Skip to content
Hỏi:

Khi quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2016/TT-BTC.

Cho tôi hỏi, trường hợp chủ đầu tư, các nhà thầu hoặc các đơn vị có trách nhiệm và quyền lợi liên quan nhận thấy kết quả thẩm tra của cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành chưa phù hợp theo các quy định của pháp luật thì có được khiếu nại, kiến nghị hay không? Thủ tục và nơi nhận phản ánh, kiến nghị là cơ quan nào?

09/09/2019
Trả lời:

Theo nội dung điểm b Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước quy định về Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thànhnhư sau: “b) Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp và yêu cầu cung cấp bổ sung”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp và yêu cầu cung cấp bổ sung; trường hợp chủ đầu tư, các nhà thầu hoặc các đơn vị có trách nhiệm và quyền lợi liên quan nhận thấy kết quả thẩm tra của cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành chưa phù hợp theo các quy định của pháp luật có thể phản án, kiến nghị đến cơ quan thẩm tra quyết toán được quy định tại điểm 2 Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán, cụ thể như sau: 2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;      

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt.

Gửi phản hồi: