Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng: Phạm Văn Đồng

Từ 9/1945 - 3/1946

Bộ trưởng: Lê Văn Hiến

Từ 3/1946 - 10/1958

Bộ trưởngHoàng Anh 
Từ 11/1958 - 4/1965 và từ 3/1977 - 5/1982

Bộ trưởngĐặng Việt Châu 
Từ 5/1965 - 3/1974

Bộ trưởngĐào Thiện Thi

Từ 4/1974 - 3/1977

Bộ trưởng: Chu Tam Thức

Từ 6/1982 - 6/1986

Bộ trưởng: Vũ Tuân
Từ 7/1986 - 2/1987

Bộ trưởngHoàng Quy
Từ 3/1987 - 6/1992

Bộ trưởngHồ Tế
Từ 6/1992 - 11/1996

Bộ trưởngNguyễn Sinh Hùng
Từ 12/1996 - 6/2006

Bộ trưởngVũ Văn Ninh

Từ 6/2006 - 8/2011 Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Bộ Tài chính từ 2/2013 - 5/2013

Bộ trưởngVương Đình Huệ

Từ 8/2011 - 2/2013

Bộ trưởngĐinh Tiến Dũng

Từ 5/2013 – 4/2021

Bộ trưởngHồ Đức Phớc

Từ 4/2021 - đến nay