Thủ tục hành chính
Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Thủ tục:

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thí sinh nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng Hội đồng thi, nộp phí dự thi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 46/2014/TT-BTC.

 Bước 2: Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại  Văn phòng Hội đồng thi (Cục Quản lý giá).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần:

+ Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú, có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BTC;

+ Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm việc tại cơ quan, đơn vị theo chuyên ngành quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 46/2014/TT-BTC có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BTC;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 46/2014/TT-BTC;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 46/2014/TT-BTC;

+ 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

+ Phiếu thu phí dự thi.

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

01 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và phiếu thu đã nộp phí dự thi

 

Phí, Lệ phí (nếu có):

Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi cho từng kỳ thi (nếu có). Mức thu phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính. Hội đồng thi chịu trách nhiệm thông báo mức phí dự thi cho từng kỳ thi

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Phiếu đăng ký dự thi quy định tại phụ lục số 2a, 2b của Thông tư số 46/2014/TT-BTC.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

3. Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Người đăng ký dự thi lần đầu phải đăng ký dự thi tối thiểu 03/05 môn thi chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 46/2014/TT-BTC;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giá số 11/2012/QH 13 ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

- Thông tư 46/2014/TT-BTC  của Bộ tài chính ngày 16/4/2014 quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá.

 

Đổi mã khác