Hỏi:
Kính gửi : Cục quản lý và giám sát bảo hiểm BTC! Từ ngày 01/01/2019 theo tôi được biết thì các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam áp dụng mức khấu trừ tối tiểu 500.000 đồng/ 01 vụ đối với nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới ( bảo hiểm tự nguyện). Tôi xin hỏi định nghĩa " Mức khấu trừ " là gì và được viện dẫn trong Luật kinh doanh bảo hiểm ; trong thông tư; nghị định; công văn .... nào? Và khi áp dụng thì các công ty bảo hiểm áp dụng khấu trừ trước thuế hay sau thuế. Ví dụ trường hợp 01 : Chi phí sửa chữa là 5.000.000đ ( chưa VAT)- 500.000đ ( khấu trừ 01 vụ )= 4.500.000đ ( Số tiền bảo hiểm phải thanh toán chưa bao gồm VAT) * Trường hợp 02 : Chi phí sửa chữa 5.500.000đ ( gồm VAT)- 500.000đ ( khấu trừ 01 vụ )= 5.000.000đ ( Số tiền bảo hiểm phải thanh toán gồm VAT) Kính mong Cục giám sát cho biết mức khấu trừ được áp dụng theo trường hợp nào thì đúng? Trân thành cảm ơn!
15/01/2021
Trả lời:


          - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10: “2. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ: a) Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm”;

- Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016: “4. Đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ: a) Đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phải đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính trước khi triển khai....”;

- Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016: “5. Quy tắc, điều khoản, biểu phí do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài xây dựng phải bảo đảm: b) Ngôn ngữ sử dụng trong quy tắc, điều khoản bảo hiểm phải chính xác, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, các thuật ngữ chuyên môn cần được định nghĩa rõ trong quy tắc, điều khoản bảo hiểm”;

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm không có quy định về mức khấu trừ. Theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô các DNBH phi nhân thọ đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận, mức khấu trừ là số tiền được ấn định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của xe tham gia bảo hiểm vật chất xe tại DNBH. Mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/vụ.