Skip to content
Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh (Ban QLDA nhóm II). Là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tôi đã thực hiện trích lập các quỹ theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính, trong đó có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Hiện nay dự toán thu hàng năm của đơn vị tôi không đảm bảo cho chi hoạt động thường xuyên (lương, phụ cấp lương,các khoản đóng góp.,…) trong khi đó nguồn trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị còn khá nhiều. Vậy tôi xin hỏi Quý Bộ đơn vị tôi có được điều chỉnh từ quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên không?
14/10/2019
Trả lời:

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 20 về sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ như sau:

“1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động quản lý dự án; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị.”

Căn cứ quy định trên, việc điều chỉnh từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp sang quỹ bổ sung thu nhập để chi lương và các khoản chi khác cho cán bộ công nhân viên là không đúng quy định.

Đề nghị độc giả căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Gửi phản hồi: