Skip to content
Hỏi:

Theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mục 9. Bổ sung Điều 20a như sau:

“Điều 20a. Quy định về hồ sơ quyết toán và thẩm tra quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

1. Hồ sơ quyết toán

Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 15/QTDA và 16/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

a) Trường hợp, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; người quyết định đầu tư lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

b) Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập Tổ thẩm tra quyết toán để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của Tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm thành viên của các đơn vị có liên quan”.

Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách thị trấn đã hoàn thành nhưng chưa nộp thẩm tra quyết toán đến Phòng Tài chính huyện thì có quyết định thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện công trình.

Cho tôi hỏi: Vậy sau khi có kết luận của thanh tra tỉnh thì chủ đầu tư có được lấy kết luận của thanh tra tỉnh làm căn cứ ra quyết định phê duyệt quyết toán hay không? Có cần phải trình thẩm tra quyết toán đến Phòng Tài chính huyện nữa hay không?

14/10/2019
Trả lời:

Việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 bổ sung Điều 20a Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Theo đó, trường hợp dự án được thanh tra toàn diện công trình, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư đủ năng lực thẩm tra thì người quyết định đầu tư giao đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Gửi phản hồi: