Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính tôi công tác tại phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Uyên. Cho tôi hỏi tại Điều 9. Lập dự toán thu, chi quản lý dự án hằng năm 1. Chủ đầu tư, BQLDA quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án; nhưng phải tuân thủ các nội dung chi quy định tại Điều 11 Thông tư này và không vượt định mức trích theo quy định. Vậy ở đây nếu trong năm BQLDA quản lý 1 Dự án dưới 15 tỷ thì không phải lập dự toán còn nếu quản lý từ 02 công trình dự án trở lên dù tổng mức đầu tư là 200 triệu hoặc 500 triệu cũng phải tổng hợp tiền chi phí BQLDA để lập dự toán thu chi và chi theo dự toán được phê duyệt ạ. Hay được phép tiền chi phí BQLDA công trình nào chi riêng cho từng công trình đó. Và cho tôi hỏi nôi dung thứ 2 là theo điểm b Khoản 3 Điều 11 thì : - Những người đã hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản này. Như vậy những người hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không được hưởng tiền lương làm thêm giờ tại điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 72 có đúng không?
14/10/2019
Trả lời:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 và khoản 1 Điều 9 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư, BQLDA nhóm I quản lý 1 dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng hoặc quản lý từ 2 dự án trở lên, thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC, không được hưởng tiền lương làm thêm giờ.

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: