Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính: Phòng tài chính kế hoạch huyện có 2 bộ phận (Bộ phận đầu tư và bộ phận ngân sách xã), vậy khi các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và trình thẩm định giá trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thì Bộ phận nào trong phòng đảm nhận công việc này. Xin cám ơn bộ và mong có câu trả lời sơm nhất./.
14/10/2019
Trả lời:

Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn NSNN thuộc cấp huyện quản lý, cơ quan quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: