Skip to content
Hỏi:
Tôi đang công tác tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang (Ban QLDA nhóm II), tôi có một vài thắc mắc về thông tư 72/2017 và thông tư 06/2019/TT-BTC như sau kính mong quý bộ giải đáp: 1. Dự toán thu, chi QLDA trong năm không chi hết chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng thì có phải đưa vào dự toán năm sau không và quyết toán chi phí đó như thế nào? 2. Chi phí thu nhập tăng thêm không đưa vào dự toán mà chi ở quỹ bổ sung thu nhập thì cuối năm chi phí đề nghị quyết toán có gồm phần thu nhập tăng thêm không? Kính mong quý bộ giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!
09/09/2019
Trả lời:

-  Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Thông tư số 72/2017/TT-BT) quy định:

Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 02/DT-QLDA quy định về lập dự toán thu, chi quản lý dự án năm có nội dung nguồn kinh phí năm trước chuyển sang và Mẫu số 02/QĐ-QLDA quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm có nội dung nguồn kinh phí năm trước chuyển sang và nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

- Điều 22 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định Quyết toán thu, chi quản lý dự án:

1. Kết thúc năm kế hoạch, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật, BQLDA lập báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, đồng thời lập báo cáo quyết toán thu, chi trình cơ quan thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 phê duyệt để làm cơ sở lập dự toán năm sau.

Hồ sơ quyết toán thu, chi năm gồm có: a) Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán; b) Báo cáo quyết toán thu, chi năm theo Mẫu số 02/QT-QLDA; c) Các chứng từ chi tiêu phát sinh trong năm.

2. Thẩm tra quyết toán thu, chi hoạt động hàng năm:

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán thu, chi giao đơn vị chức năng tổ chức thẩm tra trước khi phê duyệt.

b) Nội dung thẩm tra:

Thẩm tra việc phân bổ chi phí quản lý dự án và các khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo các năm và năm kế hoạch.Đối chiếu số liệu trong Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án năm kế hoạch theo Mẫu số 02/QT-QLDA với dự toán năm được duyệt hoặc được điều chỉnh nếu có.Thẩm tra về tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chi tiêu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thời hạn thẩm tra và phê duyệt quyết toán trong vòng 14 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi năm theo Mẫu số 02.QĐ/QT-QLDA kèm theo.

- Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mẫu số 02/QT-QLDA quy định báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án năm có nội dung báo cáo nguồn kinh phí năm trước chuyển sang, nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng, sử dụng quỹ bổ sung thu nhập, trong đó có chi thu nhập tăng thêm và mẫu số 02/QĐ/QT-QLDA quy định quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm có nội dung quyết toán nguồn kinh phí năm trước chuyển sang, nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng; quyết toán trích lập quỹ bổ sung thu nhập, trong đó có nội dung chi thu nhập tăng thêm.

Đề nghị độc giả căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Gửi phản hồi: