Skip to content
Hỏi:
Tôi đang công tác taiij Ban QLDA ĐTXD huyện, (thuốc nhóm 2). Tôi có vướng mắc sau, xin nhờ Bộ hướng dẫn. 1. Khi có quyết định phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư, có một vài dự án cắt giảm chi phí xây lắp, từ đó dẫn đến cắt giảm các chi phí đưuọc tính theo chi phí xây lắp như: Giám sát, QLDA. Quyết định phê duyệt quyết toán để thu hồi tiền QLDA của Ban QLDA. Như vậy, xin bộ hướng dẫn, chúng tôi lấy nguồn kinh phí từ đâu để nộp trả lại ngân sách theo quy định. Bởi, dự toán thu chi hàng năm không có nội dung chi nộp ngân sách. Và không thể thu hồi của cá nhân cán bộ, bởi quyết đinh ghi thu hồi của cơ quan. 2. Đối với khoản chi tiền photo HSMT, Ban tôi sử dụng từ nguồn thu QLDA, khi thanh toán qua KBNN thì họ từ chối thanh toán, và nguyên nhân họ đưa ra là phải thực hiện theo nọi dung tại Điều 7, thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của BTC, và dưa vào mục chi thanh toán vật tư văn phòng. Xin hỏi quý Bộ, KBNN hướng dẫn như vậy có đúng quy định hiện hành chưa?
30/08/2019
Trả lời:

1 Theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Tại Khoản 3 Điều 23 quy định như sau:“Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.”

Tại Khoản 1 Điều 24 quy định như sau: “Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, chi phí quản lý dự án xác định theo Khoản 3 Điều 23 Nghị định này là chi phí tối đa để quản lý dự án. Chi phí quản lý dự án được quản lý trên cơ sở dự toán được xác định hàng năm phù hợp với nhiệm vụ, công việc quản lý dự án thực hiện và các chế độ chính sách có liên quan.”

Tại khoản 3 Điều 25 quy định như sau: “Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc xác định bằng dự toán.”

Tại Khoản 2 Điều 29 quy định như sau: “Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng đã ký kết; kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định nêu trên, tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng; chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm tính theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị hoặc lập dự toán (được xác định trên cơ sở các khoản chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ để thực hiện nhiệm vụ, công việc).

Ngoài ra, quá trình thực hiện có vướng mắc liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị độc giả có văn bản gửi về Bộ Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

2 Đối với khoản chi tiền phô tô hồ sơ mời thầu:

Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại  Điều 7 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ về hồ sơ yêu cầu; theo đó phô tô hồ sơ mời thầu là một nội dung chi từ khoản thu bán hồ sơ mời thầu; trường hợp nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu nhỏ hơn chi phí thực hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì sử dụng chi phí quản lý dự án để bù đắp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

   
 
 
 
 
 
 
 
Gửi phản hồi: