Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, tôi là kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện - là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 100% chi thường xuyên. Năm 2018 chúng tôi làm việc tại trụ sở UBND huyện. Đến năm 2019 UBND huyện cho chúng tôi mượn một khu làm việc khác thuộc trụ sở UBND huyện, tuy nhiên khu làm việc này đã xuống cấp, cần sửa chữa và mua sắm thêm thiết bị (điều hòa, quạt,....). Vậy Quý Bộ hướng dẫn cho tôi quy trình để Ban QLDA chúng tôi thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc cũng như mua sắm thiết bị cần thiết phục vụ công việc. Giám đốc Ban QLDA có quyền tự quyết định việc mua sắm và sửa chữa này không, giá trị được phép phê duyệt là bao nhiêu? Tôi xin trân trọng cảm ơn.
14/10/2019
Trả lời:

Việc quản lý và sử dụng tài sản của BQLDA thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quản lý dự án thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, định mức, tiêu chuẩn của nhà nước và pháp luật có liên quan. BQLDA nhóm II thực hiện theo quy định về quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên.

Tại khoản 4 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định như sau: “Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công theo quy định của pháp luật.” Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Do không có hồ sơ cụ thể phản ánh của độc giả; vì vậy, đề nghị độc giả liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: