Skip to content
Hỏi:
Kính gửi: Quý Bộ Tài chính Cơ quan tôi là một đơn vị sự nghiệp công lập (ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên) được ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án trồng rừng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ. Chúng tôi sử dụng bộ phận chuyên môn để thực hiện quản lý dự án. Như vậy, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý dự án có được hưởng lương kiêm nhiệm, công tác phí, tiền điện thoại,... theo hướng dẫn tại thông tư 72/2017/tt-btc không ah? Xin trân thành cảm ơn!
22/08/2019
Trả lời:

Theo câu hỏi của độc giả, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được UBND tỉnh giao tỉnh làm chủ đầu tư dự án trồng rừng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nhóm I theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Thông tư số 72/2017/TT-BTC). Theo đó, định mức chi tiêu theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC được thực hiện theo các quy định hiện hành về định mức của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan sử dụng bộ phận chuyên môn để thực hiện quản lý dự án, như vậy viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 (Thông tư số 72/2017/TT-BTC) của Bộ Tài chính. Công tác phí thực hiện cho đối tượng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Tiền điện thoại chỉ chi cho các đối tượng được hưởng theo quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại tại nhà riêng và điện thoại di động của cấp có thẩm quyền,...

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: