Skip to content
Hỏi:

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định quản lý sử dụng các nguồn thu từ quản lý dự án của các chủ đầu tư Ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN.

Tại Mục b, Khoản 3, Điều 11 có ghi:

"b) Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một BQLDA được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại BQLDA. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó".

Vậy, phụ cấp lương nêu trên được hiểu là các khoản phụ cấp nêu tại Mục a, Khoản 3, Điều 11 có đúng không? 

15/08/2019
Trả lời:

Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 (Thông tư số 72/2017/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án. Do đó, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân tại cơ quan cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương.

Còn phụ cấp nêu tại điểm a, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC (nay là điểm a, khoản5, Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC) chỉ được áp dụng đối với đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC, không áp dụng với đối tượng được phân công làm việc kiêm nhiệm.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: