Skip to content
Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự an đầu tư xây dựng Khu kinh tế Quảng Bình, tôi có câu hỏi muốn Bộ tài chính trả lời như sau: BQL dự án của tôi quản lý nhiều dự án thuộc BQL nhóm II. Hàng năm căn cứ vào nguồn thu đơn vị lập dự toán thu chi bao gồm tiền lương và tiền thu nhập tăng thêm (tiền thu nhập tăng thêm bằng 1 lần quỹ tiền lương của đơn vị) gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt để chi trả cho CBVC và cuôi năm phần chi phí này được phê duyệt đúng bằng số đã chi mà không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập để chi thì có đúng không. Căn cứ điểm b khoản 6 điều 19 Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 72/2017/TT-BTC thì Đối với Quỹ thu nhập: Căn cứ dự toán thu chi của năm; kết quả hoạt động tài chính quý trước nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. BQL dự án tự xác định chênh lệch nguồn thu được sử dụng, chi thường xuyên thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch nguồn thu được sử dụng lớn hơn chi thường xuyên BQLDA xác định được theo quý để tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động theo đúng quy định hiện hành và quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trường hợp cuối năm ngân sách nguồn chi không còn để trích lập các quỹ; Quỹ phát triển sự nghiêp; Quỹ phúc lợi, khen thưởng thì xử lý như thế nào. Như vậy năm tài chính chỉ có tạm trích được Quỹ bổ sung thu nhập thì có đúng quy định hay không. Xin Bộ tài chính trả lời tôi trân trọng cám ơn..
15/08/2019
Trả lời:

1. Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019:

          - BQLDA nhóm I: thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi theo quy định tại Mục I Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC;

          - BQLDA nhóm II (Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ): thực hiện việc lập dự toán, quyết toán thu chi hàng năm theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

          Theo đó, nội dung dự toán chi không có tiền thu nhập tăng thêm; thu nhập tăng thêm được chi từ nguồn kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được đối với BQLDA nhóm I hoặc Quỹ bổ sung thu nhập đối với BQLDA nhóm II.

          BQLDA nhóm I tạm chi kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được để chi thu nhập tăng thêm, khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể; kết thúc năm ngân sách, sau khi quyết toán chi phí quản lý dự án được chủ đầu tư phê duyệt, BQLDA nhóm I điều chỉnh số tạm chi theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

          BQLDA nhóm II tạm trích Quỹ để chi đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ bổ sung thu nhập để tạm chi khen thưởng, các hoạt động phúc lợi tập thể và thu nhập tăng thêm; kết thúc năm ngân sách, BQLDA xác định số chênh lệch nguồn thu được sử dụng trong năm lớn hơn chi thường xuyên và trích lập các Quỹ theo quy định, điều chỉnh lại các Quỹ đã tạm trích theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC bổ sung khoản 6 Điều 20 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

          2. Tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:

“Đối với cấp tỉnh: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể có thêm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển đô thị.”

Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi của Quý đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Quảng Bình quản lý nhiều dự án.

Như vậy, theo tên gọi của Ban QLDA thì chưa xác định được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Quảng Bình là Ban QLDA chuyên ngành hay là Ban QLDA khu vực hay là hình thức khác theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư.

Do vậy, đề nghị Quý Ban hỏi Bộ Xây dựng để xác định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Quảng Bình thuộc loại hình Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hay Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực hay là hình thức Ban QLDA khác theo quy định của pháp luật về xây dựng để làm cơ sở thực hiện. 

          Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: