Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tại Điều 11, Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định "Điều 11. Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử 1. Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên. Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử." Xin được hỏi Bộ Tài chính theo quy định trên thì bên mua có phải sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử mua vào ra các vật mang tin hay không?
19/08/2019
Trả lời: