Skip to content
Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Hiện Phòng QLĐ là đơn vị trực thuộc UBND dân quận Ô Môn là đơn vị được giao đại diện Chủ đầu tư thực hiện 02 công trình dịch vụ công ích: Duy trì cây xanh đô thị và Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn quận, 02 công trình được phân bổ từ nguồn vốn Kiết thiết thị chính - mục chi thường xuyên. Trước khi phân bổ - lập dự toán theo định mức quản lý chi phí dịch vụ công ích. Vậy Trường hợp này? Phân bổ theo nguồn vốn Kiết thiết thị chính - mục chi thường xuyên có đúng không? quy định ở văn bản nào?. Đến khi 02 công trình thực hiện hoàn thành thì đơn vị được giao đại diện Chủ đầu tư Phòng QLĐT quận thực hiện, có phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 09/2016/TTBTC ngày 18/01/2016 hay không ?. Trường hợp này nếu không áp dụng áp dụng thì thực hiện quyết toán như thế nào/ quy định tại văn bản nào? Rất mong BTC quan tâm hướng dẫn. Tôi xin Cảm ơn.
09/09/2019
Trả lời:

1. Công trình dịch vụ công ích: Duy trì cây xanh đô thị và Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị bằng nguồn vốn chi thường xuyên, việc phân bổ và lập dự toán theo hướng dẫn Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

2. Đối với công trình sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên khi thực hiện xong được quyết toán như sau:

Tại khoản 1 và 2 Điều 5 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“1.Các công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng, đơn vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

  1.  Các công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo quy định như khoản 1 Điều 5 Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.”

Đến nay Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính đã được thay thế bằng Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, theo đó đề nghị thực hiện theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: