Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tôi có câu hỏi về tiêu chuẩn TSCĐ được quy định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC xin được giải đáp. Theo khoản 3 điều 3 của TT23/2023: tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là tài sản khi thoả mãn đồng thời hai tiêu chuẩn: a, có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. b, đáp ứng tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp. Như vậy, xin hỏi đối với đơn vị sự nghiệp công lập tài sản được xác định là tài sản cố định khi có nguyên giá từ 30.000.000đ đúng không ạ?
10/05/2024
Trả lời:

 Nội dung trả lời:

Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính  quy định về tiêu chuẩn tài sản cố định áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 23/2023/TT-BTC (gồm: (1) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2023/TT-BTC; (2) Doanh nghiệp được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 23/2023/TT-BTC). Trong đó:

(1) Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định về xác định tài sản.

(2) Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định tiêu chuẩn tài sản cố định đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật và tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật.

Trên đây Bộ Tài chính trả lời về chính sách, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời bạn đọc theo quy định./.

Gửi phản hồi: