Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, ngày 05/10/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nươc thu hồi đất. Qua đó, tôi có một thắc mắc xin hỏi như sau: - Theo điểm a, khoản 1, điều 3 thì các dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. (theo tôi hiểu là không khống chế tỷ lệ 2%). - Theo điểm b2, khoản 1, điều 6 thì đối với các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì mức trích kinh phí được áp dụng theo điểm b. điểm c, khoản 1, điều 3 của Thông tư này. Vậy hiện tại cơ quan tôi là Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện - là đơn vị sự nghiệp công lập được giao trách nhiệm GPMB các công trình cải tạo nâng cấp đường dây 110kV; Dự án Đường ven biển,... là các công trình dạng tuyến. NHư thế thì mức trích kinh phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB được tính như thế nào? Áp dụng theo công trình dạng tuyến (mức trích theo khối lượng công việc thực tê) hay Áp dụng theo đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB (mức trích không vượt quá 2%)?
17/01/2024
Trả lời:

- Về mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính.

- Về việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm đối với dự án, tiểu dự án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 61/2022/TT-BTC, đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Trên đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời về chính sách, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời bạn đọc theo quy định./.

Gửi phản hồi: