Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin chào BTC. Cho mình hỏi về Thông tư 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022. Tại điểm d, khoản 4, điều 4, chương 1: "Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định)". Bên trường mình có thu học phí THPT thì mình trích 40% trên tổng số thu học phí hay là phần chênh lệch sau khi đã lấy PHẦN THU - PHẦN CHI vậy? VÍ DỤ: thu học phí được 100 triệu thì trích 40% là 40 triệu (trên tổng số thu) hay trích 40% phần chênh lệch ( 100 triệu - chi phí 50 triệu) x40% = 20 triệu? kính mong nhận được sự hồi đáp của Bộ tài chính. Xin cám ơn
01/12/2023
Trả lời:

- Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định: “Khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công tiếp tục sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương...

- Điểm d Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 quy định:

“Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí): Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu)...

+ Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định);”

- Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 quy định:

“3. Phạm vi trích số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và 2 Điều này thực hiện như sau:

...

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí): Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí được để lại theo chế độ sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí (bao gồm cả chi phí đã sử dụng để thực hiện theo mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng) theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu)...

Đối với số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác: Sử dụng tối thiểu 40% số chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định).

Do vậy, đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) và số thu dịch vụ (bao gồm cả thu học phí), đề nghị căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện trích đảm bảo đúng quy định.

Gửi phản hồi: