Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Tôi làm việc tại Tổng Công ty X là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Tổng Công ty X giữ phần vốn góp chiếm 45% vốn điều lệ tại tại Công ty Cổ phần A – là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước Công ty A. Năm 2002, Công ty A có khu đất 230m2 được UBND Thành phố cho thuê đất 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Năm 2004, UBND Thành phố có Quyết định giao tài sản cố định cho Công ty A để tiến hành cổ phần hóa, trong đó có khu đất 230m2. Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tháng 6 năm 2005 thì nhà cửa, vật kiến trúc trên đất tại khu đất 230m2 đã được xác định để đưa vào giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Tháng 8 năm 2005, UBND Thành phố ký Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty A với cổ phần nhà nước chiếm 45% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần A chính thức hoạt động từ tháng 01/2006. Tháng 3/2006, khu đất 230m2 được ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thời hạn sử dụng đất đến 01/01/2026, nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm. Tôi có câu hỏi đề nghị Bộ Tài chính giải đáp như sau: 1. Khu đất 230m2 được nhà nước cho Công ty Cổ phần A thuê đất trả tiền thuê hàng năm nêu trên có được xem là tài sản công không? 2. Tổng Công ty X – là doanh nghiệp nhà nước giữ 45% vốn góp tại Công ty Cổ phần A có trách nhiệm trong việc quản lý Khu đất 230m2 được nhà nước cho Công ty Cổ phần A thuê đất trả tiền thuê hàng năm không? Nếu có, trách nhiệm của Tổng Công ty X cụ thể như thế nào? Trân trọng cảm ơn Quý Bộ.
08/12/2023
Trả lời:

- Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ (áp dụng đối với Thành phố Hồ Chí Minh), sau đó là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (áp dụng trong phạp vi cả nước). Từ ngày 01/01/2018 (Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành) thì việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021) của Chính phủ.

- Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa (các Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 (được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ).

Do vậy, đề nghị độc giả Đào Như Minh căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ cụ thể  về quá trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất từng thời kỳ; rà soát phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 230m2 nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Đào Như Minh được biết./.

Gửi phản hồi: