Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính! - Câu hỏi 1: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ: “Khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định được xử lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan”. Từ quy định này, có 02 cách hiểu khác nhau về trình tự, thủ tục xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: (1) Cách hiểu thứ nhất: Theo khoản 1 Điều 105 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: 1. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước bao gồm: a) Tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; b) Tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: 1. Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước. 2. Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước. 3. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước. 4. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước. Từ các quy định trên cho thấy, Luật Quản lý tài sản công công đã quy định rõ Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước gồm Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Do đó, Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đương nhiên đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Việc xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thực hiện theo trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Chương III Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. (2) Cách hiểu thứ hai: Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP thì tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ) phải đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định; việc xác định tiêu chuẩn tài sản cố định phải thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) thì mới xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thực hiện theo trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Chương III Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Đề nghị Bộ Tài chính cho biết cách hiểu nào đúng? Trường hợp cách hiểu thứ hai là đúng thì xử lý như thế nào đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định theo Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC? - Câu hỏi 2: Theo khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước quy định tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước gồm có: Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước; Tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Nghị định số 70/2018/NĐ-CP không quy định giải thích từ ngữ thế nào là tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Vậy tiêu chí nào để nhận diện tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tài
30/11/2023
Trả lời:

- Tại khoản 1, 4 và 5 Điều 37 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định:“Điều 37. Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, khi kết thúc phải được đánh giá nghiệm thu khách quan, chính xác thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành. Người giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong trường hợp cần thiết, người giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền lấy thêm ý kiến tư vấn của tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định nghiệm thu.

...4. Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã được nghiệm thu.

5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí, thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”

- Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định: 3. "Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ" là tập hợp tài liệu về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm.

Căn cứ quy định trên, việc xác định tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; do đó, đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được giải đáp về kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Cục QLCS đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính trả lời bạn đọc theo nội dung trên./.  

Gửi phản hồi: