Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gởi Bộ Tài chính! Tôi hiện công tác tại Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang, Tôi có một số vướng mắc kính mong BTC xem xét hướng dẫn để thực hiện cho đúng quy định, cụ thể: - Theo Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, theo đó tại Khoản 5, Điều 4 quy định: “Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: a) Trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa: Áp dụng Điều 12, Điều 14 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; b) Trường hợp hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”. - Tuy nhiên hiện nay, theo Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó, tại Điều 4. Sử dụng kinh phí hỗ trợ quy định: Hỗ trợ cho người trồng lúa như sau: “1. Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm”, Tuy nhiên, Thông tư này không quy định cụ thể phương thức, các chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa, cũng như hỗ trợ liên kết như thế nào. Chính vì vậy, kính mong Bộ Tài chính hướng dẫn để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho đúng quy định, hiệu quả. Rất mong nhận được ý kiến phản hổi của Bộ Tài chính.
09/10/2023
Trả lời:

Ngày 21/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa với phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1, Điều 1 như sau: “Thông tư này hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định tại Điều 5 và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP”.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, trong đó tại khoản 4 Điều 1 quy định: “Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm”. Ngày 06/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC nhằm hướng dẫn cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định cách thức sử dụng kinh phí hỗ trợ để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP để các địa phương có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, chủ động phân bổ cho từng nhiệm vụ chi theo điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP nêu trên.

Đối với các nội dung hỗ trợ người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm được quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông) và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ (bãi bỏ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn) do Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng các chính sách trình Chính phủ ban hành. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị độc giả có Văn bản gửi Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi phản hồi: