Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tôi có thắc mắc vấn đề như sau: Nội dung 1: Ngày 5/10/2022 Bộ có ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất. Theo điểm a Khoản 2 Điều 1 chương 1 của thông tư có ghi. "2. Các khoản kinh phí sau đây được điều chỉnh tại các pháp luật khác có liên quan; không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này: a) Kinh phí để định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, được lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước” Chúng tôi là Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công tự chủ bảo đảm 1 phần chi thường xuyên (Đơn vị nhóm 3, mức độ đảm bảo từ 10 đến dưới 30%). Xin hỏi Bộ khi thực hiện thuê tư vấn xác định giá để thực hiện dự án bồi thường thì quyết toán chi phí thuê như thế nào? Có được sử dụng nguồn trích 2% thực hiện dự án để quyết toán chi phí thuê tư vấn giá không? Nội dung 2: Khi thực hiện lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Khi thuê tư vấn xác định giá có dự toán thực hiện là trên 100 triệu nhưng dưới 500 triệu thì áp dụng thực hiện theo quy định nào? Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn trích 2% thực hiện dự án bồi thường. 1. Trường hợp 1: Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ( Luật Đấu thầu 2013); Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ( Luật Đấu thầu 2013). Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áo dụng trong các trường hợp sau đây: “Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ” Tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật đấu thầu “Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công”. 2. Trường hợp 2: Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Tại Điểm e Khoản 2 Điều 2: Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ gồm “Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập” Tại Khoản 2 Điều 15: Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu “Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thược đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)”. Mong sớm nhận được hướng dẫn của Bộ Tài chính để tôi có thể thực hiện đúng quy định. Chân thành cảm ơn Bộ.
08/12/2023
Trả lời:

1. Đối với Nội dung số 01 của độc giả Võ Ngọc Thy:

- Tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư 61/2022/TT- BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định:

2. Các khoản kinh phí sau đây được điều chỉnh tại các pháp luật khác có liên quan; không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này:

a) Kinh phí để định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, được lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.”

- Tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“4. Kinh phí để tổ chức xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể; theo dõi, cập nhật giá đất tại địa phương, công bố chỉ số biến động giá đất thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất và lập bản đồ giá đất được bố trí từ ngân sách nhà nước.”

Do vậy, chi phí thuê tư vấn xác định giá để thực hiện dự án bồi thường không được điều chỉnh theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính mà được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/214 của Chính phủ; pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trường hợp Trung tâm phát triển quỹ đất có vướng mắc liên quan đến Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) để được hướng dẫn cụ thể.

2. Đối với Nội dung số 02 của độc giả Võ Ngọc Thy về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo; vì vậy đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Võ Ngọc Thy được biết./.

Gửi phản hồi: