Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Công ty tôi thực hiện chuyển từ sử dụng đồng tiền hạch toán là VND sang USD từ 01/01/2023. Theo quy định tại điều 7 thông tư 200/2014/TT-BTC là "Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán". Vậy tôi xin hỏi, công ty tôi có thể thông báo muộn nhất cho cơ quan thuế về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày 31/12/2023 đúng không?
31/07/2023
Trả lời:

Trả lời phiếu câu hỏi số 240723-6, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế”

 Tại Điều 7 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn nêu tại khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.”

Theo đó, căn cứ vào niên độ kế toán năm của doanh nghiệp, trường hợp niên độ kế toán năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch thì sau khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ từ Việt Nam Đồng sang USD (ngày 01/01/2023), doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày 31/12/2023. Trường hợp niên độ kế toán năm của doanh nghiệp không bắt đầu từ 01/01 thì căn cứ vào niên độ kế toán năm theo đặc thù của doanh nghiệp để doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán đó.

         Đề nghị Quý độc giả nghiên cứu và thực hiện./.
Gửi phản hồi: