Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Đơn vị tôi đang công tác là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Đơn vị tôi hiện đang có vướng mắc về hạch toán kế toán như sau: 1. Trong năm 2021, đơn vị tôi có mua sắm, lắp đặt 01 máy điều hòa không khí, sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Tổng chi phí mua sắm, lắp đặt là 19.000.000 đồng. Trong đó, chi phí mua sắm là 15.000.000 đồng, chi phí lắp đặt là 4.000.000 đồng. Do thiếu sót, chúng tôi chỉ ghi tăng nguyên giá tài sản cố định 15.000.000 đồng, phần chi phí lắp đặt 4.000.000 đồng đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chi tiết hạch toán như sau: a. Ghi tăng nguyên giá TSCĐ: Nợ TK 21131 15.000.000 Có TK 1121 15.000.000 Đồng thời: Nợ TK 43141 15.000.000 Có TK 43142 15.000.000 b. Ghi tăng chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Nợ TK 154 4.000.000 Có TK 1121 4.000.000 c. Trích khấu hao TSCĐ (chỉ tính cho phần nguyên giá 15.000.000 đồng): Nợ TK 154 1.875.000 Có TK 214 1.875.000 Cuối năm, phản ánh số khấu hao đã trích trong năm: Nợ TK 43142 1.875.000 Có TK 43141 1.875.000 2. Năm 2023, chúng tôi mới phát hiện ra sai sót của nghiệp vụ trên là chưa tính đủ nguyên giá TSCĐ. Do Báo cáo tài chính năm 2021 đã nộp cấp trên, chúng tôi đang thực hiện điều chỉnh lại các sổ kế toán năm 2022 liên quan đến nghiệp vụ trên, nhưng còn lúng túng về nghiệp vụ điều chỉnh, chúng tôi dự kiến hạch toán điều chỉnh như sau: a. Ghi tăng nguyên giá TSCĐ phần chi phí lắp đặt: Nợ TK 21131 4.000.000 Có TK 421 4.000.000 Đồng thời: Nợ TK 43141 4.000.000 Có TK 43142 4.000.000 b.Trích khấu hao TSCĐ bổ sung: Nợ TK 421 500.000 Có TK 214 500.000 Đồng thời: Nợ TK 43142 500.000 Có TK 43141 500.000 Xin hỏi Bộ Tài chính, chúng tôi hạch toán như vậy có phù hợp không. Nếu không, rất mong Bộ hướng dẫn cụ thể để chúng tôi thực hiện. Xin cảm ơn rất nhiều.
06/03/2023
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về hạch toán điều chỉnh đối với trường hợp hạch toán sai chi phí lặp đặt TSCĐ khi báo cáo tài chính đã nộp cấp trên. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

          Qua nội dung thư hỏi và trao đổi với độc giả, đơn vị đã hạch toán chi phí lắp đặt tài sản cố định vào chi phí SXKD, dịch vụ  (TK 154) và cuối năm 2021 đã kết chuyển từ TK 154 sang TK 632, việc ghi nhận như vậy dẫn đến ảnh hưởng đến các đối tượng kế toán trong năm 2021 như sau:

           Về tài sản: Nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm; Khấu hao và hao mòn lũy kế giảm;

           Về kết quả hoạt động: Chi phí tăng (với giá trị bằng Chi phí lắp đặt TSCĐ trừ (-) đi Chi phí khấu hao tương ứng với phần chi phí lắp đặt); Thặng dư/thâm hụt giảm.

           Tại khoản 3 Điều 27 Luật Kế toán quy định: “Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.”.

           Theo đó, đơn vị cần thực hiện điều chỉnh tăng Nguyên giá TSCĐHH, tăng Khấu hao và hao mòn lũy kế, tăng Thặng dư/thâm hụt với giá trị tương ứng và điều chỉnh nguồn phù hợp vào sổ kế toán năm 2022 và thuyết minh về việc điều chỉnh này trên báo cáo tài chính năm 2022. Đồng thời, phải xử lý phần Thặng dư/thâm hụt của năm 2021 theo quy định của cơ chế tài chính.

           Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: