Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Vụ chế độ kế toán - Bộ Tài Chính Công ty tôi là đơn vị kinh doanh bất động sản Khu công nghiệp, tôi có 1 việc xin hỏi : Tại điểm 1.6.12 Khoản 1, Điều 79, thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp quy định: ....trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện. Trong đó có 1 điều kiện là: "Số tiền nhận trước từ việc cho thuê không nhỏ hơn 90% tổng số tiền cho thuê dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê và bên đi thuê phải thanh toán toàn bộ số tiền thuê trong vòng 12 tháng kể từ thời diểm thuê tài sản". Cho tôi hỏi tại thời điểm ghi sổ kế toán có nhất thiết là bên thuê đã phải thanh toán 90% tổng số tiền theo hợp đồng không hay số tiền này thanh toán trong vòng 12 tháng là được. Cụ thể công ty tôi có 1 hợp đồng cho thuê đất, công ty tôi xuất hóa đơn VAT ngày 26 tháng 12 năm 2022 nhưng đến ngày 5/01/2023 bên thuê mới thanh toán 90% tiền thuê đất thì tôi có hạch toán doanh thu 1 lần trong kỳ kế toán 2022 không. Kính mong quý cơ quan giải đáp giúp sớm vì tôi đang làm BCTC năm 2022 Xin chân thánh cám ơn
16/01/2023
Trả lời:

Trả lời câu hỏi mã 261222-17 ngày 30/12/2022 của Quý độc giả về việc hướng dẫn hạch toán ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.6.12 Khoản 1 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, đối với trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

“+ Bên đi thuê không có quyền hủy ngang hợp đồng thuê và doanh nghiệp cho thuê không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã nhận trước trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức;

+ Số tiền nhận trước từ việc cho thuê không nhỏ hơn 90% tổng số tiền cho thuê dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê và bên đi thuê phải thanh toán toàn bộ số tiền thuê trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm khởi đầu thuê tài sản;

+ Hầu như toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê đã chuyển giao cho bên đi thuê;

+ Doanh nghiệp cho thuê phải ước tính được tương đối đầy đủ giá vốn của hoạt động cho thuê.”

Như vậy, đối với trường hợp của Công ty Quý độc giả, Công ty chỉ được ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu đáp ứng được đồng thời 04 điều kiện ghi nhận nêu trên mà không phụ thuộc vào việc xuất hóa đơn. Tuy nhiên, theo thông tin được cung cấp thì Công ty Quý độc giả mới đáp ứng được 1 điều kiện là bên thuê thanh toán 90% tổng số tiền thuê đất dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê, do đó Công ty cần xác định rõ các căn cứ cụ thể để xác định 03 điều kiện còn lại nhằm đảm bảo chắc chắn điều kiện ghi nhận doanh thu một lần

Trên đây là ý kiến của Cục QLKT, đề nghị Công ty và Quý độc giả nghiên cứu, thực hiện.

Gửi phản hồi: