Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính: Căn cứ khoản 3 điều 4 Thông tư số 122/2021/TT-BTC. Năm 2022 các địa phương thực hiện tạo nguồn để tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025 trong đó có 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Vậy cho tôi hỏi Phòng TC-KH nơi tôi công tác khi thẩm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2021, tính 70% số thu kết dư ngân sách năm 2021 để thực hiện cải cách tiền lương có đúng quy định không? ( Năm 2021 đơn vị đã thực hiện để lại 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 so với dự toán để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021). Và hiểu như thế nào là tăng thu ngân sách năm 2021 (có bao gồm thu kết dư ngân sách từ năm 2020 chuyển sang 2021) hay không? Kính mong Bộ Tài Chính giải đáp.
07/12/2022
Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 37 Luật NSNN: kết dư NSĐP là khoản thu của NSĐP hưởng 100%; khoản 2 Điều 72 quy định: “Kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau”.

- Theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021: “Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương,…”.

Thực hiện các quy định trên, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022, theo đó khoản 3 Điều 4 quy định: “Năm 2022, các địa phương thực hiện tạo nguồn để tích lũy thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2022-2025, gồm: 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện so với dự toán… được Thủ tướng Chính phủ giao;…”.

- Căn cứ quy định trên, khi kết thúc năm ngân sách 2021, trường hợp thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả kết dư ngân sách huyện năm 2020 hạch toán vào thu ngân sách huyện năm 2021), mà tăng so với dự toán thu ngân sách cấp trên giao, thì số tăng thu đó phải dành 70% để thưc hiện CCTL theo quy định.

Gửi phản hồi: