Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính hỏi Bộ Tài chính. - Theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 17 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ”. - Tại điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 43 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định các nội dung chuyển nguồn sang năm sau “Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện”. Từ những quy định nêu trên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (cấp huyện chỉ thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ) thì không được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chỉ có kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ mới được chuyển nguồn sang năm sau. Trường hợp hết năm ngân sách, các nhiệm vụ ứng dụng khoa học chưa hoàn thành phải tiếp tục thực hiện vào năm sau, đơn vị trình cấp thẩm quyền xem xét phân bổ lại để tiếp tục triển khai thực hiện. Kính hỏi Bộ Tài chính nhận định trên là đúng hay sai? Kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (cấp huyện) có được chuyển nguồn hay không?
20/05/2022
Trả lời:

Tại điểm c, khoản 1, Điều 39 Luật NSNN quy định: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ”.

Tại điểm c, Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định: “Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ”.

Như vậy, ngân sách cấp huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ chỉ có chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Tại Điều 43 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau:

“Điều 43. Chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

1. Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng gồm:a) Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển nguồn sang năm sau nữa, nhưng không quá thời hạn giải ngân của dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; b) Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; chi mua tăng, mua bù hàng dự trữ quốc gia; c) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội; d) Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi; đ) Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc; e) Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện.”

Vì vậy, đề nghị bạn đọc nghiên cứu, thực hiện chuyển nguồn các khoản dự toán sang năm tiếp theo để tiếp tục sử dụng theo quy định nêu trên.

Gửi phản hồi: