Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính hỏi Bộ Tài chính: Theo quy định của Luật NSNN, dự phòng bố trí từ 2-4% tổng chi ngân sách. Trường hợp HĐND cấp huyện giao dự toán cao hơn dự toán HĐND cấp tỉnh giao, cụ thể là giao tăng thu tiền sử dụng đất và phải bố trí tăng dự phòng để đảm bảo đủ tối thiểu 2% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, huyện không muốn giảm chi thường xuyên để tăng dự phòng mà giảm chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất để bố trí dự phòng thì có sai quy định không, vì trong Luật và các văn bản hướng dẫn không quy định cụ thể việc này. Xin trân trọng cảm ơn Bộ.
14/03/2022
Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật NSNN: Mức bố trí dự phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp”, trường hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện giao dự toán thu NSNN, NSĐP (tăng thu tiền sử dụng đất) cao hơn dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao, thì phải đảm bảo bố trí dự phòng ngân sách từ 2% - 4% tổng chi NSĐP bao gồm cả chi đầu tư và chi thường xuyên (không xác định nguồn chi thường xuyên hay chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân xây dựng dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Gửi phản hồi: