Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin hỏi Bộ Tài chính Tôi là kế toán của phòng thuộc UBND huyện. Cho tôi hỏi về quy định điều chỉnh mục lục chi ngân sách năm 2021 trong phạm vi dự toán được giao của đơn vị tôi Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 109/2020/TT-BTC, việc điều chỉnh dự toán ngân sách phải thực hiện trước ngày 15/11. Cho tôi hỏi, tôi được cấp DT bổ sung (DT không tự chủ) trong tháng 6/2021, đến tháng 12, sau khi cân đối, tôi cần điều chỉnh mục lục ngân sách (mã nội dung kinh tế) so với dự toán tôi lập ban đầu để phù hợp với nội dung nhiệm vụ chi. Vậy tôi có bị ràng buộc bởi quy định điều chỉnh dự toán trước 15/11 hay không (vì đây là tôi điều chỉnh mã NDKT chứ không phải điều chỉnh tăng, giảm dự toán). Mong Bộ Tài chính quan tâm trả lời thắc mắc dùm tôi vì cơ quan tài chính cùng cấp không chấp thuận đề nghị điều chỉnh mã NDKT (tiểu mục) theo yêu cầu của đơn vị tôi. Và cho tôi hỏi có văn bản nào quy định về thời gian điều chỉnh tiểu mục chi trong năm ngân sách không ạ. Rất mong nhận được phản hồi sớm của Bộ tài chính! Xin cám ơn Trân trọng
19/04/2022
Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2021: “Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống Tabmis theo quy định.”

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước:

Đơn vị dự toán cấp I ở địa phương giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo mẫu B, mẫu C phụ lục 2 (kèm theo mẫu biểu số 48 và mẫu biểu số 49 phụ lục 1) ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (gửi bản chi tiết theo từng đơn vị sử dụng ngân sách) để thực hiện

Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương.”.

Theo đó, tại các phụ lục kèm theo quyết định giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (mẫu biểu số 48, 49 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC) dự toán được giao chi tiết đến lĩnh vực chi (theo mã Loại, Khoản của mục lục NSNN). Khi nhập dự toán trên TABMIS cũng không chi tiết đến Tiểu mục.

- Tuy nhiên, một số khoản kinh phí như kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản công được quy định giao dự toán chi tiết đến nội dung chi, cụ thể:

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghệ nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

Khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: 

a)...

b) Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);

...

Theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công:

Khi phân bổ dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây dựng, hồ sơ tài liệu kèm theo gồm: Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các hồ sơ liên quan (nếu có); thuyết minh cụ thể các nội dung: Tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa; tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa; thời gian bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gần nhất; lý do, mục tiêu, khối lượng bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; kinh phí phân bổ; dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;”

Vì vậy, trường hợp khoản kinh phí phải giao dự toán chi tiết đến tiểu mục, nếu thay đổi nội dung chi (tiểu mục) phải thực hiện trước 15/11 theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 109/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp, khoản kinh phí không phải giao dự toán chi tiết đến tiểu mục, việc điều chỉnh nội dung chi thực hiện trước thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN 31/01 năm sau theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

 

Gửi phản hồi: