In bài    Gửi bài

Kết quả điểm thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VI

(22/06/2011 15:56:00)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI
THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 __________
 Số:  159 /TB-HĐT
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
                            Hà Nội, ngày 22  tháng 6  năm 2011
 
  THÔNG BÁO
Về kết quả điểm thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VI­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
____________________
           
Kính gửi: Thí sinh tham dự kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ VI
 
 
Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá;
Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi Thẩm định viên về giá lần thứ VI đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt; Chủ tịch Hội đồng thi Thẩm định viên về giá thông báo:
1. Kết quả điểm thi: Hội đồng thi sẽ gửi hỏa tốc Giấy chứng nhận kết quả điểm thi của từng thí sinh theo địa chỉ đăng ký trên hồ sơ đăng ký dự thi vào ngày  23/6/2011.  
2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 24/6/2011 đến hết ngày 14/7/2011 (15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi giấy chứng nhận điểm thi).
3. Thí sinh có nguyện vọng làm đơn phúc khảo thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/72008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá. Cụ thể:
- Mức phí thu phúc khảo:   100.000 đồng/ môn
- Địa điểm nhận đơn và thu phí phúc khảo: Hội đồng thi thẩm định viên về giá- Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính- 28 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội. Điện thoại 04.22202828 (máy lẻ: 4225; 4232; 4238; 4242).
Đơn xin phúc khảo đề nghị ghi rõ các thông tin: Họ tên thí sinh dự thi, số báo danh, đơn vị công tác, môn đăng ký phúc khảo và số điểm đã thông báo. Trường hợp chấm phúc khảo thì kết quả điểm thi lấy theo điểm phúc khảo.
Các trường hợp nộp đơn phúc khảo và phí phúc khảo chậm sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết.
Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ VI trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Cục Tin học và thống kê tài chính (Để đưa lên trang Web Bộ Tài chính);
- Tổ kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Bộ Tài chính;
- Vụ TCCB, Vụ Pháp chế;
- Lưu: CQLG, Hội đồng thi; Tổ giúp việc HĐT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ 
 
 
(đã ký)
 
 
 
                     Nguyễn Tiến Thỏa
 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn