In bài    Gửi bài

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010

(15/03/2011 14:37:00)

 BỘ TÀI CHÍNH
___________
 Số: 597/QĐ-BTC
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng
công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010
–––––––––––––
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ - CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BTC ngày 08/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010; Quyết định số 532/QĐ-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 đối với 70 thí sinh có tên theo danh sách đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Căn cứ Đề án thi tuyển dụng công chức quản lý xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 đã được Bộ phê duyệt, giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyển dụng công chức theo phân cấp quản lý kể từ ngày 01/4/2011.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
    Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB. 
 
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG 
  THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Công Nghiệp
 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn