In bài    Gửi bài

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2005

(01/12/2010 16:02:00)

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CƯU KHOA

                                           DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2005

                       (Phụ lục kèm theo Quyết định số 1554/ QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

                                                                                                                                                                              Đơn vị: triệu đồng

S

TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm 

Thời gian

Kinh phí

Bắt đầu

Kết thúc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A.

Kinh phí lấy từ Viện Khoa học tài chính

I.

 

ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2003 CHUYỂN SANG (Đề TÀI 2 NĂM)

   1.        

2003-1

Bất động sản, nguồn tài sản quốc gia - Các giải pháp về thuế đảm bảo sử dụng có hiệu quả (Đề tài có điều tra, khảo sát)

 

Tổng cục Thuế

Ông Nguyễn Văn Ninh

Tổng cục trưởng TCT

3/2003

3/2005

40

   2.        

2003-2

Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý tài chính Nhà nước ở Việt Nam (Đề tài có điều tra, khảo sát)

Vụ Tổ chức cán bộ

Ông Võ Văn ất

Vụ trưởng

Vụ TCCB&ĐT

3/2003

3/2005

40

   3.        

2003-3

Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các Tỉnh miền núi theo hướng CNH, HĐH nước ta hiện nay.

(Đề tài có điều tra, khảo sát)

Học viện Tài chính

PGS.TS Nguyễn Thức Minh

Trưởng Ban QLKH - HVTC

3/2003

3/2005

50

II.

 

CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP Bộ NĂM 2004 CHUYỂN SANG

   4.        

2004-1

Tổng kết 20 năm đổi mới công tác tài chính (1986-2005)

Học viện Tài chính

PGS.,TS Lê Văn ái

Học viện Tài chính

4/2004

2/2006

60

   5.        

2004-2

Lịch sử 60 năm thành lập và phát triển ngành Tài chính

Trưởng ban chỉ đạo

GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính

PGS.,TS. Thái Bá Cẩn

Viện KHTC

7/2003

6/2005

170

III.

 

CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2005

 

 

 

   6.        

2005-1

Phân tích và dự báo tình hình tài chính khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam

(Có  báo cáo tháng, 6 tháng và cả năm)

Trưởng ban chỉ đạo PGS.,TS. Trần Văn Tá

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Th.s Lê Hải Mơ

Phó viện trưởng

Viện KHTC

 

12/2005

60

   7.        

2005-2

60 năm tài chính Việt Nam qua tư liệu và hình ảnh.

Trưởng ban chỉ đạo

GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính

GS.,TS Vũ Văn Hóa

Giám đốc HVTC

PGS.,TS Đỗ Đức Minh

PVT Viện KHTC

10/2004

8/2005

100

   8.        

2005-3

Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính của chính sách bảo hộ sản xuất trong nước ở nước ta

Học viện Tài chính

 

Th.s Lê Hải Mơ

TS.Vũ Đình ánh

Viện KHTC

1/2005

12/2006

70

IV.

 

ĐỀ TÀI NCKH ỨNG DỤNG

   9.        

2005-4

Huy động, phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Vụ Đầu tư

PGS.,TS. Đỗ Văn Thành

Vụ trưởng

1/2005

6/2006

70

 10.       

2005-5

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ để huy động vốn và góp phần kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

Kho bạc nhà nước

TS. Lê Văn Hưng

Trưởng ban huy động vốn

1/2005

12/2005

70

 11.       

2005-6

Giải pháp phát triển các công cụ tài chính phái sinh nhằm nâng cao tính năng động của thị trường dịch vụ ngân hàng - bảo hiểm ở Việt nam

Học Viện Tài chính

PGS.,TS Nguyễn Thị Mùi

Viện trưởng Viện KHTC

 

1/2005

12/2005

70

 12.       

2005-7

Các giải pháp tăng cường huy động vốn cho doanh nghiệp thông qua thị trường bất động sản

Học viện Tài chính

GS.,TS Ngô Thế Chi

Phó giám đốc

1/2005

12/2005

70

 13.       

2005-8

Các giải pháp kinh tế - tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH, HĐH đất nước.

Học viện Tài chính

 

TS. Nguyễn Đình Hợi

Phó trưởng khoa QTKD

1/2005

12/2005

70

 14.       

2005-9

Các giải pháp kinh tế - tài chính hạn chế tình trạng lạm dụng độc quyền nhà nước, biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp ở Việt Nam

Học viện Tài chính

PGS.,TS Nguyễn Đăng Nam

Phó viện trưởng

Viện KHTC

1/2005

12/2005

70

 15.       

2005-10

Trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam: Thực trạng và các giải pháp phòng chống.

Vụ Bảo hiểm

Th.s Lê Song Lai

Phó vụ trưởng

1/2005

12/2005

65

 16.       

2005-11

Hoàn thiện thể chế quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

Vụ Tài chính đối ngoại

TS.Trương Thái Phương

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

65

 17.       

2005-12

Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc đến nền kinh tế Việt Nam

Vụ Hợp tác quốc tế

Bà Nguyễn Thị Bích

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

65

 18.       

2005-13

Hệ thống pháp luật về tài chính đối với các loại hình khu kinh tế đặc biệt - Thực trạng và giải pháp

Vụ Pháp chế

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

65

 19.       

2005-14

Kế toán các công cụ tài chính ở Việt Nam hiện nay

Vụ CĐKT và KT

PGS.,TS Đặng Thái Hùng

Phó vụ trưởng

1/2005

12/2005

65

 20.       

2005-15

Các giải pháp tài chính khuyến khích chuyển các trường đại học, cao đẳng công lập thành các trường ngoài công lập

Học viện Tài chính

PGS.,TS Phan Thị Cúc

TS. Nguyễn Văn Tạo

TTBDCB&HTĐT

1/2005

12/2005

60

V.

 

ĐỀ ÁN NĂM 2005

 21.       

2005-16

Hoàn thiện chính sách NSNN giai đoạn 2006 - 2010.

Vụ Ngân sách Nhà nước

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

80

 22.       

2005-17

Phát triển thị trường dịch vụ tài chính đến năm 2010.

Vụ Tài chính ngân hàng

 

Th.s Phạm Phan Dũng

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

80

 23.       

2005-18

Xây dựng Luật thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

Vụ Chính sách Thuế

PGS.,TS.  

Phó vụ trưởng

1/2005

12/2005

80

 24.       

2005-19

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính đến năm 2010

Văn phòng Bộ

PGS.,TS Đinh Văn Nhã

Chánh văn phòng

1/2005

12/2005

80

 25.       

2005-20

Đổi mới quản lý tài chính vốn đầu xây dựng cơ bản và mô hình tổ chức quản lý đầu tư của NSNN trong ngành Tài chính

 

Học viện Tài chính

PGS.,TS Thái Bá Cẩn

Viện KHTC

Phan Ngọc Quang

Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư

1/2005

12/2005

80

 26.       

2005-21

Hoàn thiện phân cấp quản lý tài sản công giữa Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương.

Cục Quản lý công sản

PGS.,TS Nguyễn Văn Xa

Cục trưởng

1/2005

12/2005

70

 27.       

2005-22

Đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm (2001 - 2005) và phương hướng, giải pháp phát triển tài chính 5 năm (2006 - 2010).

Học viện Tài chính

PGS.,TS Đỗ Đức Minh

PGS.,TS Lê Văn ái

Viện KHTC

1/2005

12/2005

70

 28.       

2005-23

Hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.

Vụ Chính sách Thuế

PGS.,TS. Quách Đức Pháp

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

70

 29.       

2005-24

Xây dựng mô hình quản lý thuế theo cơ chế đối tượng nộp thuế tự khai, tự nộp thuế.

Tổng cục Thuế

Ông Phạm Duy Khương

Phó tổng cục trưởng

 

1/2005

12/2005

70

 30.       

2005-25

Hiện đại hoá giám sát tài chính doanh nghiệp.

Cục Tài chính doanh nghiệp

Ông Hoàng Nguyên Học

Cục trưởng

1/2005

12/2005

70

 31.       

2005-26

Đổi mới chính sách tài chính phục vụ phát triển văn hoá nghệ thuật ở nước ta giai đoạn 2006-2010.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Ông Huỳnh Quang Hải

Vụ trưởng

1/2005

12/2005

70

 32.       

2005-27

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà công sở của cơ quan hành chính nhà nước

Cục Quản lý công sản

Học viện Tài chính

Ông Lê Ngọc Khoa

Phó cục trưởng

TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu

Học viện Tài chính

1/2005

12/2005

60

 33.       

2005-28

Xây dựng Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Việt Nam.

 

Vụ Bảo hiểm

TCT Bảo hiểm VN

 

Ông Phùng Ngọc Khánh

Phó vụ trưởng

Ông Trịnh Thanh Hoan

Tổng Giám đốc

1/2005

12/2005

25

 

 

Tổng kinh phí từ nguồn Viện KHTC

2.300

B.

Kinh phí lấy từ UBCKNN

V.

 

Đề án năm 2005

 34.       

2005-29

Xây dựng lộ trình tổng thể về phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán đến 2010.

Uỷ ban chứng khoán

TS.Vũ Bằng

Phó Chủ tịch UBCKNN

TS. Đào Lê Minh

GĐ TTNC & ĐTCK

1/2005

6/2006

150

 35.       

2005-30

Xây dựng Luật chứng khoán ở Việt Nam

Uỷ ban chứng khoán

TS. Nguyễn Thế Thọ

Trưởng ban Pháp chế, UBCKNN

1/2005

12/2005

80

 

 

Tổng kinh phí từ nguồn UBCKNN

230

C.

Kinh phí lấy từ VIỆN NCKH TTGC

V.

 

Đề án năm 2005

 36.       

2005-31

Hoàn thiện khung pháp lý kiểm soát giá đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh độc quyền ở nước ta

Học viện Tài chính

Cục Quản lý giá

PGS.,TS Ngô Trí Long

Phó viện trưởng

Viện NCKH TTGC

Ông Vũ Công Chính

Phó cục trưởng Cục QL giá

1/2005

12/2005

80

 

 

Tổng kinh phí từ nguồn Viện NCKHTTGC

80

d.

Kinh phí lấy từ Tổng cục Hải quan

V.

 

Đề án năm 2005

 37.       

2005-32

Thẩm quyền điều tra trong hoạt động Hải quan: Thực trạng và giải pháp.

Tổng cục Hải quan

Ths.Nguyễn Ngọc Túc

Phó tổng cục trưởng

1/2005

12/2005

70

 

 

Tổng cộng kinh phí từ nguồn Tổng cục Hải quan

70

 

 

Ghi chú:

1.       Chủ nhiệm đề tài phải triển khai nghiên cứu đề tài theo Quyết định số 152/2001/QĐ/BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về quy trình tổ chức NCKH, cấp phát và sử dụng kinh  phí khoa học.

2.       Kinh phí đề tài bao gồm cả chi phí nghiên cứu, khảo sát, bảo vệ đề cương và tổ chức nghiệm thu.

           

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Nghiệp

 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn