In bài   Gửi bài

Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

  (31/08/2011)

 

Chi tiết của chủ đề:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010

 

BỘ TÀI CHÍNH- BỘ CÔNG AN

____________    

 Số:       /2011/TTLT-BTC-BCA

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

        Hà Nội, ngày    tháng 7  năm 2011

 

 

 

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền

thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

__________________________

 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, s dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính;

 

Căn cứ Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

 

Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội như sau:

 

 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

1. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (sau đây gọi chung là an ninh, trật tự) theo quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

 

2. Đối với các vụ vi phạm hành chính có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

 

Điều 2. Thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự

 

1. Việc thu, nộp tiền phạt; quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

 

2. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự nộp vào ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng 30% để chi cho các nội dung quy định tại Điều 3 Thông tư này. Số tiền còn lại nộp vào ngân sách địa phương.

 

Điều 3. Nội dung, mức chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

 

Phần kinh phí để lại cho các cơ quan, tổ chức chủ trì xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này (30% tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính nộp vào tài khoản tạm giữ) được sử dụng cho các nội dung sau:

 

1. Chi phí điều tra, xác minh, bắt giữ gồm: chi thông tin liên lạc cho cán bộ tham gia xử lý; chi giám định, kiểm nghiệm, kiểm định tang vật, phương tiện; chi lưu kho, lưu bãi; chi bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ; chi xăng, dầu cho phương tiện kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải, bảo vệ đối tượng; chi sửa chữa phương tiện kiểm tra bị hư hỏng khi tiến hành kiểm tra, truy đuổi, bắt giữ.

 

2. Chi in các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính; văn phòng phẩm phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

 

3. Chi mua tin: mức chi mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% số tiền phạt và tối đa không quá 5.000.000đ (năm triệu đồng).

 

Việc thanh toán chi phí mua tin phải có đầy đủ chứng từ theo quy định; trường hợp yêu cầu phải giữ bí mật tên người cung cấp tin, việc thanh toán khoản chi mua tin căn cứ vào phiếu chi với đầy đủ chữ ký của người trực tiếp chi tiền cho người cấp tin, của thủ quỹ, kế toán và thủ trưởng đơn vị trực tiếp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc thanh toán chi mua tin, đảm bảo chi đúng người, đúng việc.

 

4. Chi bồi dưỡng làm thêm giờ. Mức chi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

5. Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/người/tháng.

 

6. Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia cưỡng chế và những người được cấp có thẩm quyền điều động trực tiếp tham gia cưỡng chế. Mức chi bồi dưỡng bằng 10% mức lương tối thiểu do nhà nước quy định cho mỗi ngày tham gia cưỡng chế.

 

7. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

 

8. Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

 

9. Chi mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

 

10. Chi hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và trong phạm vi nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính được để lại cho đơn vị. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể mức chi (nhưng tối đa không quá 10% số kinh phí được sử dụng cho các nội dung quy định tại Điều này) và việc quản lý, sử dụng đối với nội dung chi này.

 

Mức chi cụ thể cho các nội dung từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này được thực hiện theo chế độ quy định của nhà nước, đối với những nội dung chưa quy định mức chi, Thủ trưởng đơn vị quyết định chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc mua sắm trang thiết bị tại khoản 9 Điều này thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

 

Điều 4. Thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ và hỗ trợ kinh phí cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính

 

1. Trước ngày 05 hàng tháng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan tài chính cùng cấp về số thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự của tháng trước.

 

2. Trước ngày 15 của tháng đầu mỗi quý, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm căn cứ vào số tiền phạt thực nộp vào Kho bạc Nhà nước và thực tế chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện xử lý vi phạm hành chính của quý trước để lập dự toán kinh phí hỗ trợ và chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và có văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

 

3. Căn cứ vào số tiền phạt vi phạm hành chính của từng đơn vị đã thực nộp vào tài khoản tạm giữ; trên cơ sở văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí và các chứng từ có liên quan của cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan tài chính có trách nhiệm kiểm tra, xác định số kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này để thanh toán cho các đơn vị theo quy định (trong phạm vi 30% số thu từ xử phạt vi phạm hành chính). Việc thanh toán và hỗ trợ kinh phí được thực hiện chậm nhất là sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trường hợp không thanh toán hoặc không hỗ trợ kinh phí thì cơ quan tài chính phải có văn bản thông báo rõ lý do cho đơn vị đã có văn bản đề nghị.

 

Điều 5. Quyết toán chi phí hợp lý, hợp lệ và kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

 

1. Các lực lượng chủ trì xử lý vi phạm hành chính được thanh toán chi  phí và hỗ trợ kinh phí cho công tác xử lý vi phạm hành chính từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự phải mở sổ sách để theo dõi, quản lý số kinh phí được hỗ trợ quy định tại Thông tư này và thực hiện công khai tại cơ quan, đơn vị.

 

2. Cuối năm, các lực lượng trực tiếp xử lý vi phạm hành chính được thanh toán chi phí và hỗ trợ kinh phí từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính phải quyết toán việc sử dụng kinh phí được thanh toán và hỗ trợ từ tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Điều 6. Tổ chức thực hiện

           

            1. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền phạt kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính; theo dõi, hạch toán các khoản thu phạt vi phạm hành chính theo đúng các quy định hiện hành về thu ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

 

2. Cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm theo dõi việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo đúng quy định tại Thông tư này.

 

Điều 7. Hiệu lực thi hành

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2011.

 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công an để xem xét, giải quyết./.    

                      

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG AN

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

               

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- TAND Tối cao, VKSND Tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                          

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                 

- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư Pháp;

- Văn phòng BCĐ trung ương về phòng chống tham nhũng;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính, Website Bộ Công an;

- Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ Công an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đ) Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia cưỡng chế và những người được cấp có thẩm quyền điều động trực tiếp tham gia cưỡng chế. Mức chi bồi dưỡng bằng 10% mức lương tối thiểu do nhà nước quy định cho mỗi ngày tham gia cưỡng chế;

 

e) Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo thời gian thực tế tham gia nhưng tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng;

 

 • Các ý kiến đóng góp cho chủ đề
 • Góp ý (08/09/2011)
  • Ý kiến phản hồi
  • Chủ đề này đã hết thời gian đóng góp ý kiến
 • Các chủ đề khác
 • Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị quản lý dự án đầu tư. (31/08/2011)
 • Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế (26/08/2011)
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tài chính (31/08/2011)
 • Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. (25/08/2011)
 • Dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. (07/09/2011)
 • Dự thảo Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. (07/09/2011)
 • Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. (07/09/2011)
 • Dự thảo Thông tư Quy định việc đấu thầu thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản ... (29/08/2011)
 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế (25/08/2011)
 • Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. (25/08/2011)
 • Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

  Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

  Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

  Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

  Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn