In bài   Gửi bài

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.

  (25/07/2011)

Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/8/2011 để tổng hợp ban hành.

 

Chi tiết của chủ đề:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010

BỘ TÀI CHÍNH

_____

 

Số:             /TT- BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

            Hà Nội, ngày       tháng      năm 2011

           

Dự thảo

 

 THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

___________

  Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, Nghị định số  83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La.  

 Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La như sau:  

Điều 1: sửa đổi, bổ sung một số quy định dưới đây:

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1, phần I như sau:

Đảm bảo thủ tục đầu tư và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi quy định về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại điểm 2, phần II như sau:

- Thời hạn điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư là trước ngày 25/12 hàng năm.

- Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến ngày 31/12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán kế hoạch vốn hàng năm (kể cả kế hoạch điều chỉnh) là ngày 31/01 năm sau. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thanh toán vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn gửi Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

3. Bỏ quy định về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị tại điểm 4, phần IV.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiêp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

4. Bổ sung quy định về hỗ trợ lương thực tại mục a, điểm 7.4, phần IV như sau:

Thời gian hỗ trợ lương thực: thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 5. Sửa đổi quy định tạm ứng, thanh toán chi phí hỗ trợ sản xuất tại mục a, điểm 7.5, phần IV như sau:

Căn cứ phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, thực hiện thanh toán 1 lần cho hộ tái định cư.

6) Sửa đổi quy định về thanh toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại điểm 8.2, phần IV như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Bỏ quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng quy định tại điểm 1, phần V.

8. Sửa đổi, bổ sung nội dung trong phụ lục số 6 về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả trực tiếp cho hộ dân thực hiện.

 Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng     năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.   

 

  Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông  thôn;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- HĐND, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính;

- Kho bạc nhà nước;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Các ý kiến đóng góp cho chủ đề
 • Chi phí kiểm toán (01/08/2011)
 • Chi phí kiểm toán (01/08/2011)
  • Ý kiến phản hồi
  • Chủ đề này đã hết thời gian đóng góp ý kiến
 • Các chủ đề khác
 • Dự thảo Thông tư Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Tắc Cậu - Xẻo Rô, tỉnh Kiên Giang. (15/07/2011)
 • Thông tư hướng dẫn xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hoá (15/07/2011)
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh. (08/07/2011)
 • Dư thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (24/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư Liên tịch Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước. (22/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013. (20/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng, quyết toán và cơ chế tài chính ngồn thu phí bảo đảm hàng hải của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (21/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước (20/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của công ty đại chúng. (17/06/2011)
 • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 (10/06/2011)
 • Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

  Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

  Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

  Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

  Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn