send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
19/08/2014

44. Công ty xin hỏi việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng có được loại trừ khi tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không? Ví dụ: Theo quy định tại Thông tư 112/2007 TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ đối với công ty xổ số kiến thiết. Công ty được phép trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng tối đa không quá 5% doanh thu có thuế của tất cả các loại hình tương ứng với số tiền công ty đã trích lập tại thời điểm 31/12/2013 là 63 tỷ x 5% = 3,15 tỷ đồng. Lợi nhuận năm đạt 3,320 tỷ đồng. Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Điều kiện được được phép trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng: - Tại thời điểm trích lập công ty không bị lỗ - Tỷ lệ trả thưởng thực tế thấp hơn kế hoạch (hoặc xây dựng) - Số dư quỹ dự phòng không được phép vượt quá 10% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số. Giả sử năm 2014 lợi nhuận công ty chưa trích lập quỹ dự phòng rủi do trả thưởng là: 4,8 tỷ đồng. Trong năm Công ty xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch theo quy định tại Thông tư 75/TT-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2013. Công ty được phép trích tối đa quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng là: 73 tỷ đồng x 10% = 7,3 tỷ đồng, có nghĩa là được hạch toán tăng (chi phí) quỹ dự phòng rủi ro năm 2014 là 7,3 tỷ - 3,1 tỷ = 4,2 tỷ đồng tương ứng với lợi nhuận giảm 4,2 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận năm 2014 bằng 0,6 tỷ đồng (4,8 tỷ đồng - 4,2 tỷ đồng = 0,6 tỷ đồng) Vậy công ty xin hỏi Công ty có được loại trừ yếu tố trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng so với năm trước liền kề khi tính tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu không. Công ty sớm đề nghị Bộ tài chính sớm có hưỡng dẫn để công ty có cơ sở thực hiện.

19/08/2014

40. Kính gửi quý lãnh đạo Bộ tài chính Nội dung: Hiện tại tỉnh Bạc Lieu có Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải do Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu làm chủ đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực xã hội hoá với công suất xử lý rác là 245 tấn/ngày nhằm mục tiêu xử lý rác và tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế từ rác như: Phân vi sinh, gạch không nung, hạt nhựa tái chế, tận dụng nhiệt từ quá trình đốt để sản xuất môp xốp; phát triển bền vững cho hệ sinh thái, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường; giải quyết vấn để bức xúc về môi trường theo quy hoạch của tỉnh và góp phần phát triển kinh tế- xã hội (đây thuộc danh mục các dự án thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 ( đợt 3) theo công văn số 789/BXD-HTKT ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng); Hiện trạng đất thuộc khu vực này chưa sạch, do trước đây khu đất có 38.509,5 m2 đất của DNTN Phương Nguyên (phần này nhà đầu tư đã thoả thuận riêng với DNTN Phương Nguyên) và 71.632,7 m2 đất của Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thị Bạc Liêu (nay là Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh). Nhà đầu tư cũng thể hiện rõ quan điểm là không nhận bất kỳ tài sản nào trong khu vực dự án do không phù hợp với quy hoạch xây dựng Nhà máy. 1. Quan điểm của Nhà đầu tư: Không nhận bất kỳ tài sản nào trong khu vực dự án do không phù hợp với quy hoạch xây dựng Nhà máy và đồng thời đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về Đất đai (miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng) theo quy định tại khoản 4 , Điều 1, Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ“Phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020”; 2. Quan điểm của các Sở ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh Bạc Liêu theo hướng: Do hiện nay, tài sản trên đất thuộc khu vực này vẫn còn hoạt động bình thường, và theo quy định đây là tài sản thuộc nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (tài sản là hệ thống xử lý rác thải tập chung của tỉnh thuộc dự án ODA do Chính phủ Úc tài trợ đã đầu tư xây dựng từ năm 2007, hiện nay đang gửi hồ sơ quyết toán, giá trị đề nghị quyết toán do Trung tâm dịch vụ cung cấp khoảng 17,23 tỷ đồng). Mặc khác, từ trước đến nay tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (kể cả dự án hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá) được Nhà nươc giao đất thực hiện dự án thì nhà đầu tư đều ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ( nếu có) hoặc được hạch toán vào tổng mức đầu tư của dự án. Tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quy định: “1. Tổ chức, cá nhân trong nước... được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.” Tại khoản 3, Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quy định: “ Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật cùng cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường”; Về nguyên tắc, nhà đầu tư phải thực hiện chính sách bồi thường cho 2 chủ thể nêu trên. Do đó, quan điểm của các Sở ngành có liên quan thống nhất thực hiện phương án xử lý tài sản trên đất theo hướng: Nhà đầu tư ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số kinh phí đã ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành. Về giá trị tài sản tính bồi thường, hỗ trợ: Do đây là nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng nên đề nghị tihn1 bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ “Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” Để có cơ sở xử lý cho trường hợp này và các trường hợp tương tự về sau tại các dự án khác do nhà nước thu hồi đất giao Nhà đầu tư thực hiện dự án. Sở Tài chính kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm hướng dẫn giải quyết trường hợp nêu trên

19/08/2014

36. Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí, hạch toán kế toán theo quyết định 19(và quyết định 185 sửa đổi QĐ 19). Trong năm đơn vị tôi vừa thực hiện đơn đặt hàng nhà nước vừa hoạt đông sản xuất kinh doanh.TSCĐ của đơn đều do ngân sách cấp và có nguồn gốc từ ngân sách. Đơn vị hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ theo Thông tư 203/2009/TT-BTC (TSCĐ có giá trị 10 triệu đồng) và thông tư 32/2008/TT-BTC (TSCĐ có giá trị 10 triệu đồng). Tuy nhiên, hiện nay tại khoản 11 Điều 16 thông tư 45/2013/TT-BTC (TSCĐ có giá trị 30 triệu đồng) có ghi như như sau: "Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này", thì trường hợp này đơn vị tôi có sử dụng TSCĐ có nguyên giá là 20 triệu (TSCĐ này đã tính hao mòn được 5 triệu đồng) vào cho sản xuất kinh doanh thì lúc này có tính khấu hao hay không và tính như thế nào. Hiện tại đơn vị đang rất lúng túng, đề nghị Bộ tài chính sớm giải đáp giúp đơn vị.

14/08/2014

18. Tôi xin được hỏi là nếu Hội của tôi không phải là Hội đặc thù, thì khi phát sinh tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài,tôi sẽ xác nhận viện trợ theo Thông tư 225/2010/TT-BTC hay là theo Thông tư 109/2010/TT-BTC. Tại khoản 4, điều 1 của Thông tư 225/2010/TT-BTC có nêu nhưng lại không được rõ cách hiểu thế nào cho đúng! Kính mong quý bộ giải đáp

14/08/2014

17. Đơn vị tôi là Cục trực thuộc Bộ GD&ĐT. Đơn vị tôi có ký một thỏa thuận với tổ chức VVOB (Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flang, vương quốc Bỉ). Trong thỏa thuận nói 2 bên phối hợp tiến hành nghiên cứu các phương thức bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên. Và bên VVOB hỗ trợ tiền chuyển về tài khoản của Cục và Cục thanh toán hoàn trả toàn bộ chứng từ gốc cho bên VVOB. Tôi xin hỏi khoản tiền này có phải là khoản viện trợ? Có phải làm thủ tục ghi tu - ghi chi ngân sách không? Tôi cảm ơn

13/08/2014

30.Quý Bộ cho tôi hỏi: Trong thời gian từ năm 2006-2012 tôi là sinh viên hệ Bác sĩ đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Theo nghị định 49/2010/NĐ-CP thì sinh viên khóa tôi được hưởng miễn giảm học phí trong 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012. Nhưng trong thời gian học tại trường sinh viên khóa tôi không được nhà trường cho biết thông tin gì về việc miễn giảm này. Sau khi ra trường được 1 năm chúng tôi mới được biết thông tin này và được phòng Tài chính của nhà trường cho biết việc cấp bù tiền miễn giảm cho sinh viên đã ra trường do địa phương cấp, nhưng khi hỏi Phòng Lao động- thương binh xã hội của địa phương lại được trả lời là: Bộ Tài chính và Bộ Lao động- thương binh xã hội chưa có qui định hay hướng dẫn để giải quyết trường hợp này. Vậy mong quí Bộ cho tôi biết Bộ có ý kiến như thế nào về việc này? Xin trân trọng cảm ơn!

13/08/2014

29. cháu xin có câu hỏi gửi tới bộ tài chính kính mong bộ tài chính xem xét giải đáp thắc mắc giúp cháu và cũng như của các bạn sinh viên khác...cụ thể là theo như nghị định Thực hiện Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí (khoản 2 điều 7 của Nghị định 49/2010/NĐ-CP được sửa đổi). Vậy nhà trường thông báo và hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên như sau: 1. Đối tượng đựơc hưởng: - Học sinh, Sinh viên đang theo học tại nhà trường thuộc các đối tượng: a) Đối tượng được miễn học phí: + Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. + Học sinh, sinh viên là con của người của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng tám năm 1945. Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân. Con của Anh hùng lao động trong kháng chiến. Con của liệt sỹ. Con của thương binh, bệnh binh. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Con của người có công giúp đỡ cách mạng (có bản sao công chứng giấy chứng nhận do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp) + Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Cụ thể: - Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (có bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện). - Học sinh, sinh viên bị tàn tật có khó khăn về kinh tế (có bản sao công chứng do bệnh viện quận, huyện, thị xã xác nhận hoặc Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận). + Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp). + Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. b) Đối tượng được giảm 50% học phí: + HSSV là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên (có bản sao công chứng hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp) + Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp. theo như thông tin cháu được nhận biết thì tất cả các trường đại học cao đẳng trên cả nước đều đã và đang thực hiện theo nghị quyết rồi vậy tại sao ở học viện thanh thiếu niên việt nam lại chưa thực hiện theo nghị quyết này ạ...khi lên hỏi thì bao giờ chúng cháu cũng luôn nhận được câu trả lời của phòng đào tạo và công tác chính trị sinh viên rằng chưa thấy có thông báo của bộ tài chính xuống cơ quan.như vậy có đúng không ạ...liệu rằng đúng như vậy thì bao giờ học sinh viên viên chúng cháu mới nhận được sự miễn giảm học phí từ phía nhà trường và của chính phủ ?

13/08/2014

28. Kính gủi Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo điểm e khoản 1 Điều 11 Chương IV của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định "chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật hiện hành" cho lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trong đó có lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên theo điểm a Khoản 3 Mục 1 của Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTC-BNV quy định lực lượng công an không thuộc đối tượng áp dụng theo thông tư này. Vậy để thanh toán tiền bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho lực lượng công an tham gia xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định. Kính nhờ Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể để đơn vị có cơ sở thực hiện thanh toán cho lực lượng công an nêu trên. Mong sớm nhận được phúc đáp của Bộ Tài chính. Xin chân thành cảm ơn!

13/08/2014

32. Kính gửi Cục QL giám sát Bảo hiểm - Bộ tài chính Tôi có câu hỏi muốn hỏi Qúy cơ quan như sau: Ngày 01/6/2014 tôi đi công tác Hải Phòng, trên đường đi tôi vi phạm luật giao thông, CSGT tạm giữ giấy phép lái xe của tôi hẹn ngày 10/6/2014 đến giải quyết. Ngày 15/6/2014 trên đường về Hà Nội xe tôi bị tai nạn đâm vào cột mốc trên đường. Tại thời điểm tai nạn xe tôi có đầy đủ bảo hiểm vật chất xe, đăng ký xe, đăng kiểm còn hiệu lực. Tôi có báo công ty bảo hiểm đến giám định và liên hệ CSGT nơi tạm giữ GPLX thì được biết lỗi của tôi không bị tước GPLX, do quá hạn 5 ngày nên đến nộp phạt là lấy GPLX Ngày 30/6/2014 tôi được Công ty bảo hiểm trả lời vụ tai nạn thuộc điểm loại trừ bảo hiểm do khi tai nạn xảy ra tôi không có GPLX theo khoản 2 điều 75 NĐ 171/2013-CP Vậy tôi xin hỏi quý cơ quan trường hợp của tôi công ty bảo hiểm trả lời như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

13/08/2014

31. Anh chị cho em hỏi. em là con em của người có công với cách mạng và bố em có nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. vậy anh chị cho em hỏi theo nghị định 49. vậy em có được hưởng ưu đãi miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hay không. em đã làm đủ thủ tục và có xác nhận đầy đủ rồi mà giờ em không biết mình sẽ nhận được tiền hỗ trợ ở đâu. em đã hỏi tại phòng TBXH và Phòng GDĐT và Phòng đào tạo của trường. Nhưng đều nhận được chung câu trả lời là thông tư chư rõ ràng là nhân tiền tại nơi học hoặc địa phương hay phòng giáo dục. kính mong anh chị giải thích cho em hiểu tại sao và làm thế nào để được hưởng trợ cấp cho con em thương bệnh binh có công với cách mạng. nếu phải đợi thì đợi bao lâu. và trong thời gian đợi liệu có quá hạn với số giấy tờ em đã làm không.

Trang trước  ...  205 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn