send question

Tài chính tổng hợp

 
Ngày Danh sách Câu hỏi và Trả lời
10/06/2014

03. Tôi xin hỏi bộ tài chính: hiện tôi đang phụ trách kế toán trường học và được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 Năm học 13-14 tôi làm tổ trưởng tổ văn phòng theo quyết định của hiệu trưởng mức phụ cấp chức vụ 0,2 .Tôi xin hỏi tôi có được hưởng cả 2 mức phụ cấp tổng 0,35 không? nếu không vì sao? kính mong bộ tài chính giúp đỡ trả lời cho đơn vị thực hiện. Tôi xin chân thành cảm ơn

02/06/2014

02. Kính gửi: Kho bạc nhà nước Trung ương Tôi là một cán bộ kế toán của một đơn vị hành chính sự nghiệp. Tôi xin có ý kiến việc nghiệp vụ Cam kết chi mà từ tháng 6/2013, Kho bạc nhà nước đã yêu cầu tất các cả đơn vị giao dịch rút dự toán kinh phí từ 100 triệu (đối với chi sự nghiệp); 500 triệu đối với chi đầu tư như sau: 1. Về mặt cải cách hành chính: Tôi thấy không cải cách gì cả mà chỉ thêm thủ tục 2. Về mặt nghiệp vụ: Tôi thấy nghiệp vụ này là thừa không cần thiết vi: Nếu gọi là để danh dự toán trước cho khoản chi thì việc giao dự toán có cần thiết hay không? Tại sao đã giao dự toán cho đơn vị rồi đơn vị lại phải dành dự toán??? 3. Về thời gian gian giao dịch: Ngày trước khi có nghiệp vụ Cam kết chi này thời gian khi đơn vị chúng tôi gửi 1 UNC chuyển tiền cho KB đến khi KB duyệt thanh tối đa chi 3 ngày. Nay từ khi đơn vị chúng tôi gửi cam kết chi và UNC chuyển tiền đến khi chuyển được tiền phải mất đến 15 ngày, thâm chí có lúc đến 20 ngày vẫn chưa nhận được thông tin duyệt Cam kết chi? Nay với trách nhiệm của một người công dân, một người công chức vì sự nghiệp phát triển đất nước tôi đề nghị Kho bạc Nhà nước Việt Nam xem xét và bỏ nghiệp vụ Cam kết chi này đi. Và rà soát tất các các nội dung của phần mềm kết toán kho bạc TABMIS còn chỗ nào chưa ôn thì thay đổi, chỉnh sửa lại. Lưu Văn Tơn

29/05/2014

77. Hiện nay, ở Trung tâm y tế cấp huyện thuộc thành phố Đà Nẵng có thực hiện hoạt động liên doanh liên kết theo Thông tư số 15/2007/TT-BTC ngày 12/12/2007 của Bộ Tài chính Trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc như sau: Căn cứ các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trung tâm y tế quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án liên doanh liên kết theo quy định, theo đó Trung tâm đã huy động sự liên kết của các tổ chức tư nhân đầu tư máy móc vào hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm và huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, y bác, bác sĩ tại Trung tâm. Do các máy móc, thiết bị này thuộc danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế nên khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung tâm và sử dụng các dịch vụ từ hoạt động liên kết này được xem xét thanh toán và được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển về cho Trung tâm qua tài khoản tiền 3712 (chuyển chung cùng với số tiền BHYT của các đối tượng thụ hưởng BHYT khác). Căn cứ doanh thu phát sinh do số bệnh nhân đã sử dụng dịch vụ được đầu tư từ việc liên doanh liên kết do cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp thuận thanh toán, Trung tâm y tế chuyển số tiền này vào tài khoản tiền gửi khác (3713) để theo dõi hạch toán doanh thu, chi phí của hoạt động liên doanh, liên kết (vì thực chất nội dung này là hoạt động dịch vụ nên phải chuyển sang tài khoản này để theo dõi riêng). Tuy nhiên, Kho bạc nhà nước Đà Nẵng có đề nghị KBNN quận hướng dẫn Trung tâm y tế quận không cho chuyển tiền BHYT nêu trên từ tài khoản 3712 (tài khoản phí, lệ phí) sang tài khoản 3713 (tài khoản khác) mà phải chịu sự kiểm soát của Kho Bạc nhà nước khi thực hiện việc chi từ nguồn này như chi phân chia lợi nhuận, chi cho y, bác sĩ… để có hướng dẫn thống nhất cho các cơ sở y tế trong việc hạch toán, kế toán hoạt động liên doanh liên kết, kính đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn những nội dung như sau: - Số thu dịch vụ do bảo hiểm thanh toán lại cho Trung tâm y tế (phần Bảo hiểm y tế được thanh toán) có phải thực hiện ghi thu ghi chi vào ngân sách hay được theo dõi riêng hạch toán doanh thu, chi phí theo quy định. - Việc chi từ số thu dịch vụ có chịu sự kiểm soát của Kho Bạc nhà nước theo chế độ hay không. Hay đơn vị chỉ mở Tài khoản tại Kho bạc nhà nước và thực hiện hạch toán doanh thu và chi phí theo quy định.

26/05/2014

40. Xin hỏi: - Tại khoản 9, điều 3, Thông tư Số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2013 quy định như sau: '9. Chi công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình, Đề án; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn của từng dự án, Đề án: Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC và Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch'. - Tuy nhiên, hiện nay cán bộ tại đơn vị của tôi đều được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,4 theo thông tư Số 06/2005/TT-BNV Ngày 05 Tháng 01 năm 2005. Và theo khoản 2, mục 3 của thông tư này quy định:'Các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp lưu động thì không hưởng chế độ công tác phí'. - Vậy xin hỏi, cán bộ tại đơn vị của tôi(thuộc diện hưởng phụ cấp lưu động)phải đi kiểm tra,giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện thì có được thanh toán tiền công tác phí theo quy định tại thông tư số 97/2010/TT-BTC không, hay cán bộ đã được hưởng chế độ phụ cấp lưu động rồi thì khi đi giám sát, kiểm tra chương trình ATTP cũng không được thanh toán bất kỳ khoản công tác phí nào nữa ? Xin cảm ơn!

26/05/2014

41. Quỹ phát triển đất: - Về đối tượng thu, nguồn hoàn trả phí ứng vốn: Theo quy định tại Điều 11, Điều 14Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg thì: + Trường hợp Quỹ phát triển đất thực hiện ứng vốn để tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất thì mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước. Phí ứng vốn đã trả được trừ vào số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất. + Trường hợp Quỹ phát triển đất thực hiện ứng vốn để tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch để bố trí cho người bị thu hồi đất phục vụ dự án theo quy định thì mức phí ứng vốn bằng không (=0). Tôi có câu hỏi, trong trường hợp Quỹ phát triển đất thực hiện ứng vốn để bồi thường hỗ trợ cho người dân, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất thì mức phí ứng vốn đối với phần tiền bồi thường cho người dân này áp dụng mức phí bao nhiêu?

26/05/2014

37/ Tôi được biết rằng: theo luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành thì, Bộ Tài chính là cơ quan: 'Ban hành, phê chuẩn, hướng dẫn thực hiện quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm;' đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm bảo hiểm khác. Vì vậy Tôi muốn hỏi quý Bộ rằng: Các văn bản phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có phải là tài liệu mật hay không ? có phải là tài liệu công bố công khai hay không ? Nếu không phải là tài liệu mật, và được công khai thì Tôi có thể tìm và xem nó ở đâu ? Kính nong quý Bộ sớm trả lời - xin chân thành cảm ơn

26/05/2014

39. Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, do không nắm chắc giá cả nên trước khi mua tài sản chúng tôi đã nhờ Công ty thẩm định giá giá tài sản, tuy nhiên sau đó chúng tôi nhận thấy giá tài sản thẩm định không sát với giá cung cấp trên thị trượng trên thị trường cụ thể: Thời điểm tháng 9/2013: STT Tên loại Giá thẩm định Giá do đơn vị khác báo Chênh lệch 1. Máy tính sách tay Sony vaio SVE-1513M. CPU: Intel® CoreTM i5 - 3230M Processor (3M Cache L3, 2.60GHz, Up to 3.20 GHz with In teI Tu r bo Boost). + RAM: 4Gb (4Gb x1) DDR3 Memory (1600 Mhz, Up max 8GB ). + HDD: 500Gb 5400rpm SA TA . + Op ti cal D rive: DVD Super Multi. + Display: 15,5” LED backlit display with 1366 x 768 resolution. OS : căp Tucano slile work + chuột Logitech M 905. X/x: Trung Quốc. 21.950.000 14.190.000 7.760.000 2. Máy in CANON 2900 + cartridge 303 (hàng chính háng ) . Xuất xứ: Trung Quốc 4.920.000 2.750.000 2.170.000 3. Ti vi SONY KDL - 32W674 (Việt Nam) 12.400.000 8.228.000 4.172.000 Xin quý cơ quan chó biết giá tài sản trên đã phù hợp chưa? Nếu không tin tưởng kết quả thẩm định giá thì cơ quan tôi phải lam gì? Có cơ quan nhà nước nào quy định mức giá cụ thể của những tài sản trên. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan./.

15/05/2014

21. Năm 2013 Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn sự nghiệp kinh tế của Trung ương và Dự toán đầu năm 2014 bố sung có mục tiêu (nguồn sự nghiệp)cho địa phương để tiếp tục thực hiện chính sách ương thực hiện dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo Thông tư liên tich số 06/2013/TTLT- UBDT-BTC ngày 27/12/2013. Vậy xin hỏi địa phương có được sử dụng nguồn sự nghiệp Trung ương bổ sung có muc tiêu để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng (đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiêt yếu đối với điểm định canh định cư)không? Kính đề nghị Bộ Tài chinh sớm trả lời giúp.

14/05/2014

13. Kính gửi Bộ Tài chính,Hiện nay e đang chuẩn bị tiếp quản 1 Cty TNHH MTV Cty này bắt đầu hoạt động từ 2010 với vốn điều lệ là 3 tỷ. Đến T10/2011, cty e (hiện tại) mua lại công ty này và tiến hành đăng ký lại giấy phép kinh doanh, chỉ thay đổi thông tin chủ doanh nghiệp, vốn điều lệ giữ nguyên và đến thời điểm bán cty này đang lỗ hơn 100.000.000 đồng và phát sinh khoản nợ phải trả 70.000.000 đồng. Em muốn hỏi: Em có cần làm bổ sung Hợp đồng chuyển nhượng mua bán doanh nghiệp hay không? Số lỗ 100 trđ e sẽ phải xử lý như thế nào? Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng hoàn tất,bên mua và bên bán phải hạch toán như thế nào? căn cứ vào chứng từ gì để hạch toán,em có cần phải làm lại từ đầu (từ 2010 đến 2011)sổ sách báo cáo hay không? rất mong nhận được câu trả lời từ phía cơ quan trong thời gian sớm nhất ạ.em xin chân thành cảm ơn.

09/05/2014

03. Kính gửi Bộ Tài chính! Cơ quan chúng tôi được giao nhiệm vụ làm chủ đầu và Ban Quản lý dự án: Khu hành chính Tỉnh ủy, dự án được khởi công từ năm 2004, dự án được chia ra thành nhiều hạn mục công trình,trong đó có trụ sở làm việc và hội trường Tỉnh ủy,hạn mục này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2011,nhưng đến năm 2013 thì cấp có thẩm quyền mới ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và được phép tất toán chi phí đầu tư đồng thời ghi tăng tài sản cố định. Theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định. Vậy xin hỏi trường hợp nêu trên thì hạch toán tăng tài sản năm 2011 hay năm 2013? Thời gian tính hào mòn bắt đầu từ năm 2011 hay năm 2013? Rất mong Bộ Tài chính sớm xem xét, trả lời, xin trân trọng cám ơn.

Trang trước  ...  202 Trang sau

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn