send question

Tài chính tổng hợp

 
Câu hỏi:

Theo quy dịnh tại TT 97 về chế độ công tác phí, trường hợp sử kinh phí tự chủ thì thực hiện mức khoán tiền thuê phòng nghỉ (không cần hoá đơn tài chính). vậy trường hợp đối với KP không khoán, KP chương trình mục tiêu quốc gia có sử dụng đi công tác, thì có quy dịnh mức khoán tiền thuê phòng nghỉ khi đi công tác được không hay phải thực hiện thanh toán theo hoá đơn thực tế?

Trả lời:

- Tại điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định:
“Trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do Thủ tưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng”
- Tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định:
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể hoá mức chi theo quy định tại Thông tư này và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách, đặc điểm hoạt động của đơn vị. Đối với những khoản kinh phí chi không thường xuyên (kinh phí không giao khoán) thì thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo mức chi quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương về cụ thể hoá mức chi quy định tại Thông tư này”.
Căn cứ theo các quy định nêu trên, việc thanh toán tiền công tác phí theo hình thức khoán hay theo hoá đơn thực tế không phụ thuộc vào nguồn kinh phí được khoán hay không. Đối với trường hợp thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (kinh phí chi không thường xuyên) thì được thanh toán theo mức chi quy định của đơn vị bạn về cụ thể hoá các mức chi được quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC. /.

Văn bản liên quan:

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn