In bài    Gửi bài

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng công chức, viên chức 2011

(20/12/2011 14:31:00)

QT2009

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục; cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 người (biểu chỉ tiêu chi tiết kèm theo).

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi;

c) Có đơn dự tuyển theo mẫu; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Cam kết thời gian làm việc tối thiểu 3 năm tại đơn vị tuyển dụng kể từ ngày được tuyển dụng.

1.2. Những người sau đây, không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện ưu tiên

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2.2. Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ đối với từng chức danh cụ thể:

3.1. Kế toán viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Tài chính - Kế toán, kiểm toán, ngân hàng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.2.  Chuyên viên tin học

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: tin học, công nghệ thông tin, hệ thống máy tính,  mạng máy tính và truyền thông, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

3.3. Kỹ thuật viên bảo quản

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: bảo quản và chế biến nông sản, cơ khí ô tô, chế tạo máy;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.4. Chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, kế toán,  kế hoạch, luật kinh tế;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.5. Chuyên viên tổ chức - hành chính

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: kinh tế, quản trị nhân lực, hành chính, luật kinh tế;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.6. Chuyên viên văn thư lưu trữ

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: lưu trữ học và quản trị văn phòng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.7. Chuyên viên thanh tra

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: luật kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.8. Kế toán viên trung cấp

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, chuyên ngành kế toán;

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

3.9. Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

- Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dậy nghề tương đương trung cấp thuộc chuyên ngành: bảo quản lương thực, hoá thực phẩm, bảo quản vật tư ,thiết bị;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình  độ A trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

3.10. Thủ kho bảo quản

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: bảo quản lương thực, bảo quản vật tư, thiết bị;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

4. Điều kiện về văn bằng và loại hình đào tạo:

a) Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Dự trữ Nhà nước yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không bao gồm chính quy liên thông), đúng chuyên ngành.

b) Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực  trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước: tốt nghiệp trình độ tương ứng với chức danh tuyển dụng, đúng chuyên ngành, không phân biệt loại hình đào tạo; trong đó, đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chức danh: kế toán viên, kỹ thuật viên bảo quản, chuyên viên kế hoạch và quản lý hàng dự trữ yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (kể cả chính quy liên thông) đúng chuyên ngành.

III. Phương thức tuyển dụng:

A. Tuyển dụng qua thi tuyển

1. Đối tượng

Thực hiện tuyển dụng bằng phương thức thi tuyển đối với tất cả các chức danh dự tuyển (trừ chức danh chuyên viên tin học) của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội,  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú,  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình,  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

2. Các môn thi và hình thức thi

2.1. Các môn thi và hình thức thi tuyển vào các chức danh Chuyên viên và tương đương:

2.1.1. Môn kiến thức chung

- Nội dung thi: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước (quản lý nhà nước về kinh tế); Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 2446/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

- Hình thức: thi viết; thời gian thi 180 phút.

2.1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia ngày 29/4/2004; Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia; Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dự trữ quốc gia; các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm;

- Thời gian thi: thi viết 180 phút; thi trắc nghiệm 45 phút.

 2.1.3. Môn  ngoại ngữ

Thi viết tiếng Anh (trình độ B); thời gian thi 90 phút.

2.1.4. Môn thi tin học văn phòng

Thi trắc nghiệm (sử dụng Word và Excel); thời gian thi 45 phút.

2.2. Các môn thi và hình thức thi vào ngạch Cán sự và tương đương:

2.2.1. Môn kiến thức chung

- Nội dung thi: Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước (quản lý nhà nước về kinh tế); Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 2446/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

- Hình thức: thi viết; thời gian thi 120 phút.

2.2.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia ngày 29/4/2004; Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia; Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dự trữ quốc gia; các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm;

- Thời gian thi: thi viết 120 phút; thi trắc nghiệm 30 phút.

 2.2.3. Môn  ngoại ngữ

Thi viết tiếng Anh (trình độ A); thời gian thi 60 phút.

2.1.4. Môn thi tin học văn phòng

Thi trắc nghiệm (sử dụng Word và Excel); thời gian thi 30 phút.

3. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức như sau:

a) Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

B. Tuyển dụng qua xét tuyển

1. Đối tượng:

a) Thực hiện xét tuyển đối với tất cả các chức danh công chức của các đơn vị sau:

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc; Bắc Tây Nguyên; Nam Tây Nguyên;

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Đà Nẵng trở vào, gồm: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng; Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh; Cửu Long và Tây Nam Bộ.

b) Thực hiện xét tuyển đối với các chức danh chuyên viên tin học ở tất cả các đơn vị.

2. Nội dung xét tuyển công chức

2.1. Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

2.2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; nội dung phỏng vấn gồm:

- Về kiến thức: kiểm tra về kiến thức chuyên môn; kiến thức hành chính;

- Về kỹ năng xử lý công việc, gồm kỹ năng giải quyết chuyên môn và kỹ năng hành chính;

- Kiểm tra những hiểu biết về ngành Dự trữ Nhà nước; những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu). Thí sinh đăng ký dự tuyển phải ghi rõ chức danh đăng ký dự tuyển và tên đơn vị đăng ký tuyển dụng vào làm việc; đồng thời phải cam kết thời gian làm việc tối thiểu 3 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại Học, trên Đại học kèm bảng kết quả học tập đã được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính) có giá trị trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự  tuyển do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Hai (02) ảnh (cỡ 4 x 6) chụp trong thời gian từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo tuyển dụng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ riêng (sẽ không trả lại); bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ.

* Lưu ý:  Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B:

+ TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT);

+  IELTS 4.5 trở lên;

+ TOEIC 405 trở lên.

Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A:

+ TOEFL 347 trở lên (PBT) và 19 trở lên (iBT);

+  IELTS 2.0 trở lên;

+ TOEIC 255 trở lên.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định; người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự tuyển hoặc có thể nộp hồ sơ dự tuyển tại Hội đồng tuyển dụng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp).

V. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 06/02/2012 đến ngày 08/02/2012              (từ 7h30 đến 16h30 không kể thời gian nghỉ trưa từ 12 h đến 13 h).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ: trụ sở của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, địa chỉ theo biểu kèm theo hoặc tại HĐTD Tổng cục Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: ngõ 343 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Có thể liên hệ để hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua số điện thoại: 04. 37625655.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức: tổ chức thi tuyển tại một địa điểm thi tại Hà Nội; sẽ có thông báo cụ thể trên giấy báo dự thi.

VII. Lệ phí đăng ký dự tuyển: thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển công chức, viên chức khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, theo mức 140.000 đ/hồ sơ.

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2011 được đăng trên 3 số báo Lao động từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2011 và trên Website của Bộ Tài chính (địa chỉ:http://www.mof.gov.vn), Website của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chỉ: http://www.gdsr.gov.vn).

Tệp đính kèm:  TongCucDTNN_PhuLuc.doc

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn