In bài    Gửi bài

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính – NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2013 của ngành Tài chính

(09/12/2013 16:25:00)

UBND TỈNH BẮC NINH

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2013

 

1. Tổng hợp việc triển khai các đề án xây dựng chính sách trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

1.1. Các đề án đã được Quốc hội thông qua cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII:

- Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/11/2013 với tỷ lệ 86,75%.

- Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013.

- Quốc hội đã ban hành 03 Nghị quyết về ngân sách nhà nước, cụ thể: (i) Nghị quyết số 54/2013/QH13 về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; (ii) Nghị quyết số 57/2013/QH13 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; (iii) Nghị quyết số 61/2013/QH13 về Phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

1.2. Tình hình thực hiện các đề án trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ:

a) Theo CTCT năm 2013, tổng số đề án Bộ Tài chính được giao đến hết tháng 11/2013 là 71 đề án.

Tổng số đề án Bộ Tài chính đã trình từ đầu năm đến hết tháng 11/2013: 59 đề án/71 đề án; đạt 83% so với số đề án được giao đến hết tháng 10/2013.

b) Trong tháng 11/2013, đã có 07 Đề án đã được Bộ Tài chính hoàn thiện trình Chính phủ.

1.3. Tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính và các công việc thường xuyên theo CTCT tháng 11/2013, Bộ Tài chính đã ký ban hành 24 Thông tư-Thông tư liên tịch (Phụ lục 1 đính kèm), 252 Quyết định và 2.059 công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân.

2. Tình hình kinh tế vĩ mô và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội:

Trong những tháng gần đây, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, rõ nét. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhất là hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng bất  lợi bởi thiên tai, bão lũ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, xuất nhập khẩu duy trì ở mức tăng trưởng cao, nhập khẩu có cải thiện, tỷ lệ nhập siêu duy trì ở mức thấp. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng ở mức 0,34% so với tháng trước, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,5% so với tháng 12/2012.

            Trong tháng 11 xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khá, nhập siêu ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Xuất khẩu 11 tháng năm 2013 đạt gần 121,023 tỷ USD, tăng 16,2% so cùng kì năm trước. Nhập khẩu 11 tháng năm 2013 ước đạt 121,119 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhập siêu trong 11 tháng năm 2013 khoảng 96 triệu USD, bằng 0,079% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nhập siêu giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc duy trì sự ổn định của giá trị đồng nội tệ trong năm 2014.

            Tổng vốn FDI 11 tháng 2013 (cả vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2012.

2.2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách:

2.2.1. Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN:

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 698.260 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó:

- Thu nội địa: thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), 33 địa phương còn lại thu không đạt tiến độ. So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn; 4 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ năm trước.

- Thu từ dầu thô: thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng, bao gồm 1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán  năm 2013 và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ đạt khoảng 113 USD/thùng, sản lượng thanh toán đạt gần 1.160 nghìn tấn.

Luỹ kế 11 tháng, giá dầu thanh toán bình quân ước đạt 112,5 USD/thùng, tăng 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán đạt khoảng 13,73 triệu tấn, bằng 97,1% kế hoạch; thu ngân sách ước 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 11 ước 18.460 tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước 199.070 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (70.000 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ), thu cân đối NSNN ước 129.070 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, bằng 91,7% mức đánh giá trình Quốc hội, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

2.2.2. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN:

Tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt 164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, NSNN đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Riêng tiến độ thực hiện chi đầu tư XDCB ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể số ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai đoạn 2006 - 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán, cao hơn tỷ lệ thanh toán cùng kỳ năm 2012 (đạt 79,6%). Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch). Bên cạnh đó, cơ quan Kho bạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;...).

- Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương): thực hiện tháng 11 ước 61.102 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 606.742 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng NSTW và tạm ứng 95 tỷ đồng từ NSTW để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân... theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng NSTW (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2.2.3. Tình hình huy động vốn cho NSNN:

           a) Về kết quả huy động:

           -Trong tháng 11/2013, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu tín phiếu; 4 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động đạt: 16.448 tỷ đồng.

           -Tính từ đầu năm đến 15/11/2013, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 170.560 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng).

           b) Đánh giá tình hình huy động:

 Trong tháng 11/2013, kết quả huy động vốn tương đối khả quan do tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng chậm do đó nguồn vốn khả dụng vẫn khá dồi dào. Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì triển khai các giải pháp nhằm huy động đạt kế hoạch đã được giao.

2.2.5. Về đánh giá thực hiện NSNN 2013:

Tình hình thực hiện thu NSNN đến nay đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để đạt được mức phấn đấu thu cả năm 2013 và đảm bảo điều hành bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định điều chỉnh, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của các ngành, các cấp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ đọng

 

PHẦN II

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

TRONG THÁNG 11 VÀ QUÝ IV/2013

1. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Tiếp tục thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN năm 2013 theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; tăng cường triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng. Phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, giả mạo hồ sơ giấy tờ để chiếm đoạt thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước của cả năm.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2014, Bộ Tài chính sẽ ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2014. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để tổng hợp Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012.

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về điều hành kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 (phần ngân sách nhà nước).

Tổ chức hội nghị ngành Tài chính triển khai dự toán ngân sách 2014 (Bộ Tài chính đã có văn bản số 16486/BTC-VP ngày 28/11/2013 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ).

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

Tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công, kịp thời đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Nhằm tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013, ngày 06/11/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC. (xin gửi kèm theo)

 

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 11 và 11 tháng năm 2013. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;      

- Bộ Thông tin và Truyền thông;    (để b/c)

- Vụ TH, Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ;

- Các cơ quan Thông tấn báo chí;  

- Cổng TTĐT Chính phủ;                 (để p/h)

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

                                                                                                    Vũ Thị Mai                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH

 24 THÔNG TƯ-THÔNG TƯ LIÊN TỊCH TRONG THÁNG 11/2013

 

(Phụ lục 1)

 

Số TT

Ký hiệu VB

Trích yếu VB

Ngày VB

1

177/2013/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước ...

29/11/2013

2

176/2013/TT-BTC

 Thông tư Hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

29/11/2013

3

175/2013/TT-BTC

Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (175 ngày 29/11/2013)

29/11/2013

4

174/2013/TT-BTC

 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

27/11/2013

5

173/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính  

20/11/2013

6

172/2013/TT-BTC

 Quy định về thuê bảo quản hàng DTQG 

20/11/2013

7

171/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn công khai thông tin theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ 

20/11/2013

8

170/2013/TT-BTC

 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí tham quan Bảo tàng lịch sử quốc gia 

19/11/2013

9

169/2013/TT-BTC

 TTLT Quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu  

15/11/2013

10

168/2013/TTLT-BTC-BCA

 Về chương trình phòng chống ma tuý và tội phạm giai đoạn 2012-2015; và chương trình trình phòng chống mà tuý và quỹ phòng chống ma tuý

15/11/2013

11

167/2013/TT-BTC

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 1/3/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

15/11/2013

12

166/2013/TT-BTC

 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 

15/11/2013

13

165/2013/TT-BTC

 Phí đăng kiểm tau biển và công trình biển 

15/11/2013

14

164/2013/TT-BTC

 Ban hành danh mục Biểu thuế xuất nhập khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

15/11/2013

15

163/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 

15/11/2013

16

162/2013/TT-BTC

 Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê giai đoạn 2014-2016  

15/11/2013

17

161/2013/TT-BTC

 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư 

14/11/2013

18

160/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

14/11/2013

19

159/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ 

14/11/2013

20

158/2013/TT-BTC

 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước  

13/11/2013

21

157/2013/TT-BTC

 Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 

11/11/2013

22

156/2013/TT-BTC

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

06/11/2013

23

155/2013/TT-BTC

 Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính 

06/11/2013

24

154/2013/TT-BTC

 Phí, lệ phí đối với cơ sở cai nghiện 

01/11/2013

 

BTC.

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn