In bài    Gửi bài

Công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2011

(30/11/2011 08:29:00)

New Page 1

BỘ TÀI CHÍNH

  


 

Số:  332/TB-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Hà Nội, ngày  29  tháng 11 năm 2011

 

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2011

_____________

           

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam mã số doanh nghiệp: 0105658766 ngày 21/11/2011; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long mã số doanh nghiệp: 0105563994 ngày 04/11/2011(đăng ký thay đổi lần thứ 1); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM mã số doanh nghiệp: 0306230988 ngày 10/10/2011(đăng ký thay đổi lần thứ 6).

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam tại công văn số 02/CV-BTC ngày 22/11/2011; Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long tại công văn số 05/CV-TĐG ngày 15/11/2011; Công ty Công ty cổ phần Thẩm định giá E XIM tại công văn số 157/2011/CV-EXIMA ngày 01/11/2011; Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tại công văn số 127/CV/AVA ngày 21/11/2011.

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long và Công ty Cổ phần thẩm định giá E XIM đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011 kể từ ngày ban hành Thông báo này (danh sách thẩm định viên kèm theo).

            2. Xoá tên Công ty TNHH Một thành viên Thẩm định giá E XIM đã được Bộ Tài chính thông báo tại Mục số 15 trong Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá  và danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2011 kèm theo Thông báo số 47/TB-BTC, Thông báo số 48/TB-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính kể từ ngày ban hành Thông báo này.

3. Bổ sung ông Ngô Thảo, thẩm định viên về giá, số thẻ V09.283 vào Danh sách Thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại Công ty cổ phần Thẩm định giá E XIM  kể từ ngày ban hành Thông báo này.

            4. Xoá tên các thẩm định viên dưới đây trong Danh sách thẩm định viên về giá tại Thông báo số  47/TB-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính:

            - Ông Đặng Trần Tùng, sinh năm 1975, thẩm định viên về giá, số thẻ: V09.301 tại Mục số 38 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên;

            - Ông Lê Ngọc Khuê, sinh năm 1966, số thẻ: II05046 tại Mục số 47 đối với Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

            - Ông Ngô Thảo, thẩm định viên về giá, số thẻ V09.283 tại Mục số 41 đối với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư MeKong.

            Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá  và các thẩm định viên về giá có tên tại Thông báo này phải thực hiện đúng những quy định đối với thẩm định viên về giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP./.        

 

  Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam;

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long;

- Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên;

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và kiểm toán Việt Nam;

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM;

- Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư MeKong;

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Tiến Thỏa (đã ký)

 

 

  ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2011
(Kèm theo Thông báo số    332/TB-BTC ngày   29   tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính)
     
   
TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Địa chỉ
1 Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam  VFA VIETNAM Số 17B, ngách 19, ngõ 273 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long TL Valuation Số nhà 3A, 376/14 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
3 Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM EXIMA số 179EF, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
     
    BỘ TÀI CHÍNH

 

[Trở về]

Thông cáo báo chí | Ý kiến phản hồi | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ |Liên kết|

Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 256/GP-BC ngày 24-08-2006.

Người chịu trách nhiệm: Thứ trưởng Vũ Thị Mai

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn