STATE BUDGET PLAN IN FY2012

   Send mail    Preview

9 forms of disclosure of state budget final accounts for FY2012

05/09/2012 | 11:29:00

New Page 1

 

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 01/CKTC-NSNN

MINISTRY OF FINANCE

Table 01/CKTC-NSNN

 

 

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

STATE BUDGET BALANCE FY 2012

 

 

 

 

Tỷ đồng - Billions of dong

Stt
No

Chỉ tiêu - Items

Dự toán
Plan 2012

A

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balanced revenues

740,500

1

Thu nội địa - Domestic revenue

494,600

2

Thu từ dầu thô - Oil revenues

87,000

3

Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu
Budget balanced revenues from import-export activities

153,900

4

Thu viện trợ không hoàn lại - Grants

5,000

B

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2011 chuyển sang năm 2012
Brought forward central budget revenues from 2011 to 2012

22,400

C

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balanced expenditures

903,100

1

Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures

180,000

2

Chi trả nợ và viện trợ
Debt repayment and aid

100,000

3

Chi thường xuyên - Recurrent expenditures

542,000

4

Chi thực hiện cải cách tiền lương
Expenditures for salary reform

59,300

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial Reserve Fund

100

6

Dự phòng - Contingencies

21,700

D

Bội chi ngân sách nhà nước - Budget deficit

140,200

 

Tỷ lệ bội chi so GDP
Budget deficit as a share of GDP

4.8%

       

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 02/CKTC-NSNN

MINISTRY OF FINANCE

Table  02/CKTC-NSNN

 

 

 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2012

PLAN OF BALANCE REVENUES, EXPENDITURES OF CENTRAL BUDGET,
LOCAL BUDGET  FY 2012

 

 

 

 

 

 

Tỷ đồng - Billions of dong

Stt
No

Chỉ tiêu - Items

Dự toán
Plan 2012

A

Ngân sách trung ương - Central budget

 

I

Nguồn thu ngân sách  trung ương - Revenues

493,675

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp
Revenues of central budget by decentralization

471,275

 

Thu thuế, phí và các khoản thu khác - Tax, fees and other revenues

466,275

 

Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại - Grants

5,000

2

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2011 sang năm 2012
Brought forward central budget revenues from 2011 to 2012

22,400

II

Chi ngân sách trung ương - Expenditures

633,875

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách trung ương theo phân cấp
Expenditures assigned to the Central budget by decentralization

482,242

2

Bổ sung cho ngân sách địa phương
Transfers to local budget

151,633

 

Bổ sung cân đối - General transfers

107,743

 

Bổ sung có mục tiêu - Targeted transfers

43,890

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
Borrowings to cover budget deficit

140,200

B

Ngân sách địa phương - Local budget

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương - Revenues

420,858

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Revenues of local governments by decentralization

269,225

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Revenues transfered from central budget

151,633

 

Bổ sung cân đối  - General transfers

107,743

 

Bổ sung có mục tiêu - Targeted transfers

43,890

II

Chi ngân sách địa phương - Expenditures

420,858

1

Chi cân đối ngân sách địa phương
Local budget balanced expenditures

376,968

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
Expenditure from targeted transfers

43,890

       

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 03/CKTC-NSNN

MINISTRY OF FINANCE

Table  03/CKTC-NSNN

 

 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2012

PLAN OF STATE BUDGET REVENUE BY SECTOR FY 2012

 

 

 

 

 

Tỷ đồng - Billions of dong

Stt
No

Chỉ tiêu - Items

Dự toán
Plan 2012

 

Tổng thu ngân sách nhà nước
Total state budget revenues

740,500

I

Thu nội địa - Domestic revenues

494,600

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
Revenues from the State- owned sector

155,378

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Revenues from foreign invested enterprises

97,748

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh
Revenues from non-state sector

111,161

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Agricultural land use tax

36

5

Thuế thu nhập cá nhân - Individual income tax

46,333

6

Lệ phí trước bạ - License tax

15,969

7

Thuế bảo vệ môi trường - Environment tax

13,200

8

Các loại phí, lệ phí - Fees

8,967

9

Các khoản thu về nhà, đất
Revenues from land and houses

42,422

a

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Non-agricultural land use tax

                           1,323

b

Thu tiền thuê đất - Land rental revenues

3,482

c

Thu tiền sử dụng đất
Revenues from land use right transfer

37,000

d

Thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
Revenues from sales of state-owned houses

617

10

Thu khác ngân sách - Other revenues

2,571

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã
Revenues from use of public lands at communes

815

II

Thu từ dầu thô - Oil revenues

87,000

III

Thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu
Budget balanced revenues from import - export activities

153,900

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
Total revenues from import - export activities

223,900

 

Thuế XK, NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu
Import and export taxes, special consumption tax on imports

80,500

 

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)
V.A.T on imports (Total revenues)

143,400

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Amount of returned VAT on imports

-70,000

IV

Thu viện trợ  - Grants

5,000

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm :

Please see attached file for details :

Home | Press Releases | Feedback | Forum | Site Map | Links | Contact Us |

Licence of established website on the Internet no. 256/GP-BC dated August 24th, 2006, Responsible person, Vu Thi Mai

No. 28 Tran Hung Dao Street – Hoan Kiem District – Ha Noi

Tel: (84-4) 2220.2828 • Fax: (84-4) 2220.8091 • Email: support@mof.gov.vn