Sitemap
  Gửi bài    In bài

Bản tin số 07

26/04/2011 | 10:18:00

BẢN TIN SỐ 07

BẢN TIN SỐ 07 :  THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM TON CẦU

(Thng 1,2/2011)

 

I.                    BẢO HIỂM TRONG NƯỚC:

Thư của Bộ trưởng Bộ Ti chnh chc mừng năm mới

 

 

Tổng quan thị trường:

Tnh đến 31/12/2010, tổng số doanh nghiệp bảo hiểm trn thị trường l 53 doanh nghiệp, trong đ gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhn thọ, 12 doanh nghiệp bảo hiểm nhn thọ, 11 doanh nghiệp mi giới bảo hiểm (hiện tại 01 doanh nghiệp đang lm thủ tục giải thể) v 1 doanh nghiệp ti bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm tiếp tục duy tr mức tăng trưởng ổn định v đng gp vo tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Tổng doanh thu ph bảo hiểm ước cả năm 2010 đạt khoảng 30.201 tỷ đồng (đạt tỷ trọng doanh thu ph bảo hiểm/GDP khoảng 1,7%), trong đ doanh thu ph bảo hiểm phi nhn thọ khoảng 16.547 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2009), doanh thu ph bảo hiểm nhn thọ khoảng 13.654 tỷ đồng (tăng 15,2% so với năm 2009).

Doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 8.208 tỷ đồng, trong đ phi nhn thọ đạt 2.300 tỷ, nhn thọ đạt 5.908 tỷ (tăng 26,2% so với 2009).

Tổng số tiền bồi thường v trả tiền bảo hiểm ước khoảng 11.347 tỷ đồng đảm bảo sự pht triển ổn định của cc tổ chức, c nhn khng may gặp rủi ro, qua đ gp phần vo sự pht triển của nền kinh tế x hội.

Tổng ph bảo hiểm thu xếp qua mi giới ước cả năm 2010 l 2.043 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2009. Tổng hoa hồng mi giới bảo hiểm nhận được l 265 tỷ đồng tăng 18,6% so với năm 2009. 

Tổng số đại l bảo hiểm hoạt động tnh đến hết năm 2010 khoảng 215.000 đại l, tăng 20% so với năm 2009, trong đ lĩnh vực phi nhn thọ 55.000 đại l, lĩnh vực nhn thọ l 160.000 đại l.

Đng vai tr trong việc huy động cc nguồn lực ti chnh đp ứng nhu cầu vốn đầu tư di hạn của nền kinh tế, đến cuối năm 2010, ngnh bảo hiểm đ huy động đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 92.809 tỷ đồng tăng gần 26 nghn tỷ so với năm 2009.

Bảo hiểm phi nhn thọ:

Bảo hiểm nhn thọ:

Tổng doanh thu ph bảo hiểm nhn thọ năm 2010 đạt 13.589 tỷ đồng tăng 14,8% so với năm 2009.

Thị phần tổng doanh thu ph bảo hiểm của cc hợp đồng c hiệu lực của cc doanh nghiệp về cơ bản khng khc biệt nhiều so với năm 2009, cụ thể như sau: Prudential 40,0%, Bảo Việt Nhn thọ 29,0%, Manulife 10,4%, AIA 7,1%, Dai-ichi 7,0%, ACE 5,4%, Cathay 0,7%, Korea Life 0,6%, Prevoir v Great Eastern v VCLI chiếm thị phần nhỏ, khng đng kể.

 

 

Tổng số tiền đầu tư đạt khoảng 57.487 tỷ đồng trong năm 2010, tăng trưởng 21,0% so với cng kỳ năm ngoi; thu nhập hoạt động đầu tư ước đạt 5.383 tỷ đồng. Cơ cấu đầu tư của cc DNBH nhn thọ mang tnh an ton với tỷ trọng đầu tư vo tri phiếu chnh phủ l 41,1%; gửi tiền ngn hng l 18,9%; uỷ thc đầu tư l 27,0%, đầu tư c tnh rủi ro cao như cổ phiếu, gp vốn chiếm tỷ trọng nhỏ với 12,8%.

 

Số lượng hợp đồng khai thc mới đạt 807.722 hợp đồng tăng 19,1% so với cng kỳ năm 2009 trong đ nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ v nghiệp vụ bảo hiểm lin kết đầu tư c mức tăng trưởng dương lần lượt l 72,3% v 57,5%, cc nghiệp vụ bảo hiểm cn lại đều c kết quả khai thc giảm so với cng kỳ năm trước. C thể thấy xu hướng khai thc cc nghiệp vụ bảo hiểm qua biểu đồ sau:

 

Biểu đồ số 1: Tỷ trọng hợp đồng bảo hiểm theo nghiệp vụ giai đoạn 2005-2010

Tỷ trọng doanh thu ph theo nghiệp vụ giai đoạn 2005-2010

Chất lượng khai thc ngy cng được nng cao, theo đ ph bảo hiểm bnh qun hợp đồng khai thc mới tnh đến hết 2010 đạt khoảng 4,5 triệu/hợp đồng so với mức 4,4 triệu đồng/hợp đồng năm 2009 v cao hơn nhiều so với mức 2,6 triệu đồng/hợp đồng so với năm 2006. C thể thấy r hơn chất lượng khai thc thng qua biểu đồ dưới đy:

 

Biểu đồ số 3: Ph bảo hiểm bnh qun hợp đồng KTM

Đơn vị: Triệu đồng/hợp đồng

 

Số tiền bảo hiểm bnh qun hợp đồng khai thc mới trong năm 2010 đạt khoảng 117,1 triệu/hợp đồng so với mức 95,7 triệu đồng/hợp đồng năm 2009 v cao hơn nhiều so với mức 38,2 triệu đồng/hợp đồng so với cng kỳ năm 2006.

Biểu đồ số 4: Số tiền bảo hiểm bnh qun hợp đồng KTM

Đơn vị: Triệu đồng/hợp đồng

 

- Tnh hnh huỷ bỏ hợp đồng: Số hợp đồng huỷ bỏ năm thứ nhất trong năm 2010 l 117.998 hợp đồng, tăng 20,1% so với năm 2009. Cc doanh nghiệp c số lượng hợp đồng huỷ bỏ nhiều nhất l Prudential, Manulife v AIA, tập trung vo nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ. Trong đ, Prudential v AIA c số lượng hợp đồng huỷ bỏ khng biến động nhiều. Ring Manulife, số lượng hợp đồng huỷ bỏ tăng đột biến, gấp 3 lần so với cng kỳ năm 2009 do tỷ lệ huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm tử kỳ vi m (tỷ lệ huỷ bỏ hợp đồng trung bnh của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ vi m l 22%).

- Về sản phẩm bảo hiểm: Tiếp tục xu hướng pht triển sản phẩm của năm 2009, nhiều doanh nghiệp đ xin ph chuẩn v triển khai sản phẩm bảo hiểm tử kỳ. Trong năm 2010, số sản phẩm bảo hiểm tử kỳ được ph chuẩn l 8 trn tổng số 13 sản phẩm chnh được Bộ Ti chnh ph chuẩn.

Bn cạnh bảo hiểm tử kỳ l xu hướng đẩy mạnh khai thc bảo hiểm lin kết chung. Một số doanh nghiệp đ đạt được sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tăng trưởng doanh thu ph khai thc mới nhờ triển khai sản phẩm bảo hiểm ny như Dai-ichi, Korea life.

Tri ngược với sự thnh cng của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm lin kết chung, sản phẩm bảo hiểm lin kết đơn vị chưa c nhiều chuyển biến do khng c nhiều diễn biến tch cực từ thị trường chứng khon. 

- Về quản trị doanh nghiệp:  Trong năm 2010, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm c sự thay đổi về chuyn gia tnh ton (Prudential, ACE life, Great Eastern, Manulife); thay đổi Tổng gim đốc (VCLI, Great Eastern).

- Chuyển lợi nhuận ra nước ngoi: Trong qu II/2010, VCLI đ tiến hnh chuyển lợi nhuận ra nước ngoi thng qua hnh thức chia cổ tức cho cc cổ đng. Tổng số lợi nhuận chuyển ra nước ngoi l 19,35 tỷ đồng/45 tỷ đồng cổ tức. Lợi nhuận được VCLI sử dụng để phn chia cổ tức l từ thu nhập từ hoạt động ti chnh (chủ yếu l gửi tiền ngn hng).

 

TRUNG TM NC&ĐT

Thi đại l bảo hiểm năm 2010

 

Tổ chức thi đại l bảo hiểm

Cng với việc hon thiện hệ thống cc văn bản hướng dẫn thi đại l bảo hiểm đảm bảo tnh đồng bộ, thống nhất, năm 2010, Trung tm đ phối hợp với cc Phng chuyn mn thuộc Cục QLBH xy dựng bổ sung 1.108 cu hỏi, nng tổng số cu hỏi thi đại l bảo hiểm ln 2.296 cu. Việc bổ sung hệ thống cu hỏi mới kịp thời đ gp phần đa dạng ha đề thi đại l bảo hiểm v nng cao chất lượng của cc đại l bảo hiểm.

Tnh đến hết ngy 31/12/1010, ton thị trường c 6.368 kỳ thi đại l bảo hiểm với 135.905 học vin tham gia, 127.938 học vin đỗ, đạt tỷ lệ 94,14%.

+ Khối Nhn thọ c 5.995 kỳ thi, 122.368 học vin tham gia, 115.569 học vin đỗ, đạt tỷ lệ 94,43%. Dẫn đầu thị trường về số kỳ thi v số học vin tham gia l: Cng ty BH Prudential (2.908 kỳ thi v 43.488 học vin), tiếp theo l Bảo Việt Nhn thọ (816 kỳ thi, 12.554 học vin), Daiichi (617 kỳ thi, 12.655 học vin), AIA (597 kỳ thi, 17.505 học vin).

 

Biểu số 1: Số học vin tham dự ĐLBH khối NT năm 2010

 

 

 

Biểu số 2

        

+ Khối Phi nhn thọ c 373 kỳ thi, 13.519 học vin tham gia, 12.369 học vin đỗ, đạt tỷ lệ 91,49%. Cc doanh nghiệp c nhiều kỳ thi v học vin tham gia l: Bảo Việt (68 kỳ thi, 2.052 học vin), PTI (43 kỳ thi, 2.999 học vin), Pjico (38 kỳ thi, 982 học vin), ABIC (27 kỳ thi, 2.463 học vin). Qu III năm 2010 c 2 doanh nghiệp bắt đầu triển khai đo tạo, thi địa l: MSIG (11 kỳ thi, 160 học vin) v QBE (01 kỳ thi, 15 học vin).

Trong tổng số 6.368 kỳ thi đại l bảo hiểm của ton thị trường, Trung tm trực tiếp tổ chức thi 704 kỳ thi với 29.140 học vin (tỷ lệ đỗ l 84,23%) chiếm 11,06% tổng số cc kỳ thi, cn lại l do cc DNBH tổ chức thi, Trung tm chỉ hậu kiểm.

Số lượng cc kỳ thi do Trung tm trực tiếp tổ chức tăng dần từ 30 kỳ/thng đầu năm ln khoảng 110 kỳ/thng vo cuối năm. Việc tăng dần cc kỳ thi ny l do Trung tm nhanh chng ổn định hoạt động tại H Nội v sớm triển khai hoạt động của Chi nhnh thnh phố Hồ Chi Minh. Mặc d chỉ mới đi vo hoạt động từ thng 7/2010, trong 6 thng cuối năm, Chi nhnh đ triển khai tổ chức được 214 kỳ thi (chiếm 30% tổng số kỳ thi m Trung tm tổ chức).

So với yu cầu, tỷ lệ Trung tm trực tiếp tổ chức thi vẫn cn kh khim tốn (11,06%). Để nng cao chất lượng đại l, tỷ lệ ny cần phải được tăng đng kể. Bn cạnh đ, đối với khu vực miền Trung, hoạt động của Trung tm cn rất hạn chế. Cụ thể, Trung tm mới chỉ tổ chức được 15 kỳ thi tại khu vực miền Trung chiếm 1% tổng số cc kỳ thi ở khu vực ny v chiếm 2% tổng số kỳ thi m Trung tm tổ chức. Nguyn nhn chủ yếu l do hạn chế về số lượng cn bộ v hiệu quả kinh tế (tiền đi lại, lưu tr cho cn bộ) nếu tổ chức cc kỳ thi ở miền Trung.

Chi tiết theo 3 khu vực địa l cụ thể như sau:

Khu vực

Trung tm
tổ chức thi

DNBH tổ chức thi

Tổng số

Trung tm gim st

DNBH gim st

Số
kỳ thi

Tỷ lệ

Số
kỳ thi

Tỷ lệ

Số
kỳ thi

Tỷ lệ

Số
kỳ thi

Tỷ lệ

Miền Bắc

475

18,16%

137

5,23%

2.141

81,84%

2.616

100%

Miền Trung

15

1%

-

-

1.510

99%

1.525

100%

Miền Nam

214

9,61%

76

3,4%

2.013

90,39%

2.227

100%

Tổng số

704

11,06%

213

3,3%

5.664

88,94%

6.368

100%

 - Trong năm 2010, Trung tm đ đẩy mạnh v mở rộng địa bn gim st ra hầu hết cc tỉnh, thnh trọng điểm trong cả nước. Qua gim st 213 kho đo tạo v kỳ thi đ pht hiện v kịp thời chấn chỉnh cc hiện tượng vi phạm nội quy thi đại l bảo hiểm như cn bộ doanh nghiệp lm bi gip học vin, học vin tự do chp bi nhau trong phng thi...

- Trung tm tiếp tục triển khai xy dựng phần mềm thi đại l bảo hiểm trực tuyến, tổ chức cc kỳ thi ảo để hon thiện phầm mềm. Phần mềm thi trực tuyến đ được th điểm p dụng cho BVNT từ 15/7/2010 với 317 kỳ thi v 5.002 học vin.

Cng tc đo tạo v hội thảo

Năm 2010 đnh dấu sự triển khai hoạt động đo tạo của Trung tm nhằm nng cao chất lượng nguồn nhn lực của cơ quan quản l v của cc doanh nghiệp trn thị trường. Cụ thể:

- Đo tạo cơ bản về bảo hiểm, nguyn tắc quản l nh nước về kinh doanh bảo hiểm v php luật về bảo hiểm cho cc cn bộ quản l.

- Đo tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhn thọ v cấp chứng chỉ cho 117 học vin đến từ 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhn thọ. Đy l kho đo tạo 40h trang bị những kiến thức cơ bản nhất về bảo hiểm phi nhn thọ từ cc nguyn tắc chung về bảo hiểm v bảo hiểm phi nhn thọ, ti bảo hiểm đến thực tiễn tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, tnh hnh thị trường v hệ thống php luật về bảo hiểm phi nhn thọ ở Việt Nam.

- Trung tm đ phối hợp với cc tổ chức, doanh nghiệp quốc tế v trong nước tổ chức cc hội thảo chuyn đề như Chuyn nghiệp ho knh phn phối sản phẩm bảo hiểm của thị trường đang pht triển; Bảo hiểm hoả hoạn v rủi ro đặc biệt - Gin đoạn kinh doanh; Bảo hiểm nng nghiệp tại Hn Quốc; tập huấn Php luật bảo hiểm phi nhn thọ v lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy.

Cng tc nghin cứu khoa học v hợp tc

- Triển khai thực hiện Đề ti Quỹ bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm v Đề ti Phương thức gim st tập đon, doanh nghiệp cung cấp cc dịch vụ ti chnh c kinh doanh bảo hiểm được giao theo Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngy 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Ti chnh.

- Từng bước thiết lập, đặt nền mng cho cc mối quan hệ hợp tc trong nghin cứu khoa học v đo tạo về bảo hiểm với LL Global (nhn thọ), ANZIFF (phi nhn thọ), Học viện bảo hiểm Malaysia; AXA SA (Php)...

 

2. Quản l nh nước (Đề n, dự n, HTQT, Hội nghị, hội thảo):

 Thng tư hướng dẫn tiu ch xc định tổ chức bảo hiểm c uy tn trong lĩnh vực hng hải theo quy định tại Php lệnh Thủ tục bắt giữ tu biển

 

Php lệnh về thủ tục bắt giữ tu biển được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kha XII thng qua ngy 27/8/2008, c hiệu lực từ 01/7/2009. Php lệnh quy định về thẩm quyền, trnh tự, thủ tục bắt giữ tu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hng hải, p dụng biện php khẩn cấp tạm thời, thi hnh n dn sự, thực hiện tương trợ tư php v thẩm quyền, trnh tự, thủ tục thả tu biển đang bị bắt giữ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chnh phủ về việc xy dựng văn bản hướng dẫn thi hnh Php lệnh thủ tục bắt giữ tu biển, ngy 30/12/2010, Bộ trưởng Bộ Ti chnh đ k ban hnh Thng tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiu ch xc định tổ chức bảo hiểm c uy tn trong lĩnh vực hng hải theo quy định tại Php lệnh Thủ tục bắt giữ tu biển. Theo đ, thời điểm cng bố danh sch tổ chức bảo hiểm c uy tn sau khi nhận được bo co ti chnh đ kiểm ton của doanh nghiệp bảo hiểm (90 ngy kể từ ngy kết thc năm ti chnh). Cũng theo Thng tư, tiu ch xc định doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam c uy tn quy định như sau:

- Vốn điều lệ đ gp của doanh nghiệp bảo hiểm trước thời điểm cng bố danh sch đạt từ 400 tỷ đồng trở ln.

- Bin khả năng thanh ton của doanh nghiệp bảo hiểm khng thấp hơn bin khả năng thanh ton tối thiểu.

- Cn bộ thực hiện việc bắt giữ tu c tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp lm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hng hải hoặc bảo hiểm hng ho; c bằng cấp hoặc chứng chỉ đo tạo về lĩnh vực bảo hiểm hng hải.

Thng tư 219/2010/TT-BTC c hiệu lực thi hnh từ 01/3/2011.

 

Thng tư hướng thực hiện chế độ bảo hiểm chy, nổ bắt buộc

 

Ngy 30/12/2010, Bộ trưởng Bộ Ti chnh đ k ban hnh Thng tư số 220/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm chy, nổ bắt buộc thay thế Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngy 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Ti chnh ban hnh Quy tắc, biểu ph bảo hiểm chy, nổ bắt buộc.

 

So với Quy tắc, biểu ph ban hnh km theo Quyết định 28/2007/QĐ-BTC, Thng tư 220/2010/TT-BTC c một số nội dung thay đổi cơ bản như sau:

 

- Về đối tượng bảo hiểm: Để trnh tnh trạng doanh nghiệp bảo hiểm bị khch hng p hạ ph, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cc doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm chy, nổ bắt buộc, Thng tư quy định đối với trường hợp cơ quan, tổ chức v c nhn c cơ sở c nguy hiểm về chy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP tham gia cc loại hnh bảo hiểm ti sản khc (trong đ c bảo hiểm cho cc rủi ro chy, nổ bắt buộc) phải đảm bảo tun thủ mức ph bắt buộc đối với rủi ro chy, nổ theo Biểu ph quy định của Thng tư.

 

- Về biểu ph bảo hiểm: hầu hết ph bảo hiểm của cc loại ti sản đều giảm so với biểu ph cũ. Ngoi ra, quy định mới cũng chỉ quy định mức khung bin độ tăng/giảm ph m khng quy định cc yếu tố tăng/giảm ph như quy định cũ.

 

- Về mức khấu trừ: chỉ quy định mức khấu trừ tối thiểu p dụng cho từng mức số tiền bảo hiểm (bỏ quy định tỷ lệ khấu trừ chung v bỏ quy định mức khấu trừ do doanh nghiệp bảo hiểm v bn mua bảo hiểm thoả thuận trn cơ sở mức khấu trừ tương ứng với gi trị của ti sản của một cng ty đứng đầu nhận ti bảo hiểm được cc tổ chức định gi quốc tế xếp hạng c khả năng ti chnh tốt (Standard & Poor's xếp hạng từ BBB trở ln, Moody's xếp hạng từ Baa trở ln) cung cấp đối với trường hợp ti sản tham gia bảo hiểm c gi trị trn 30 triệu USD).

 

- Về quy định đối với mỗi ti sản được bảo hiểm tại một địa điểm c tổng số tiền bảo hiểm c gi trị từ 30 triệu Đ la Mỹ trở ln trong một (01) đơn bảo hiểm, ph bảo hiểm sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm v bn mua bảo hiểm thoả thuận trn cơ sở được cc nh ti bảo hiểm chấp thuận. Điều ny hạn chế việc cc doanh nghiệp bảo hiểm cộng gộp cc danh mục bảo hiểm ở cc địa bn khc nhau để tự thoả thuận ph bảo hiểm.

 

- Về số tiền bảo hiểm: Bỏ quy định cch tnh số tiền bảo hiểm bằng gi trị trung bnh, thay vo đ, Thng tư quy định trong trường hợp khng xc định được gi trị thị trường của ti sản được bảo hiểm th số tiền bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm v bn mua bảo hiểm thoả thuận.

 

Thng tư 220/2010/TT-BTC c hiệu lực thi hnh từ 01/3/2011.

 

Bảo hiểm năng lượng nguyn tử

Từ ngy 12/12/2010 đến ngy 18/12/2010, Đon cng tc gồm đại diện Bộ Ti chnh, Văn Phng Chnh phủ v Văn Phng Quốc hội do đồng ch Trịnh Thanh Hoan - Cục trưởng Cục Quản l, gim st bảo hiểm lm trưởng đon đ thực hiện khảo st bảo hiểm trch nhiệm trong lĩnh vực năng lượng nguyn tử tại Đi Loan.    

 

Bảo hiểm năng lượng nguyn tử được triển khai tại Đi Loan từ năm 1974 (từ khi nh my điện nguyn tử đầu tin bắt đầu được xy dựng), được cung cấp bởi Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyn tử (Nuclear Energy Insurance Pool R.O.C) - gọi tắt l NEIROC. NEIROC thực hiện cả chức năng bảo hiểm v ti bảo hiểm. Hiện tại, NEIROC c 13 thnh vin l cc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhn thọ (thị trường bảo hiểm Đi Loan c 21 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhn thọ). Năm 2010, 12/13 DNBH ny đều được cc tổ chức xếp hạng tn nhiệm quốc tế xếp hạng ổn định về ti chnh đạt từ BBB (S&P) hoặc A- (A.M.Best, Fitch) hoặc A3 (Moody) trở ln. Ngoi việc bảo hiểm cho thị trường trong nước, cc doanh nghiệp bảo hiểm Đi Loan cn tham gia bảo hiểm v nhận ti bảo hiểm của thị trường nước ngoi. Trong cc năm vừa qua, doanh thu ph bảo hiểm năng lượng nguyn tử (bao gồm bảo hiểm ti sản v bảo hiểm trch nhiệm) tương đối ổn định; tỷ lệ bồi thường thấp (tại Đi Loan, kể từ khi cc nh my điện nguyn tử đi vo hoạt động, chưa xảy ra vụ tổn thất đng kể no).

 

            Bảo hiểm năng lượng nguyn tử tại Việt Nam l lĩnh vực bảo hiểm mới v kh đặc th, hiện chưa c doanh nghiệp bảo hiểm no c kinh nghiệm triển khai. Quy m v năng lực ti chnh của thị trường bảo hiểm Đi Loan lớn gấp nhiều lần thị trường bảo hiểm Việt Nam song mức giữ lại của thị trường Đi Loan cũng chỉ l 6-7%. Do đ, qua chuyến khảo st, Đon khảo st cũng đưa ra một số nội dung cần nghin cứu, xy dựng khi khai thực hiện bảo hiểm năng lượng nguyn tử ở Việt Nam, cụ thể như sau:

 

            - Do gi trị/giới hạn bảo hiểm cho cc cơ sở hạt nhn rất lớn, khả năng cung cấp bảo hiểm của cc DNBH tại Việt Nam cn hạn chế, v thế cần c sự hỗ trợ của cc tổ chức bảo hiểm nước ngoi để hỗ trợ kỹ thuật v nhận ti bảo hiểm.

 

- Trường hợp phải thực hiện ti bảo hiểm, Nh nước sẽ khng ban hnh quy tắc, điều khoản, biểu ph bảo hiểm chi tiết của từng loại hnh sản phẩm bảo hiểm năng lượng nguyn tử (v phải phụ thuộc vo nh ti bảo hiểm). Nh nước chỉ ban hnh cc quy định khung hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm trch nhiệm trong lĩnh vực năng lượng nguyn tử.

 

- Bảo hiểm năng lượng nguyn tử trong tương lai hứa hẹn nhiều tiềm năng đối với cc doanh nghiệp bảo hiểm, mặt khc đy cũng l sự an ton an ninh quốc gia nn việc triển khai khng nn mang tnh đại tr như cc hnh thức bảo hiểm trch nhiệm khc. V Nh nước đ ban hnh quy tắc, điều khoản khung của sản phẩm bảo hiểm, hơn nữa cc nh nhận ti bảo hiểm về năng lượng nguyn tử trn thế giới khng nhiều (hầu hết việc ti bảo hiểm được thực hiện cho cc Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyn tử của cc nước trong đ British Pool đứng đầu) nn để triển khai c hiệu quả, cần tập hợp được thế mạnh của cc doanh nghiệp bảo hiểm v cần c cơ chế cho php cc doanh nghiệp bảo hiểm được phối hợp với nhau để cung cấp bảo hiểm. Việc phối hợp c thể thng qua hnh thức thnh lập Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyn tử tại Việt Nam.

 

PTI sắp nim yết trn HNX

 

Sở GDCK H Nội vừa chấp thuận cho Tổng Cng ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện được nim yết cổ phiếu với m chứng khon PTI. Theo đ, PTI với vốn điều lệ 450 tỷ đồng sẽ đăng k nim yết 45 triệu cổ phiếu. Cng ty đ thực hiện đăng k lưu k tại Trung tm Lưu k từ ngy 15/12/2010.

 

Dự n BEST gip Bảo Minh pht huy ưu thế  trong cng tc ti tục bảo hiểm

 

Nằm trong Dự n BEST (Baominh E-business Solution Transformation - Chương trnh ứng dụng cng nghệ thng tin di hạn của Bảo Minh), sau một năm chnh thức ứng dụng phần mềm Quản l nghiệp vụ bảo hiểm tch hợp POLISY/ASIA đối với bảo hiểm xe t, cng tc ti tục bảo hiểm bắt đầu được thực hiện. Bn cạnh việc tra cứu, theo di Hợp đồng, quản l rủi ro, định ph bảo hiểm tnh ưu việt của phần mềm POLISY/ASIA đ pht huy tc dụng trong cng tc ti tục bảo hiểm. Theo đ, trong vng một thng trước khi hết hạn bảo hiểm, khch hng sẽ nhận được thư Thng bo ti tục đnh km theo Hợp đồng bảo hiểm ti tục dự kiến. Những khch hng khng pht sinh tổn thất trong thời hạn bảo hiểm đ qua sẽ được chương trnh tnh tự động giảm ph theo quy định. Bn cạnh đ, chương trnh sẽ đưa vo hoạt động hệ thống nhắn tin tự động đối với khch hng v khai thc vin/đại l. Trong tương lai khng xa, khch hng c thể truy cập vo Website Bảo Minh để truy vấn cc thng tin lin quan đến Hợp đồng bảo hiểm v tham gia bảo hiểm.

 

POLISY/ASIA l một phần mềm Quản l bảo hiểm phi nhn thọ tin tiến v đ được sử dụng kh phổ biến trong cc cng ty bảo hiểm lớn trn thế giới. Đơn bảo hiểm được cấp ra bằng phần mềm ny sẽ theo chuẩn mực quốc tế. Với việc sử dụng phần mềm ny trong cng tc kinh doanh, Bảo Minh tin tưởng sẽ nng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khch hng, đ l:

 

- Khi mua bảo hiểm, khch hng sẽ được cung cấp đầy đủ thng tin về hợp đồng bảo hiểm.

 

- Khi gặp sự cố, khch hng chỉ cần cung cấp số hợp đồng hoặc biển số xe thay v phải đem hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm đến khai bo.

 

- Thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường cũng sẽ được rt ngắn.

 

- Với ứng dụng web v văn bản điện tử, khch hng sẽ thấy thuận tiện hơn khi mua thm một sản phẩm bảo hiểm khc hoặc ti tục hợp đồng cũ hoặc lm sửa đổi, bổ sung thng tin bảo hiểm.

 

Dự n BEST cũng gip Bảo Minh quản l rủi ro tốt hơn, chuẩn ha cc quy trnh nghiệp vụ, hỗ trợ cc quyết định quản l nhằm đp ứng nhu cầu kinh doanh hiệu quả, hướng đến mục tiu cung cấp sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao v đồng nhất đến mọi khch hng.

 

Nhằm kịp thời thng tin nhanh chng tới khch hng v khai thc vin/đại l của Bảo Minh trn ton quốc, bộ phận Bảo hiểm Xe cơ giới của bảo Minh đ mở hộp mail ring v hoạt động 24/24, đ l baohiem.xe@baominh.com.vn để tiếp nhận mọi vấn đề lin quan đến bảo hiểm Xe cơ giới (www. baominh.com.vn).

 

Bảo hiểm Bảo Việt đo tạo sử dụng phần mềm kế ton Sun Account cho cn bộ chuyn mn

 

Trong hai tuần từ 22/11 đến 03/12/2010, tại H Nội, với sự hỗ trợ của Khối cng nghệ thng tin Tập đon Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Việt đ tổ chức kha đo tạo sử dụng phần mềm kế ton Sun Account cho cn bộ lm cng tc ti chnh kế ton của Trụ sở chnh.

 

Giải php Sun Accounts l phần mềm kế ton quốc tế theo m hnh quản l tập trung v đ triển khai thnh cng với hng nghn khch hng trn ton thế giới. Đối tc cung cấp phần mềm ny cho Bảo hiểm Bảo Việt l Cng ty TNHH Technology Resources Vietnam Limited (TRG). TRG được biết đến l đơn vị c kinh nghiệm trong triển khai cung cấp cc dịch vụ phần mềm nhằm đưa Sun Accounts ph hợp với thị trường Việt Nam, đp ứng những nhu cầu ngy một gia tăng trong tương lai với những tnh năng vượt trội m cc sản phẩm phần mềm kế ton khc v được đầu tư với chi ph hiệu quả nhất.

 

Tại kha đo tạo ny, chuyn gia của TRG v Khối cng nghệ thng tin Tập đon Bảo Việt trực tiếp thuyết trnh v hỗ trợ cho cn bộ của Bảo hiểm Bảo Việt về cc nội dung từ cơ bản tới nng cao gồm: giới thiệu hệ thống Sun Account; kiến thức cơ bản về cng tc kế ton sử dụng Sun Account; nng cao về kế ton trn Sun Account; Ti sản cố định; Thiết lập cc quy tắc hạch ton trong kinh doanh; Kha sổ v phn bổ chi ph; Lập bo co Sun Q&A reporting; Q&A Executive; Nhập - xuất lữ liệu Transfer Desk.

 

Sau kha đo tạo ny, Bảo hiểm Bảo Việt hy vọng sẽ ứng dụng hiệu quả phần mềm kế ton Sun Account tại Trụ sở chnh v hệ thống cc đơn vị thnh vin trn ton quốc. Với việc đầu tư thch đng vo cng nghệ, bn cạnh việc pht triển đa dạng v mở rộng cc dịch vụ tiện ch hướng tới khch hng, Bảo hiểm Bảo Việt tin tưởng sẽ tiếp tục pht huy những thế mạnh hiện c v khẳng định l doanh nghiệp bảo hiểm phi nhn thọ c dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam, đạt được kỳ vọng về mục tiu pht triển của mnh (www. baoviet.com.vn).

 

Tổng Cng ty cổ phần bảo hiểm Ngn hng Đầu tư v pht triển Việt Nam (BIC) tổ chức bốc thăm chương trnh "Nhận qu may mắn cng Bancassurance

 

Ngy 23/12/2010, tại Trụ sở chnh BIC, thp A, Vincom, 191 B Triệu, H Nội, Tổng Cng ty Bảo hiểm BIDV đ long trọng tổ chức lễ Bốc thăm trng thưởng chương trnh khuyến mại Nhận qu may mắn cng Bancassurance. Buổi lễ c sự tham gia, chứng kiến của đại diện Cục Xc tiến Thương mại Bộ Cng thương, đại diện Khch hng, đại diện cc Ban tại Trụ sở chnh Ngn hng BIDV.

 

Chương trnh khuyến mại trng thưởng Nhận qu may mắn cng Bancassurance được BIC triển khai từ ngy 1/9 29/11/2010 dnh cho cc khch hng c nhn khi mua bảo hiểm BIC tại hệ thống ngn hng BIDV. Tổng kết chương trnh c hơn 43.220 m số dự thưởng được pht ra, trong đ c 22.186 m số hợp lệ. Tại buổi lễ bốc thăm, BIC đ mở thng phiếu nim phong cc phiếu ghi m số dự thưởng hợp lệ trước sự chứng kiến của cc quan khch, v tiến hnh bốc thăm theo tinh thần minh bạch với trch nhiệm cao nhất, đảm bảo quyền lợi cho Khch hng. Kết quả bốc thăm c 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 6 giải Nh, 9 giải Ba v 12 giải Tư; trong đ giải đặc biệt thuộc về 1 khch hng tại Nha Trang - Khnh Ho.

 

Mục tin MIC: MIC trao nh mi ấm bin cương cho gia đnh ngho tại huyện Ninh Ha, tỉnh Quảng Bnh

 

Ngy 13/01/2011 tại huyện Ninh Ha, tỉnh Quảng Bnh, Cng ty Cổ phần Bảo hiểm Qun đội cng với Cục Hậu cần/Bộ TL Bộ đội Bin phng, Bộ chỉ huy Bộ đội Bin phng đ tổ chức trao tặng nh Mi ấm bin cương cho gia đnh ngho. Đến dự buổi lễ trao nh, về pha Bộ TL Bộ đội Bin phng c Đại t H Duy Hom Chnh ủy Cục Hậu Cần trưởng đon, Thượng t Nguyễn Đức Mạnh Trưởng phng Doanh trại/Cục Hậu Cần, Đại t Hồ Thi Sơn Chnh ủy Bộ chỉ huy Bin phng tỉnh Quảng Bnh, về pha UBND x Thượng Ha c đ/c Đinh Văn Bang Chủ tịch Hội đồng Nhn dn v đại diện Cng ty Cổ phần Bảo hiểm Qun đội c đ/c Nguyễn Việt Hng Gim đốc MIC Thừa Thin Huế cng sự chứng kiến của cc cơ quan bo ch, truyền hnh tỉnh, truyền hnh qun khu 4 v bo, điện ảnh bin phng.

 

Đy l cng trnh m Cng ty Cổ phần Bảo hiểm Qun đội hưởng ứng cuộc vận động xy dựng nh Mi ấm cho người ngho nơi bin giới, hải đảo năm 2010 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Bin phng pht động. Thay mặt cc gia đnh được trao nh lần ny, ng Cao Xun Hương bản n, x Thượng Ha, huyện Ninh ha, tỉnh Quảng Bnh xc động cm ơn Thủ trưởng Bộ TL Bộ đội Bin phng, Lnh đạo Cng ty Cổ phần Bảo hiểm Qun đội đ tặng nh, gip gia đnh chuẩn bị đn năm mới xun Tn Mo 2011 c một ci tết ấm p v đầy nghĩa.

 

Chương trnh nh mi ấm bin cương được nhiều doanh nghiệp, nh hảo tm trn cả nước quan tm ủng hộ, đến nay đ c 3.669 căn nh được trao cho đồng bo ngho nơi bin giới, hải đảo v 150 cng trnh dn sinh cho cc x bin giới.

 

 

Hạm đội tư nhn chống cướp biển tại vịnh Aden

 

Khoảng đ̀u năm tới (tháng 1-2/2011), hạm đ̣i tư nhn ch́ng cướp bỉn đ̀u tin sẽ có th̉ hoạt đ̣ng trong vùng bỉn Aden. Dự án này là sáng kín của tập đon Jardine Lloyd Thompson Group (JLT) (đang hoạt động tại Việt Nam dưới hnh thức Cng ty TNHH mi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson), hịn kỉm soát 14% thị ph̀n bảo hỉm hàng hải th́ giới.

 

Hạm đội, gồm khoảng 18 chiếc tu được cải tiến thnh tu tuần tra, dự kiến sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của qun đội v đảm bảo tun theo luật quốc tế. Việc thnh lập hạm đội sẽ được ti trợ bởi Lin minh Chu u (EU), Lin hiệp quốc (UN), cc cng ty hng hải v cng ty bảo hiểm cng cc nguồn khc, với chi ph dự kiến từ 10 đến 15 triệu bảng Anh. Đổi lại, mức ph bảo hiểm đối với rủi ro cướp biển hiện đang từ 50.000 bảng Anh một chuyến cho đến 300.000 bảng Anh đối với tu siu trọng sẽ được giảm đng kể.

 

JLT đang thực hịn các thủ tục pháp lý cúi cùng đ̉ đưa hạm đ̣i này vào hoạt đ̣ng ch́ng lại cướp bỉn Somali. Các chủ tàu c thể mua gói dịch vụ trọn gói bao g̀m tàu chín ḥ t́ng cùng với bảo hỉm chín tranh khi đi qua vùng bỉn Aden trong vòng 7 ngày. Phí dịch vụ sẽ khng đắt hơn phí bảo hỉm hịn nay.

 

 

(Nguồn: The Independent v www.intermanager.org)

 

AON Việt Nam đoạt Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam năm 2010

 

               Vào ngày 19 tháng 12 năm 2010, Cng ty TNHH Aon Việt Nam (Aon Việt Nam) đã được trao Giải thưởng Thương Mại Dịch vụ Vịt Nam năm 2010 với danh hịu Cng ty có ch́t lượng dịch vụ xút sắc nh́t tại Hà Ṇi, Vịt Nam. Bn cạnh giải thưởng dành cho cng ty, Bà Vũ My Lan T̉ng giám đ́c của Aon Vịt Nam cũng được bình chọn là ṃt trong 10 doanh nhn tiu bỉu năm 2010.

 

            Giải thưởng Thương Mại Dịch vụ Vịt Nam là Giải thường thường nin do Ḅ Cng Thương t̉ chức từ năm 2007, nhằm tn vinh các doanh nghịp có hoạt đ̣ng xút sắc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và sản xút cng nghịp ở trong nước cũng như các doanh nghịp có v́n đ̀u tư nước ngoài trong sút  năm qua.

 

            Đy là năm đ̀u tin Aon Vịt Nam tham gia giải thưởng này và cũng là cng ty duy nh́t trong lĩnh vực bảo hỉm đoạt cả hai giải thưởng dành cho cng ty và cá nhn.

 

            Có mặt tại Vịt Nam từ năm 1994, Aon Vịt Nam l một trong những cng ty giữ vị trí đứng đ̀u v̀ thị ph̀n trong lĩnh vực mi giới bảo hỉm. Bn cạnh giải thưởng Thương mại Dịch vụ năm 2010, Aon Vịt Nam cũng được trao Giải R̀ng Vàng lin típ trong năm năm (2005 2009) với các danh hịu : Cng ty có phong cách kinh doanh t́t nh́t và Cng ty có ch́t lượng dịch vụ t́t nh́t.

 

(Nguồn: Thng co bo ch ngy 20/12/2010 của Aon Việt Nam)

 

 Cng ty lin doanh bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

 

Ngy 16/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 17102/BTC-QLBH chấp thuận ng Dương Đức Chuyển, chứng minh nhn dn số 012178541 do Cng an thnh phố H Nội cấp ngy 27/11/1998 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Cng ty thay cho ng Phạm Khắc Dũng

 

Cng ty cổ phần bảo hiểm Hng Vương (BHV)

 

Ngy 21/12/2010, Bộ Ti chnh cấp Giấy php điều chỉnh số 50/GPĐC4/KDBH (bổ sung Giấy php thnh lập số 50 GP/KDBH ngy 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Ti chnh) cho php BHV) thnh lập Chi nhnh H Nội - c địa chỉ đặt tại 141 L Duẩn, quận Hon Kiếm, H Nội - nng tổng số chi nhnh của Cng ty ln 3 chi nhnh.

 

Cng ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đng (VASS)

 

Ngy 24/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 17667/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhnh Khnh Ho của VASS như sau:

 

- Địa chỉ cũ: số 42 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, thnh phố Nha Trang, tỉnh Khnh Ha.

 

- Địa chỉ mới: 122 Bạch Đằng, phường Tn Lập, thnh phố Nha Trang, tỉnh Khnh Ha.

 

Cng ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA)

 

Ngy 24/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 17668/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhnh của AAA như sau:

 

-  AAA Hậu Giang

 

+ Địa chỉ cũ: 56 Trưng Trắc, phường 1, thị x Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Địa chỉ mới: số 56 đường Trưng Trắc, phường 1, thnh phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

-  AAA Bnh Dương

 

+ Địa chỉ cũ: số 231 đại lộ Bnh Dương, phường Ph Thọ, thị x Thủ Dầu Một, tỉnh Bnh Dương.

+ Địa chỉ mới: Kiosque số 4 đến số 5, nh số 01, đường Cch mạng thng 8, phường Chnh Nghĩa, thị x Thủ Dầu Một, tỉnh Bnh Dương.

 

-  AAA Ph Yn

 

+ Địa chỉ cũ: số 244B đường Trần Hưng Đạo, thnh phố Tuy Ha, tỉnh Ph Yn.

+ Địa chỉ mới: số 184 đường Nguyễn Huệ, phường 7, thnh phố Tuy Ha, tỉnh Ph Yn.

 

Cng ty cổ phần bảo hiểm Qun đội (MIC)

 

Ngy 24/12/2010, Bộ Ti chnh đ c cng văn số 17669/BTC-QLBH chấp thuận cho MIC được thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhnh Nam Định như sau:

 

- Địa chỉ cũ: số 157 Trần Hưng Đạo, thnh phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ mới: số 199 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thnh phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

Tổng Cng ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI)

 

Ngy 28/12/2010, Bộ Ti chnh cấp Giấy php điều chỉnh số 41A/GPĐC7/KDBH (bổ sung Giấy php thnh lập v hoạt động số 41A GP/KDBH ngy 01 thng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Ti chnh), cho php PTI thnh lập 2 chi nhnh tại H Nội v TP.Hồ Ch Minh, nng tổng số chi nhnh của PTI ln 25 chi nhnh. Cụ thể như sau:

 

- PTI Bến Thnh, địa chỉ: số 216, đường V Thị Su, phường 7, quận 3, Thnh phố Hồ Ch Minh.

 

- PTI H Nội, địa chỉ: A4D6 Khu đ thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thnh phố H Nội.

 

Cng ty cổ phần bảo hiểm Thi Sơn (GMIC)

 

Ngy 28/12/2010, Bộ Ti chnh đ cấp Giấy php điều chỉnh số 57/GPĐC5/KDBH (bổ sung Giấy php thnh lập v hoạt động số 57GP/KDBH ngy 21/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Ti chnh) cho php GMIC thnh lập 2 chi nhnh tại Vĩnh Phc v Nam Trung Bộ, nng tổng số chi nhnh của Cng ty ln 18 chi nhnh. Cụ thể như sau:

 

- GMIC Vĩnh Phc, địa chỉ: số 71, đường Trần Ph, phường Lin Bảo, thnh phố Vĩnh Yn, tỉnh Vĩnh Phc.

 

- GMIC Nam Trung Bộ, địa chỉ: số 93 đường 23/10, phường Phương Sơn, thnh phố Nha Trang, tỉnh Khnh Ho.

 

Tổng Cng ty cổ phần bảo hiểm Dầu kh Việt Nam (PVI)

 

Ngy 31/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 18033/BTC-QLBH chấp thuận cho PVI chuyển trụ sở PVI Đng Nam Bộ cụ thể như sau:

 

- Địa chỉ cũ: số 5/4 đường Đồng Khởi, KP1, phường Tn Mai, thnh phố Bin Ho, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ mới: số R101-R102, đường V Thị Su, khu phố 7, phường Thống Nhất, thnh phố Bin Ho, tỉnh Đồng Nai.

 

Cng ty TNHH một thnh vin Bảo hiểm Ngn hng TMCP Cng thương Việt Nam

 

Ngy 31/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 18156/BTC-QLBH chấp thuận ng Bi Gia Anh, chứng minh nhn dn số 011187878 do Cng an thnh phố H Nội cấp ngy 22/9/2005 giữ chức Tổng gim đốc của Cng ty.

 

Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Nam

 

- Ngy 19/11/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 15776/BTC-QLBH chấp thuận cho Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Nam bổ nhiệm ng Phạm Văn Trọng giữ chức Chủ tịch hội Đồng quản trị v ng Nguyễn Đức Thoả giữ chức Tổng Gim Đốc Cng ty.

 

- Ngy 31/12/2010, Bộ Ti chnh đ c Cng văn số 18032/BTC-QLBH chấp thuận cho Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Nam thay đổi địa điểm đặt trụ sở chnh như sau:

 

+ Địa chỉ cũ: Phng 701, Thp B, To nh H Thnh Plaza, 102 Thi Thịnh, Đống Đa, H Nội

 

+ Địa chỉ mới: Phng 701, Thp A, To nh H Thnh Plaza, 102 Thi Thịnh, Đống Đa, H Nội.

 

Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Cimeico (Cimeico)

 

Ngy 16/12/2010, Bộ Ti chnh c Cng văn số 17096/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chnh của Cimeico như sau:

 

- Địa chỉ cũ: Số 6, ng 165, đường Dương Quảng Hm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, H Nội

 

- Địa chỉ mới: Số 59A, đường Bờ Sng, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, H Nội.

 

Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Việt Quốc

 

Ngy 10/01/2011, Bộ Ti chnh đ cấp giấy php điều chỉnh số 19/GPĐC2/KDBH cho Cng ty cổ phần mi giới bảo hiểm Việt Quốc với nội dung tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 VNĐ ln 8.050.000.000 VNĐ.

 

 

ACE LIFE

ACE LIFE đng gp 200 triệu đồng gip học sinh vng lũ

Ngy 29 thng 11 năm 2010, Cng ty TNHH Bảo Hiểm Nhn Thọ ACE (ACE Life Việt Nam), đ trao 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thnh phố Hồ Ch minh (UBMTTQ) để hỗ trợ cho cc trường học v học sinh vng lũ miền Trung. Đy l số tiền do tập thể Nhn vin v Đại diện Kinh doanh ACE Life đng gp, sẽ được UBMTTQ phn bổ về những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua nhằm hỗ trợ việc sửa chữa lại trường học, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ dạy v học của gio vin v học sinh để việc học tập của học sinh nơi đy khng bị gin đoạn.. ng Lm Hải Tuấn, Tổng gim đốc ACE Life, cho biết: Với sự hỗ trợ ny, ACE Life mong muốn gp phần chia sẻ những kh khăn cho đồng bo miền Trung v gip cc em học sinh sớm ổn định được việc học tập của mnh.

 

Với mục tiu kinh doanh lun hướng đến cộng đồng đặc biệt l cng cuộc đo tạo nhn ti tương lai cho đất nước, ACE Life đ thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực lin quan đến gio dục như: học bổng Cng Bạn Vượt Sng cho sinh vin ngho học giỏi, xy dựng trường học cho cc địa phương c hon cảnh kh khăn, hỗ trợ nng cấp cơ sở vật chất cho cc trường họcTrong thng 8/2010, ACE Life cũng đ ti trợ 1,2 tỷ đồng xy dựng Trường tiểu học Xun Lm (thị x Sng Cầu, tỉnh Ph

Yn).

 

 

PRUDENTIAL

Trong suốt 12 thng vừa qua, Prudential Việt Nam đ c nhiều hoạt động nổi bật hướng tới cộng đồng:

-          Ngy 08/12, Văn phng đại diện của Prudential Việt Nam tại Huế đ phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thin Huế trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh ngho hiếu học của huyện A Lưới. Mỗi suất học bổng trị gi 400.000 đồng.

-          Ngy 5/12, Prudential Việt Nam phối hợp với bo Si Gn Giải phng tổ chức lễ trao giải cuộc thi Prudential Văn hay Chữ tốt năm 2010 cho cc th sinh khu vực Đồng bằng sng Cửu Long (ĐBSCL) tại Hội trường 1, Trường Chnh trị tỉnh Sc Trăng, số 88, L Hồng Phong, Phường 3, TP. Sc Trăng. Cũng tại buổi lễ, Bo Si Gn Giải Phng v Cng ty Bảo hiểm Nhn thọ Prudential Việt Nam đ trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh c hon cảnh kh khăn của tỉnh Sc Trăng, mỗi suất trị gi 1 triệu đồng (C hnh ảnh đnh km)

-          Ngy 19/12, Prudential Việt Nam nhận giải thưởng Thương mại v Dịch vụ tại lễ trao giải Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2010 do Bộ Cng Thương tổ chức. (C hnh ảnh đnh km).

 

DAI-ICHI LIFE

Dai-ichi Life Việt Nam được trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiu biểu năm 2010

Vừa qua, Cng ty Bảo hiểm Nhn thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đ được trao tặng giải thưởng Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiu biểu năm 2010 (lần IV). Đy l giải thưởng do Bộ Cng Thương v Bo Cng Thương phối hợp tổ chức hng năm nhằm tn vinh v khch lệ cc doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đ c những đng gp to lớn cho nền kinh tế nước nh.

ng Tatsusaburo Yamamoto Ph Tổng Gim đốc điều hnh Dai-ichi Life Việt Nam vui mừng chia sẻ: Giải thưởng Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiu biểu năm 2010 l nguồn động vin rất lớn đối với chng ti. Đy cũng l sự ghi nhận đặc biệt c nghĩa cho những nỗ lực khng ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam trong hơn 3 năm qua. Chng ti sẽ tiếp tục tập trung nng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến sự hi lng cao nhất cho khch hng tại Việt Nam."

KOREA LIFE (Việt Nam)

KOREA LIFE tiếp tục pht triển mạng lưới hoạt động tại miền Bắc

Sau hơn 2 thng mở rộng văn phng kinh doanh tại thnh phố trọng điểm pha Nam tỉnh Bnh Dương, ngy 3/12/2010, Korea Life Vietnam chnh thức khai trương văn phng kinh doanh thứ 8 tại tỉnh Bắc Giang. Văn phng mới của Korea Life tọa lạc tại lầu 4 ta nh Bưu Điện số 151 Hng Vương, Thnh phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

ng Jung Seop Hyun - Tổng Gim Đốc Korea Life Vietnam cho biết: "Việc khai trương văn phng mới tại Bắc Giang l thnh quả từ sự chuẩn bị chu đo của ton thể đội ngũ nhn vin v Tư Vấn Ti Chnh Korea Life Vietnam. Đy cn l minh chứng cho sự nỗ lực khng ngừng trong việc hon thiện chất lượng sản phẩm v dịch vụ để đp ứng nhu cầu mạnh mẽ của khch hng tham gia bảo hiểm nhn thọ tại Bắc Giang v cc khu vực ln cận.

Khai trương văn phng kinh doanh trung tm phục vụ khch hng thứ 9 tại Nha Trang

Ngy 17 thng 12 năm 2010,  Korea Life Vietnam đ mở rộng văn phng kinh doanh tại thnh phố du lịch trọng điểm Nha Trang, tỉnh Khnh Ha. Nằm ở vị tr trung tm thnh phố Nha Trang, văn phng mới của Korea Life Vietnam tọa lạc tại địa chỉ lầu 5, số 42 L Thnh Phương, P. Phương Si. TP. Nha Trang.

Nối tiếp sự thnh cng tại chi nhnh miền Trung, Korea Life Vietnam quyết định tăng cường mạng lưới kinh doanh & phục vụ khch hng tại thnh phố Nha Trang như một bước mở rộng chiến lược vươn đến cc tỉnh thnh khu vực miền Trung khc. Việc chnh thức khai trương Văn Phng Kinh Doanh Nha Trang nhằm mang đến những kế hoạch ti chnh hon hảo đp ứng nhu cầu ngy cng gia tăng của khch hng tại đy. Với mục tiu xy dựng đội ngũ kinh doanh khoảng 500 người vo năm 2011, Korea Life Vietnam cn mong muốn tạo thm nhiều cơ hội việc lm cho người dn nơi đy. 

 

 

KOREA LIFE phối hợp với nh thiếu nhi khnh ha tổ chức chương trnh trao học bổng v văn nghệ đn ging sinh

Ngay sau khi khai trương văn phng kinh doanh tại Nha Trang, Korea Life đ nhanh chng triển khai nhiều hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Cụ thể, trong dịp Ging Sinh Mừng Năm Mới, Korea Life  phối hợp cng Nh Văn Ha Thiếu Nhi Khnh Ha tổ chức đm văn nghệ dnh cho 500 em học sinh, thiếu nhi vo tối ngy 22 thng 12. Trong chương trnh ny, Korea Life sẽ trao tặng 100 suất học bổng cho cc em học sinh ngho vượt kh của 3 trường tiểu học gồm trường Phương Si, trường Phước Tiến v trường Lộc Thọ, Mỗi em sẽ được nhận một phần qu cng 300.000 đồng. Tổng gi trị ti trợ ước tnh 45.000.000 đồng.

Ngoi ra, bắt đầu từ 22 thng 12 khu vườn Ging Sinh tại Nh Văn Ha Thiếu Nhi Khnh Ha được ti trợ bởi Korea Life sẽ mở cửa cho cc em thiếu nhi đến tham gia những tr chơi c qu tặng v chụp hnh miễn ph, Korea Life mong muốn cc hoạt động phong ph trn sẽ mang đến những niềm vui cho cc em nhỏ trong dịp cuối năm. Đy cũng l cơ hội thể hiện trch nhiệm gắn b với cộng đồng gi trị cam kết lu di của Korea Life.  

 

ng Lee Chong Ho Gim Đốc Chiến Lược Kinh Doanh pht biểu tại buổi lễ

         GREAT EASTERN

Cng ty TNHH Bảo hiểm Nhn thọ Great Eastern tổ chức Hiến mu nhn đạo v Cuộc sống tuyệt vời

Tiếp theo những hoạt động v cộng đồng trước đ, Great Eastern phối hợp với Viện Huyết học v Truyền mu Trung Ương tổ chức chương trnh hiến mu v Cuộc sống tuyệt vời cho nhn vin, tư vấn bảo hiểm, khch hng v cc đối tc của mnh tại H Nội vo ngy 30 thng 12 năm 2010. Mục đch của chương trnh hiến mu v Cuộc sống tuyệt vời l nhằm cung cấp mu cho ngn hng mu của Viện Huyết học v Truyền mu Trung Ương v nhằm gip nng cao nhận thức của người dn về hiến mu nhn đạo.

 

Đy l năm thứ 2 lin tiếp Great Eastern tổ chức Hiến mu nhn đạo sau lần tổ chức hiến mu thnh cng tại H Nội v TP. Hồ Ch Minh đầu tin vo năm 2009. Cc thnh vin tham gia hiến mu, ngoi nhn vin v đại l‎y của Great Eastern, cn c đối tc v sinh vin Học vin ti chnh. Great Eastern dự kiến sẽ tổ chức chương trnh hiến mu hng năm như l một sự kiện đầy nghĩa cho mọi người.

 

MANULIFE (Việt Nam)

Giới thiệu sản phẩm Phc Gia Trường Thọ

 

Thng 12/2010 vừa qua, Manulife Việt Nam đ giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường Việt Nam bảo hiểm lin kết chung Phc Gia Trường Thọ.  Phc Gia Trường Thọ được xem l giải php ton diện giữa bảo hiểm v tch lũy tiết kiệm, được Manulife thiết kế chuyn biệt cho thị trường Việt Nam. Phc Gia Trường Thọ c mức số tiền bảo hiểm cao, c thể ln tới 80 lần mức ph bảo hiểm hng năm.  Ngoi ra, sản phẩm ny  cn cung cấp cho khch hng quyền lợi trợ cấp tiền mặt cho mỗi ngy nằm viện đến tuổi 75 với tổng gi trị quyền lợi ln đến 225 triệu đồng.  Đy l quyền lợi ưu việt so với cc sản phẩm khc, hiện chỉ cung cấp quyền lợi ny đến tuổi 65.

 

Hoạt động về sản phẩm Maxx Phc Lộc Thịnh Vượng

 

Thng 12/2010 cũng đnh dấu những hoạt động hội nghị khch hng cũng như tăng cường huấn luyện đại l cho sản phẩm đầu tư lin kết đơn vị Maxx- Phc Lộc Thịnh Vượng của Manulife. Đy l sản phẩm đầu tư kh phức tạp, v vậy những buổi huấn luyện chuyn mn thường xuyn định kỳ hng thng v hng qu cho đội ngũ đại l được cấp php gip tăng chất lượng tư vấn, tăng sự tự tin cho đại l, gip khch hng hiểu r được những cam kết của họ v bảo đảm quyền lợi cho họ trong di hạn.

Trong qu IV/ 2010, Manulife đ tổ chức hơn 20 hội nghị khch hng trn ton quốc. Hội nghị khch hng c sự tham gia của cc chuyn gia về đầu tư v ti chnh, chuyn gia về sản phẩm giải đp cc thắc mắc của khch hng về những biến động của thị trường chứng khon Việt Nam trong ngắn hạn, đưa những thng tin cập nhật về nền kinh tế cũng như những dự bo trong thời gian tới.  Chất lượng v số lượng cc hợp đồng được tăng ln r rệt sau cc kỳ hội nghị khch hng.  Những hợp đồng từ 2 tỷ trở ln thường chỉ được chốt tại cc hội nghị ny. Khi khch hng hiểu r về cơ hội v cc rủi ro, họ đ tự tin hơn để c những quyết định lớn v những cam kết lu di với sản phẩm.

 

 

II. TIN QUỐC TẾ:

Năm xu hướng thay đổi của ngnh bảo hiểm năm 2011

Theo tin từ trang Insurancenetworking, trước thềm năm mới 2011, nhiều chuyn gia trong ngnh bảo hiểm đ đưa ra dự bo. Theo cc chuyn gia, năm 2011cc cng ty bảo hiểm cần phải thiết kế ra nhiều sản phẩm v dịch vụ mới, đồng thời sử dụng cc knh phn phối đa dạng để tăng doanh thu v đem tới khch hng nhiều knh đầu tư thng qua cng nghệ thng tin. David Niles, Chủ tịch SSA & Co, cng ty quản l v tư vấn hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm v ti bảo hiểm dự đon ngnh bảo hiểm sẽ thay đổi vo năm 2011 theo 5 hướng sau:

1. CNTT sẽ trở thnh bộ phận của ngnh bảo hiểm. Với cc cng ty đang pht triển v với những khch hng tiềm năng, bộ phận IT sẽ tiếp tục pht triển, từ chỗ chỉ l bộ phận hỗ trợ văn phng trở thnh bộ phận cốt li của cng ty.

2. Ngnh bảo hiểm sẽ ngy cng đa dạng ha. Nhn chung năm 2011 sẽ c thm nhiều sản phẩm bảo hiểm hơn, nguồn lực bn ngoi được thu nhiều hơn v cũng phức tạp hơn. Năm 2011, thch thức đối với cc cng ty bảo hiểm l việc tiếp cận với khch hng chứ khng phải l việc mở rộng mạng lưới pht triển cc chi nhnh của cng ty.

3. Giảm dần một số dịch vụ thu ngoi: Mặc d việc thu ngoi dịch vụ khch hng ở nước ngoi c thể rẻ hơn nhưng cc cng ty bảo hiểm cũng nhận thấy rằng cc chi ph rẻ hơn khng c nghĩa l tốt hơn. Việc thu ngoi một số dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ vẫn được duy tr nhưng thu ngoi dịch vụ khch hng sẽ được giảm bớt để duy tr sự hi lng của khch hng.

4. Lm việc chăm chỉ hơn để giữ chn cc đại l: Cc cng ty bảo hiểm sẽ phải c những chnh sch tốt hơn nữa để giữ chn người lao động. Sự đầu tư ban đầu để đo tạo v thu ht nhn vin trở nn ngy cng trở nn quan trọng để cng ty thu được lợi nhuận từ sự đầu tư của mnh.

5. Tập trung vo hiệu quả của hnh động: Trong năm 2011, cc cng ty sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm mạnh chi ph. Đy l sự tiếp nối của qu trnh từ quan điểm hiệu quả  do p lực của nh đầu tư trong năm 2010 v by giờ, những nh đầu tư muốn hiệu quả thực sự chứ khng chỉ l l thuyết.

Cơ quan gim st bảo hiểm EU: Ti bảo hiểm với triển vọng tăng trở lại trong năm 2011

Theo tin từ trang Insurancenetworking, cơ quan gim st bảo hiểm lin minh Chu u cho biết, việc mua bn sp nhập (M&A) giữa cc nh ti bảo hiểm sẽ tăng ln trong thời gian tới do tc động đồng thời của li suất thấp v ph ti bảo hiểm thấp.

Trong bản bo co ti chnh xuất bản 2 năm một lần, Uỷ ban gim st bảo hiểm v bồi thường bảo hiểm chu u (CEIOPS) đnh gi: M&A sẽ lại trở nn hấp dẫn trong bối cảnh thị trường thế giới khng c mấy triển vọng tch cực đem lại lợi nhuận cho cc doanh nghiệp. Với những cng ty ti bảo hiểm c tiềm lực ti chnh mạnh, việc tiếp quản một cng ty c sẵn hấp dẫn hơn việc xm nhập vo một khu vực hay phn khc thị trường mới, CEIOPS  cho biết thm.

C thể coi chu u trung tm ti bảo hiểm của thế giới với những cng ty ti bảo hiểm hng đầu như Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Lloyds v Scor. Tuy nhin, cc cng ty bảo hiểm khch hng của những cng ty ny đang do dự trước ph ti bảo hiểm v muốn cc cng ty ti ny giảm ph.  "Trong năm 2011, thặng dự vốn sẽ tiếp tục lm giảm ph khi m như năng lực nh ti bảo hiểm vượt qu cầu. Việc giảm ph cng với những thay đổi quy định trong thời gian tới sẽ ttạo nn mi trường đầy kh khăn đối với ti bảo hiểm trong tương lai gần", bo co cho biết.

CEIOPS, nơi tập trung của cc nh quản l ở chu u nhằm gim st sự ổn định ti chnh của cc doanh nghiệp bảo hiểm v ti bảo hiểm, hiện đang lm việc với Uỷ ban kinh tế chu u để đưa ra cc tiu chuẩn an ton vốn mới với tn gọi Solvency II, dự kiến c hiệu lực vo ngy 01/1/2013.

Khng giống như ngn hng, cc doanh nghiệp bảo hiểm đ vượt qua cuộc khủng hoảng ti chnh rất tốt nhưng chnh sch li suất thấp của cc ngn hng Trung ương nhằm  kch thch nền kinh tế lại đang gy thiệt hại tới lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm khi những doanh nghiệp ny đầu tư cc khoản tiền thay mặt chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm. Chnh v vậy cu hỏi đặt ra ở đy l liệu sự đảm bảo cho khch hng c thể được duy tr hay khng.

CEIOPS cho biết li suất thấp gy ra một nguy cơ đng kể v l thch thức đối với hoạt động khai thc bảo hiểm trong ngnh bảo hiểm chu u trong đ bao gồm nhiều cng ty lớn như Allianz (ALVG.DE), AXA (AXAF.PA) hoặc Generali (GASI.MI).


Japan Post Insurance v Axa Sa đứng đầu danh sch cc cng ty bảo hiểm lớn

Theo tin từ trang Globalsurance, cng ty bảo hiểm bưu điện Nhật Bản (Japan Post Insruance) v cng ty bảo hiểm AXA SA (Php) được đnh gi l hai doanh nghiệp bảo hiểm hng đầu thế giới theo bo co mới nhất của tổ chức xếp hạng tn nhiệm nổi tiếng A.M. Best. Hai cng ty bảo hiểm Nhật Bản v Php nổi ln với tư cch l cng ty bảo hiểm lớn nhất trong danh sch 25 doanh nghiệp bảo hiểm hng đầu trn ton thế giới tnh theo gi trị ti sản v doanh thu ph bảo hiểm.

Với tổng gi trị ti sản 1,1 nghn tỷ USD được thể hiện trong bo co ti chnh năm 2009, Cng ty bảo hiểm bưu điện Nhật Bản c trụ sở tại Tokyo trở thnh cng ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tnh theo gi trị ti sản, mặc d chỉ xếp thứ tư về doanh thu ph bảo hiểm với 81 tỷ USD. Cng ty bảo hiểm AXA SA của Php đứng đầu về doanh thu ph bảo hiểm.

Trong bảng xếp hạng tnh theo ti sản, cc doanh nghiệp bảo hiểm nhn thọ chiếm ưu thế trong khi cc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhn thọ chủ yếu xuất hiện trong bảng xếp hạng về doanh thu ph. Do sự khc biệt về quy định quản l của mỗi quốc gia, việc đnh gi dựa vo kết quả ti chnh của doanh nghiệp bảo hiểm cho năm ti chnh 2009 v sự khc biệt về tiền tệ cũng đ được điều chỉnh trong bản đnh gi.

Cng ty Bảo hiểm Bưu điện Nhật Bản l cng ty bảo hiểm nh nước, mặc d cng ty mẹ Japan Post Holdings - đ được dự kiến sẽ được tư nhn ha, nhưng kế hoạch ny sau đ bị huỷ khi Đảng Dn chủ Nhật Bản (DPJ) ln cầm quyền  vo thng 8/2010. Cng ty bảo hiểm Bưu điện Nhật Bản chuyn cung cấp cc sản phẩm v dịch vụ bảo hiểm nhn thọ thng qua bưu điện v danh bạ cc cửa hng.

Trong danh sch 25 cng ty bảo hiểm lớn nhất th c tới  13 doanh nghiệp bảo hiểm của chu u nằm trong bảng  xếp hạng theo gi trị ti sản, trong khi Bắc Mỹ v chu chỉ c 6 đại diện,  cụ thể Nhật Bản c 6 cng ty, Mỹ c 5 cng ty, Anh c 4 cng ty, Php c 3 cng ty,  7 cng ty cn lại l cc cng ty của H Lan, Đức, , Thụy Sĩ v Canada.

Trong bảng xếp hạng theo doanh thu ph bảo hiểm, chu u v Bắc Mỹ cng c 9 cng ty,  ,  chu c 7 cng ty, trong đ c 5 cng ty đến từ Nhật Bản.

A.M. Best đnh gi bảng xếp hạng c thể đ thay đổi kể từ năm 2009 do    mua bn v sp nhập giữa cc doanh nghiệp bảo hiểm v hoạt động ti cơ cấu. Đng ch nhất l cc vị tr của AIG - xếp thứ ba về gi trị ti sản với 847,6 tỷ USD v  thứ 6 về doanh thu ph bảo hiểm với   62,2 tỷ USD trong năm 2009. Vị tr ny sẽ cn thay đổi khi AIG đang tm cch bn tho cc cng ty con như cng ty bảo hiểm nhn thọ AIG Edision v cng ty bảo hiểm nhn thọ AIG Star tại Nhật Bản. Tương tự như vậy cng ty Nan Shan Đi Loan đ bn Alico cho đối thủ cạnh tranh MetLife (Mỹ). Trong khi đ AXA lại mở rộng phạm vi ton cầu của mnh sau khi đấu thầu AXA Asia Pacific Holdings Ltd vo cuối năm 2010 để tăng cường tiếp cận với cc doanh nghiệp bảo hiểm của Php trong khu vực.

Bảng xếp hạng theo doanh thu ph bảo hiểm c sự xuất hiện củacng ty bảo hiểm nhn thọ Trung Quốc v tổng cng ty bảo hiểm nhn thọ Ấn Độ,  đại diện cho  hai quốc gia đng dn v c tốc độ pht triển nhanh nhất  thế giới. Chu , đặc biệt l Trung Quốc v Ấn Độ, đ nổi ln trong những năm gần đy khi thị trường tăng trưởng đng kể với sự tham gia của cc cng ty bảo hiểm ton cầu từ chu u v Bắc Mỹ. Cc doanh nghiệp bảo hiểm lớn như AXA, Aviva, Prudential, Aegon, Zurich, Allianz v Generali đều coi chu l thị trường tiN/portal/pls/portal/docs/1/1248274.JPG để mở rộng hoạt, đặc biệt l cc sản phẩm bảo hiểm nhn thọ v chăm sc sưứ khoẻ, v thường thm nhập dưới hnh thức  lin doanh với cc cng ty bảo hiểm tại địa phương. Phụ lục: DANH SCH NHỮNG CNG TY BẢO HIỂM HNG ĐẦU THẾ GIỚI THEO ĐNH GI CỦA AM BEST

Tnh theo tổng ti sản (2009)

1. Japan Post Insurance Co. Ltd. (Nhật Bản)

2. Axa S.A. (Phpe)

3. American International Group Inc. (Mỹ)

4. Allianz SE (Đức)

5. Assicurazioni Generali SpA ()

6. Aviva plc (Anh)

7. MetLife Inc. (Mỹ)

8. Prudential Financial Inc. (Mỹ)

9. Legal & General Group plc (Anh)

10. Nippon Life Insurance Co. (Nhật Bản)

11. National Mut Ins Fed Agricultural Coop (Nhật Bản)

12. CNP Assurances (Php)

13. Aegon NV (H Lan)

14. Manulife Financial Corp. (Canada)

15. ING Groep NV (H Lan)

16. Zurich Financial Services Ltd. (Thuỵ Sĩ)

17. Prudential plc (Anh)

18. Munich Reinsurance Co. (Đức)

19. Dai-ichi Life Insurance Co. (Nhật Bản)

20. Hartford Financial Services Group Inc. (Mỹ)

21. Predica-Prevoyance Dialogue du Credit (Php)

22. Berkshire Hathaway Inc. (Mỹ)

23. Meiji Yasuda Life Insurance Co. (Nhật Bản)

24. Standard Life Plc (Anh)

25. Sumitomo Life Insurance Co. (Nhật Bản)

 

Tnh theo doanh thu ph bảo hiểm (2009)

1. Axa S.A. (Php)

2. Assicurazioni Generali SpA ()

3. Allianz SE (Đức)

4. Japan Post Insurance Co. Ltd. (Nhật Bản)

5. UnitedHealth Group (Mỹ)

6. American International Group Inc. (Mỹ)

7. National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives (Nhật Bản)

8. Munich Reinsurance Co. (Đức)

9. WellPoint Inc. (Mỹ)

10. State Farm Group (Mỹ)

11. Nippon Life Insurance Co. (Nhật Bản)

12. Aviva plc (Anh)

13. Zurich Financial Services Ltd. (Thuỵ Sĩ)

14. Kaiser Foundation Group of Health Plans (Mỹ)

15. CNP Assurances (Php)

16. China Life Insurance (Group) Co. (Trung Quốc)

17. ING Groep NV (H Lan)

18. Dai-ichi Life Insurance Co. (Nhật Bản)

19. Prudential plc (Anh)

20. Life Insurance Corporation of India (Ấn Độ)

21. Aetna Inc. (Anh)

22. Humana Inc. (Mỹ)

23. Tokio Marine Holdings Inc. (Nhật Bản)

24. Allstate Corp. (Mỹ)

25. Berkshire Hathaway Inc. (Mỹ)

 

Thảm hoạ tự nhin năm 2010 tiu tốn hng tỷ đla Mỹ tiền bảo hiểm            

Theo bo co của cc chuyn gia cng ty ti bảo hiểm Munich Re (Đức), sự xuất hiện của thin tai trong năm 2010 đ tạo nn một năm tồi tệ nhất đối với doanh nghiệp bảo hiểm trong việc bồi thường bảo hiểm kể từ năm 1980. Những thảm hoạ tự nhin trn ton thế giới bao gồm cc ảnh hưởng của động đất, sng nhiệt (heat wave) v lũ lụt đ tiu tốn 37 tỷ USD  của cc doanh nghiệp bảo hiểm để bồi thường thiệt hại trong năm 2010.

Munich Re, cng ty ti bảo hiểm lớn nhất thế giới, thng bo rằng bồi thường cho cc thảm họa tự nhin vượt qu  tổn thất trung bnh hng năm trong thập kỷ qua l 35 tỷ USD trong năm 2010 so với mức 22 tỷ USD trong năm 2009.

 Năm 2010 c tổng cộng 950 thảm họa tự nhin, trong số đ 90% thảm hoạ lin quan đến thời tiết như bo v lũ lụt. Điều ny đ lm năm 2010 l một năm tồi tệ nhất về thảm họa thin nhin trong vng  30 trở lại đy v cao hơn  21% so với trung bnh hng năm l 785 sự kiện thảm họa tự nhin. Tổng chi ph khắc phục những thiệt hại do những thảm hoạ  tự nhin gy ra trn ton thế giới ln tới gần 130 tỷ USD  , với tổng số thiệt hại được bảo hiểm l 37 tỷ USD.

Trận động đất tại Haiti vo ngy 12/01/2010 l một trong những thảm hoạ tồi tệ nhất trong vng 100 năm qua lm  hơn 220.000 người chết. Mặc d c trận động đất ở Haiti khiến hng ngn người bị chết v gy thiệt hại lớn cho quốc gia nhưng chi ph bảo hiểm phải bồi thường l  tương đối nhỏ bởiđy vốn l tnh trạng chung của cc nước km pht triển trước  những thảm hoạ tự nhinnhư vậy.

Trận động đất tại Chile ngy 27/2/2010 với cường độ 8,8 độ Richter l thảm hoạ tự nhin gy thiệt hại nhiều nhất cho ngnh bảo hiểm, với tổng thiệt hại  ln tới 30 tỷ USD , trong đ bảo hiểm bồi thường c 8 tỷ USD (. Cc cng ty bảo hiểm ton cầu đều nhận thấy những rủi ro cao đối với cc trận động đất ở Chile v lịch sử đ diễn ra của cc sự kiện tương tự tại quốc gia  với cc quy chuẩn xy dựng rất nghim ngặt ny. Mặc d trận động đất ở Chile c cường độ mạnh thứ năm vquy chuẩn xy dựng nghim ngặt của nước ny đ gip giảm thiểu tử vong  nhưng hơn 500 người đ thiệt mạng.

Tại Nga v cc nước lng giềng sng nhiệt xảy ra vo giữa thng 7 v thng 9/2010 gy ảnh hưởng nghim trọng. .Gần như cả nước Nga, bao gồm cả Matxcơva nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy, ở mức trn 300 C hng thng trời. . Sng nhiệt dẫn đến chy rừng, c nguy cơ  đe dọa cơ sở hạt nhn của Nga v cc khu vực bụi phng xạ cn st lại kể từ thảm hoạ nh my điện hạt nhn Chernobyl năm 1986 . Nhiệt độ cao đ  khiến hơn 55.000 người thiệt mạng v gy nn nhiễm khng kh, dẫn đến thảm họa thin nhin tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Nga.

Tương tự như những năm trước,  năm 2010 chu Mỹ v chu l những chu lục c số lượng thảm hoạ cao nhất lần lượt l 365 v 310 sự kiện. Những chu lục cn lại chu u l 120 sự kiện, chu Phi 90 v chu c l 65 . Cơn bo Xynthia tại Chu u gy ra tổng thiệt hại  ln tới 6,1 tỷ USD chủ yếu l ở Php v Ty Ban |Nha v cng với cc cơn Bo gi khc ở chu u đ gy thiệt hại khoảng 3,1 tỷ USD.

Hoa Kỳ, nơi thường xuyn chịu ảnh hưởng của bo, lại khng bị ảnh hưởng bởi cơn bo trong năm 2010 do thời tiết thuận lợi. Tuy nhin, nước lng giềng Mexico đ phải chịu thiệt hại đng kể, với cc cơn bo gy ra tổn thất 3,9 tỷ USD , với 150 triệu USD  được bảo hiểm. Mặc d năm 2010 l một năm yn bnh đối với cc doanh nghiệp bảo hiểm trước cc thiệt hại do bo gy nhưng vẫn cần thiết phải gim st hoạt động của bo để đo lường khả năng bo đổ bộ v gy ra tn ph lớn gy thiệt hại ti chnh cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Torsten Jeworrek, Gim đốc điều hnh của Cng ty ti bảo hiểm Munich Re cho biết: "Năm 2010 đ cho thấy những rủi ro lớn chng ta phải đối ph. Cc trận động đất nghim trọng, ma bo cũng si động - chỉ l may mắn khi hầu hết cc cơn bo vẫn cn trn biển. Nhưng mọi thứ c thể biến ha  rất phức tạp. Cc trận động đất nghim trọng v mưa bo rất nhiều một lần nữa chứng minh rằng phải c những nỗ lực của chng ti để phn tch những rủi ro ny một cch chi tiết v cung cấp bảo hiểm cần thiết bao gồm tnh ton chi ph đầy đủ. Việc tnh ton để đưa ra mức ph bảo hiểm ph hợp c thể sẽ gip định hướng cho nền knh tế vượt qua những kh khăn tiềm ẩn.

2010 Năm của mua bn sp nhập trong ngnh bảo hiểm v tiếp tục xu hướng trong năm 2011

Theo tin từ trang Globalsurance, năm 2010 l năm của một số lượng lớn những thương vụ mua bn sp nhập (M&A) giữa cc cng ty bảo hiểm  trong  nỗ lực để tăng cường cc hoạt động kinh doanh tại cả hai thị trường pht triển v mới nổi. Sự pht triển ny đ diễn ra khi cc cng ty bảo hiểm phấn đấu để nắm bắt thị trường nhằm tăng lợi nhuận v thm nhập thị trường mới để tận dụng nhu cầu ton cầu.

 M&A được thực hiện để nhằm cải thiện chất lượng v phạm vi cung cấp dịch vụ  tới khch hng, đồng thời tăng lợi nhuận bin v gi trị cổ phần cho cc cng ty.. Hoạt động M&A  trong ngnh bảo hiểm trn phạm vi ton cầu diễn ra mạnh mẽ  trong 18 thng qua trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng ti chnh ton cầu - bắt đầu vo 2007/2008; cc cuộc khủng hoảng ti chnh bắt nguồn tại Mỹ với tầm ảnh hưởng lan rộng ton cầu.

Trong khi cc nền kinh tế ở Ty bn cầu vẫn đang phải chịu ảnh hưởng của sự bất ổn định ti chnh vo cuối năm 2010, tăng trưởng chủ yếu tập trung vo khu vực chu , chu Mỹ La tinh v Trung Đng. Chu , đặc biệt l Trung Quốc v Ấn Độ, đ trở thnh trụ cột chống đỡ sự suy giảm lợi nhuận tại những thị trường lu đời.Trong khi đ, Mỹ v cc nước chu u đang phải chịu tc động của cc quy định nghim ngặt, những cải cch lớn của Chnh phủ được đề xuất tại những quốc gia ny  về cung cấp dịch vụ y tế c thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm khu vực tư nhn. Người ta  kỳ vọng rằng người dn c thể chuyển sang bảo hiểm tư nhn với số lượng lớn hơn v cc tiu chuẩn v thời gian chờ đợi ở khu vực chnh phủ thường khng tốt bằng khu vực tư nhn.

Tại cc thị trường mới nổi của chu v Mỹ Latinh, một số lượng lớn dn số ngy cng giu c đ lm tăng nhu cầu về một loạt cc sản phẩm bảo hiểm. Cc cng ty bảo hiểm đang sẵn sng thm nhập thị trường bảo hiểm vi m, ước tnh doanh thu ph khoảng 40 tỷ USD . Bo co thng 12/2010 của Swiss Re đ nhấn mạnh nhu cầu tiềm năng về bảo hiểm vi m chủ yếu trong tầng lớp dn cư c thu nhập thấp ở chu , Mỹ Latinh v chu Phi, những thị trường cn non trẻ với nhu cầu ước tnh l khoảng 4 tỷ hợp đồng bảo hiểm, trong đ 2,6 hợp đồng dnh cho người c mức thu nhập từ 1,25 USD đến 4 USD một ngy v 1,4 tỷ hợp đồng bảo hiểm được hỗ trợ ti chnh từ cc chnh phủ v cc tổ chức viện trợ quốc tế.

M&A gần đy trong ngnh bảo hiểm cho thấy  cc cng ty bảo hiểm đa quốc gia v địa phương đang được thiết lập để tận dụng những cơ hội sau:

* Cng ty bảo hiểm đa quốc gia Anh Aviva gần đy đ k một thỏa thuận với PT Asuransi Wahana Tata để mua 60% cổ phần của PT Asuransi Winterthur Life Indonesia (WLI). Đy l lần đầu tin Aviva bước chn vo thị trường bảo hiểm Indonesia. Sau khi hợp đồng được k kết  v được cơ quan quản l Indonesia ph duyệt, Winterthur Life sẽ  đổi tn thnh PT Asuransi Aviva Indonesia. Aviva cũng sẽ mở chi nhnh tại Trung Quốc, Hồng Kng, Ấn Độ, Hn Quốc, Sri Lanka, Singapore, Đi Loan, Malaysia v Australia.

* Bnh An (PAIGC), tập đon  bảo hiểm lớn thứ hai ở Trung Quốc đ tham gia  gp vốn thnh lập cng ty đầu tư cổ phiếu chu Newbridge cng với những nh đầu tư  của Newbridge tại ngn hng Pht triển Thm Quyến.

* Cng ty bảo hiểm Trung Quốc Everbright, lin doanh với cng ty  bảo hiểm nhn thọ  Sun Life của Canada thnh lập năm 2002 mới đy đ trở thnh cng ty mới với tn Sun Life Everbright. Việc ti cơ cấu Sun Life Everbright đ được ph duyệt trong năm 2010, theo đ cng ty ny sẽ trở thnh cng ty 100% vốn của Trung Quốc mặc d hoạt động quản l v tnh ph vẫn do cng ty Sun Life của Canada cung cấp.

* BNP Paribas tham gia vo lin doanh với ngn hng Hợp tc Đi Loan vo thng 4/2010 với tỷ lệ tương ứng l 49%v 51%  để đa dạng ho cc sản phẩm bảo hiểm nhn thọ

* Tại Malayasia, cng ty Great Eastern Holdings đ mua lại cng ty Bảo hiểm Tahan với gi ln tới 4,7 triệu USD).

* Tập đon ti chnh Prudential thu về  2 tỷ USD  thng qua việc bn hơn 18.300.000 cổ phiếu phổ thng của Prudential, cng với việc cng bố ra cng chng cc thng tin c gi để tăng kinh ph mua lại cng ty bảo hiểm nhn thọ AIG Star v AIG Edison tại Nhật Bản của tập đon AIGMỹ. Việc mua lại hai hng bảo hiểm Nhật Bản ny lmtăng khả năng tiếp cận nền kinh tế lớn thứ ba trn thế giới của tập đon Ti chnh Prudential 

*Doanh nghiệp bảo hiểm Đức Allianz ginh quyền kiểm sot hon ton cng ty con Allianz Seguros tại  Brazil trong thng 1/2010, khi mua lại ton bộ 14 % cổ phần  từ cng ty Ita'u Unibanco. Việc mua lại ny sẽ gip Allianz đạt được tổng doanh thu ph bảo hiểm khoảng  905 triệu USD  một năm.

* Ngn hng Cng thương Trung Quốc (ICBC) đ đồng mua phần lớn cổ phần trong lin doanh bảo hiểm Php-Trung Minmetals AXA. Động thi ny gip  ICBC  trở thnh cổ đng lớn v c cơ hội tăng thm lợi nhuận trong lĩnh vực phi ngn hng. Việc mua lại 60% cổ phần trong AXA của ICBC gip họ gia tăng 27% lợi nhuận trong qu III năm 2010 với thu nhập rng l 6,4 triệu USD.

Người ta dự đon trong năm 2011 sẽ c ln sng mua bn v sp nhập trong ngnh ti chnh khi  khi cc cng ty mới nổi từ sau khủng hoảng ti chnh 2007-2008 đ tch trữđủ một lượng tiền mặt  cho cc giao dịch mới v ngnh bảo hiểm dự kiến sẽ tiếp tục tham gia vo cc sự kiện M&A ny.

Những yếu tố quan trọng để bảo hiểm y tế thnh cng tại Ấn Độ

Theo tin từ trang Globalsurance, trong những năm gần đy, Ấn Độ đ trở thnh một trong những quốc gia pht triển nhanh nhất trn thế giới. Hiện nay, nhu cầu về bảo hiểm y tế ở Ấn Độ kh cao. Nguyn nhn chủ yếu l do tỷ lệ ngy cng tăng của tầng lớp trung lưu trong nước cng với sự gia tăng của cc loại bệnh tật . Khi bệnh tật ngy cng gia tăng cng với sự pht triển của đất nước  th cc chi ph lin quan đến y tế cũng bắt đầu tăng ln. Sự chnh lệch trong việc cung cấp dịch vụ  y tế tại Ấn Độ ngy cng trở ln r rệt  bởi sự pht triển của một chuỗi cc bệnh viện tư nhn  bắt đầu cung cấp sản phẩm đặc biệt cho tầng lớp thượng lưu.

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ cng với sự gia tăng bệnh tật trong đời sống hng ngy  đ dẫn đến những chi ph  y tế cũng tăng đng kể trong thập kỷ qua. V kết quả l  ước tnh doanh thu ph bảo hiểm y tế của Ấn Độ đ tăng 40% trong 10 năm qua do cc nh cung cấp bảo hiểm tm cch bảo đảm rủi ro của họ. Chnh phủ Ấn Độ, cng với cc tổ chức phi chnh phủ v doanh nghiệp bảo hiểm đ nhận thấy sự cần thiết của việc pht triển bảo hiểm y tế với chi ph thấp.

Mặc d ngnh y tế ở Ấn Độ tiếp tục pht triển với một tốc độ nhanh nhưng n vẫn chưa đạt đến mức cao nhất của tiềm năng do một vi yếu tố trong nước hạn chế việc thực hiện rộng ri cc dịch vụ y tế chất lượng trong cả nước ni chung. Trước tin, người dn thường khng biết về cc sản phẩm bảo hiểm c sẵn cho họ v những sản phẩm ph hợp nhất với nhu cầu của họ. Hơn nữa, họ c những nhận thức chung rằng cc thủ tục khiếu nại v giải quyết l qu phức tạp m điều ny khiến người tiu dng e ngại khi mua bảo hiểm y tế. Cc nh cung cấp bảo hiểm y tế phải đối mặt với những thch thức cũng l do yu cầu tỷ lệ bồi thường cao. Việc thiếu hụt  thng tin, dữ liệu, hồ sơ chnh xc về người tiu dng v cc mẫu bệnh đ hạn chế cc doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm tới người tiu dng với mức gi tối ưu.

Cc chnh sch miễn thuế cho bảo hiểm phi nhn thọ hiện đang p dụng đ khng thu ht sự quan tm của đa số người dn trong việc mua bảo hiểm y tế. Vấn đề cốt li của tnh trạng ny nằm ở sự thiếu tưởng v thiết kế cho cc sản phẩm mới. Thị trường Ấn Độ hiện tại chủ yếu cung cấp bảo hiểm y tế cho khch hng theo kiểu hợp đồng truyền thống. Khi ni về sự đổi mới trn cc sản phẩm bảo hiểm ở Ấn Độ, người ta thường chỉ nhắc tới việc điều chỉnh nhẹ về tnh năng sản phẩm v chi ph, chẳng hạn như cc ty chọn c bao gồm bảo hiểm nha khoa hoặc  bao gồm trợ cấp tiền mặt hng ngy khi nhập viện.

Để mở rộng thị trường bảo hiểm sức khỏe ở Ấn Độ, Cơ quan gim st v pht triển Bảo hiểm Ấn Độ (IRDA) c thể thực hiện một số thay đổi, như lựa chọn xem xt việc trợ cấp chăm sc sức khỏe để gip giảm chi tiu c nhn trong trường hơp khẩn cấp, cũng như trợ cấp hng ngy,  trợ cấp điều trị.

Thị trường bảo hiểm y tế Ấn Độ c những yu cầu cụ thể v thch thức ring . Người ta  hy vọng rằng cc cng ty bảo hiểm thng qua  học tập cc đối tc c kinh nghiệm trn thị trường, sẽ c thể pht triển năng lực ring của mnh  v  nhận biết su sắc về hnh vi của người tiu dng. Để thnh cng được trong thị trường bảo hiểm Ấn Độ, một trong những ưu tin hng đầu l cng ty bảo hiểm cần sng tạo v pht triển sản phẩm  cho những khch hng tiềm năng, c một kế hoạch thực hiện v chiến lược cụ thể để phục vụ thị trường hiệu quả.

Prudential: Mục tiu tăng gấp đi lợi nhuận tại chu

 Theo thng tin từ trang Globalsurance, cng ty bảo hiểm Prudential  Anh (Prudential) cho biết chu sẽ l thị trường chnh cho mục tiu tăng trưởng kinh doanh trong 2 năm tiếp theo. Gim đốc điều hnh của Prudential, ng Tidjane Thiam pht biểu trong Hội nghị Prudential vo thng 12/2010 cho biết  hiện nay Prudential đang thực hiến kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ở chu .

Mặc d cng ty bảo hiểm lớn nhất nước Anh vừa thất bại trong nỗ lực để tiếp quản AIA, Prudential vẫn mong muốn nhanh chng mở rộng sự hiện diện của mnh ở chu . Prudential vẫn tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại khu vực chu để kch thch tăng trưởng trong tương lai .

Trong năm 2009, Prudential đạt lợi nhuận kinh doanh mới l 1,13 tỷ USD  từ cc hoạt động kinh doanh tại chu v hiện nay cng ty đ đề ra một mục tiu tăng gấp đi lợi nhuận trong khu vực vo năm 2013.

Giống như nhiều cng ty bảo hiểm ton cầu, Prudential đ nhận thấy tiềm năng kinh doanh tại cc thị trường đầy thch thức mới được hnh thnh trong những năm gần đy. Chu đ nổi ln từ cuộc khủng hoảng ti chnh ton cầu năm 2007-2008 như l chất xc tc cho sự thịnh vượng ton cầu, với nhiều tổ chức kinh doanh tập trung chuyển dịch từ cc nước Ty bn cầu cho cc thị trường tăng trưởng ở chu . Trung Quốc v Ấn Độ đang dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế, với cả hai cường quốc chu ny, nhu cầu về cc sản phẩm bảo hiểm đang tăng cao; cc nước như Thi Lan, Việt Nam v Indonesia cũng l những nước đang pht triển trong khu vực so với cc nước lng giềng .

Năm nay, với cc hoạt động kinh doanh mới của tập đon, tnh hnh kinh doanh của Prudential  c  nhiều khả quan  với bo co lợi nhuận l 1,3 tỷ USD, tăng 17% trong qu III/2010.

Prudential đ đề ra cc ưu tin chiến lược của cng ty để tăng thị phần tại thị trường bảo hiểm chu . Trong đ bao gồm pht triển số lượng v chất lượng của mạng lưới đại l của mnh để tăng cường tiếp cận của cng ty ở cấp độ khu vực v để pht triển quan hệ với cc đối tc phn phối mới. Điều ny sẽ được kết hợp với việc giới thiệu cc sản phẩm mới m Prudential c định nắm bắt tỷ lệ lớn hơn tại thị trường bảo hiểm chu .

Tuy nhin, Pru khng phải l cng ty bảo hiểm duy nhất c tham vọng tăng cường vị thế của mnh tại chu .Cng ty bảo hiểm Aviva (Anh) cũng đ lin kết với cng ty bảo hiểm nhn thọ Winterthur Asuransi của Indonesia để thm nhập chu . Ngoi ra, cc cng ty như Zurich v Generali cũng đ tăng cường sự hiện diện của họ ở chu , nơi họ đ được hưởng điều kiện kinh doanh tch cực v lợi nhuận cao.

Indonesia một đất nước c nền kinh tế đang pht triển với 240 triệu dn v tầng lớp trung lưu, thượng lưu ngy cng tăng  tạo điều kiện cho ngnh bảo hiểm pht triển. Những yếu tố ny gip cc cng ty bảo hiểm ton cầu c thể  thiết lập v mở rộng hoạt động tại đất nước  Đng Nam ny với quy m lớn. Prudential đ thiết lập sự hiện diện trn ton khu vực chu , trong đ bao gồm một mạng lưới cc knh phn phối tại cc thị trường đ pht triển Hồng Kng, Singapore, Hn Quốc v Malaysia. Ngoi hiện diện tại thị trường bảo hiểm pht triển chu , Prudential cũng đ c mặt tại cc thị trường bảo hiểm mới ra đời như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Philippines v Thi Lan. Trong cc thị trường đ pht triển, tại Singapore, Pru đạt doanh thu ph bảo hiểm 878 triệu USD trong 9 thng đầu năm 2010.

Nghe

Đọc ngữ m

Từ điển - Xem từ điển chi tiết

Ấn Độ: Cơ quan quản l khuyến khch tăng cường bộ phận tnh ph

Theo bo co của cng ty cung cấp dịch vụ thng tin Indo Asia, mới đy Cơ quan quản l v pht triển bảo hiểm Ấn Độ (IRDA) đ yu cầu  24 cng ty bảo hiểm phi nhn thọ ở Ấn Độ tăng cường bộ phận tnh ph v cần phải coi đy l bộ phận gắn kết chặt chẽ lm ton thời gian.

ng R Kannan, một thnh vin của IRDA cho biết Nhu cầu về tnh ph trong cng ty bảo hiểm phi nhn thọ đang tăng. Chẳng hạn , từ thng 3/2011, cc cng ty bảo hiểm phải tnh chi ph kinh tế đủ để trang trải những chi ph tiềm ẩn trong một thời điểm nhất định. Việc tnh ton ny  gồm rất nhiều những php tnh phức tạp v  phải được tiến hnh chậm nhất l vo thng 12 của năm trước.

Theo như quy định hiện tại của IRDA,  mỗi cng ty bảo hiểm gồm cả nhn thọ v phi nhn thọ đều phải c 1 chuyn gia tnh ph được chỉ định. Tuy nhin, IRDA đang cn nhắc việc loại bỏ hệ thống chuyn gia tnh ph được chỉ định lm bn thời gian trong cng ty bảo hiểm phi nhn thọ, ng Kannan cho biết. Hiện tại, chỉ c 4 cng ty bảo hiểm phi nhn thọ c chuyn gia tnh ph lm ton thời gian, cc cng ty bảo hiểm phi nhn thọ cn lại l lm bn thời gian v hầu hết đều trn 70 tuổi.

Tuy nhin, cc số liệu gần đy cũng cho thấy cc chuyn gia tnh ph được chỉ định ở Ấn Độ đang được trẻ ho. Trước kia, cc chuyn gia tnh ph được thu ở trụ sở chnh của cc cng ty bảo hiểm c độ tuổi trung bnh l 45. Tuy nhin, gần đy độ tuổi  của những vị tr cao như thế ny đ giảm xuống cn 35 tuổi theo ng Sarma, Gim đốc của cng ty tư vấn Hannover RE Ấn Độ, đồng thời  l chuyn gia tnh ph được tuyển dụng tại cng ty bảo hiểm nhn thọ Bharti Axa ở tuổi 36 năm 2007. Hiện tại Ấn Độ c 216 chuyn gia tnh ph đủ tiu chuẩn v l thnh vin của Hiệp hội tnh ph Ấn Độ  đang hnh nghề trong nước, 76 người trong số đ dưới 40 tuổi.

 

Nhật Bản: Cơ quan gim st ch trọng đến cơ chế tự quản

Theo The Yomiuri Shimbun, Cơ quan gim st ti chnh Nhật bản(FSA) đang cn nhắc  cơ chế tự quản hon ton trong hoạt động bn cc sản phẩm bảo hiểm của ngn hng v cc định chế ti chnh khc, cho php họ sử dụng cc thng tin tiền gửi c nhn trong marketing.

Hiện tại, thng lệ ny bị cấm theo Luật kinh doanh bảo hiểm do e ngại  ngn hng c thể tăng gi trị vốn ho dựa trn  lợi thế của mnh trong việc bn cc sản phẩm bảo hiểm. Cc quy định hiện tại cũng ngăn cản ngn hng bn cc sản phẩm bảo hiểm cho nhn vin của cc cng ty vừa v nhỏ m ngn hng c quan hệ giao dịch như l cung cấp cc khoản vay.

Nếu như cho php cơ chế tự quản hon ton, ngn hng sẽ đẩy mạnh hoạt động bn cc sản phẩm bảo hiểm tương tự như việc bn  cc sản phẩm đầu tư tn thc. FSA hy vọng việc gỡ bỏ cc hạn chế ny đối với ngn hng sẽ tăng cường sự tiện dụng cho khch hng. Theo Viện nghin cứu bảo hiểm nhn thọ Nhật Bản, trong 5 năm gần đy chỉ c 2,5% hộ gia đnh mua bảo hiểm thng qua ngn.

FSA cũng c kế hoạch thnh lập một hội đồng bao gồm cc chuyn gian  ti chnh v  đại diện của cc tổ chức lin quan trong thng  thng 2/2011 để thảo luận về phương php tự quản trước khi đưa ra quyết định cuối cng vo cuối năm ti chnh, tức ngy 31/3/2011. Hội đồng sẽ đưa ra cc biện php ngăn chặn việc cc ngn hng p buộc nhn vin của cc cng ty c quan hệ tn dụng với ngn hng mua cc sản phẩm bảo hiểm của mnh.

Ton cầu: ph ti bảo hiểm sẽ c chiều hướng mềm ho

Theo bo co được cng bố bởi cc chuyn gia quản l rủi ro v ti bảo hiểm ton cầu của Guy Carpenter, tnh đến ngy 1/1/2011  ph ti bảo hiểm ti sản v trch nhiệm ton cầu tiếp tục giảm  trong hai năm lin tiếp .

Cc hoạt động t gy thiệt hại năm 2010, thặng dư cao của ngnh cng nghiệp, v những yếu tố khc đ gp phần lm cho ph ti bảo hiểm giảm. Với việc cc cng ty gốc mua ti bảo hiểm một lượng tương đương so với năm trước, cơ cấu ti bảo hiểm khng c những thay đổi đng kể,

Một xu hướng quan trọng trong ngnh ti bảo hiểm l thặng dư vốn. Guy Carpenter dự đon vốn của khu vực ti bảo hiểm sẽ khoảng 19 tỷ đ la Mỹ hoặc tăng  11% so với mức vốn thấp kỷ lục đ được ghi nhận trước đy v khoảng an ton l từ 14 tỷ đ la Mỹ (8%) đến 26 tỷ đ la Mỹ (11%)

Bo co Cc điểm phản chiếu: Định vị những thay đổi cho thị trường đầy thử thch của Guy Carpenter cũng đnh ginhững nhn tố mới nổi của sự thay đổi l cơ sở để cho thị trường mềm ho trong năm tới. Trong số đ, cơ chế vốn Khả năng thanh ton II (Solvency II) l nhn tố c tc động mạnh mẽ ln ngnh nhất nhưng việc p dụng vo thực tế vẫn cn rất xa vời. Cc cng ty bảo hiểm v ti bảo hiểm ton cầu cần phải chuẩn bị nhận biết, hiểu  v quản l được những rủi ro được định nghĩa trong quy định Solvency II ny.

 

ng David Flandro, Trưởng bộ phận kinh doanh ton cầu của Guy Carpenter nhận định Trong khi điều kiện thị trường khng c tn hiệu chuyển hướng, chng ta nhận thấy một số nhn tố le li - một mnh hoặc kết hợp cng gặp nhau tại một điểm sẽ c thể tạo nn sự thay đổi c nghĩa cho thị trường. Tuỳ  thuộc vo tổn thất thực tế, những nhn tố ny sẽ kết hợp với nhau vo  ma ti tục vo năm 2011.

Ton cầu: Japan Post v AXA đứng đầu danh sch những cng ty bảo hiểm lớn nhất thế giới

Cng ty bảo hiểm lớn nhất thế giới được đnh gi theo ti sản c nguồn gốc từ hệ thống bưu điện Nhật Bản, trong khi đ cng ty lớn nhất thế giới tnh theo doanh thu thuần l đến từ Php, theo xếp hạng hng năm cng ty bảo hiểm ton cầu về tổng ti sản v doanh thu khai thc của AM Best.

Theo bo co năm 2009, cng ty bảo hiểm Japan Post c tổng ti sản l 1,1 nghn tỉ đ la Mỹ, lớn hơn bất kỳ cng ty bảo hiểm no trn thế giới. Japan Post cũng l 1 trong 4 cng ty bảo hiểm lớn nhất thế giới tnh theo doanh thu khai thc thuần với 81 tỷ đ la Mỹ,bằng so với cng kỳ năm ngoi. Trong khi đ,  AXA bo co tổng doanh thu khai thc thuần l 116,5 tỷ đ la Mỹ.

Như dự đon, trong bảng xếp hạng hng năm của AM Best, cc cng ty bảo hiểm nhn thọ nằm trong danh sch xếp hạng theo ti sản, trong khi đ cc cng ty bảo hiểmm phi nhn thọ lại chiếm phần lớn trong danh sch cc cng ty bảo hiểm xếp hạng theo doanh thu ph khai thc. AM Best cho biết danh sch dựa trn kết quả ti chnh năm 2009 v cc cng ty bảo hiểm c cc yu cầu v thời hạn nộp bo co khc nhau trn ton thế giới. Đồng thời, những sự khc biệt về đồng tiền v chế độ bo co cũng đ được điều chỉnh khi cng ty đưa ra kết quả đnh gi ny.

Xt về khu vực, chu u c nhiều cng ty bảo hiểm nằm trong top  25 cng ty lớn nhất theo trị gi ti sản, với 13 cng ty. Chu v Bắc Mỹ c 6 cng ty, trong đ  3 cng ty lớn nhất chu ở hạng mục ny đều đến từ Nhật Bản.

Trong số những cng ty bảo hiểm xếp hạng cao nhất, Bắc Mỹ v chu u c 9 cng ty. Trong khi đ chu c 7 cng ty v trong số đ, c tới 5 cng ty của Nhật Bản, cn lại l Trung Quốc v Ấn Độ.

Ấn Độ: Cng bố Quy định về cc dịch vụ thu ngoi của cng ty bảo hiểm

Tờ Financial Chronicle cho biết Cơ quan quản l v pht triển bảo hiểm Ấn độ (IRDA) đang trong qu trnh hon thiện cc hướng dẫn về dịch vụ thu ngoi cho cng ty bảo hiểm nhn thọ v phi nhn thọ, . IRDA sẽ cng bố cc dịch vụ m cc cng ty bảo hiểm c thể thu ngoi để giảm thiểu chi ph. Hướng dẫn cho quy địnhny dự kiến sẽ được ban hnh vo cuối thng 1/2011.

Thng qua Hiệp hội bảo hiểm nhn thọ,  cc cng ty bảo hiểm nhn thọ Ấn Độ  đ tiếp cận với IRDA để xin php  được thu ngoi một số dịch vụ m IRDA quy định l cc hoạt động cốt li.

V dụ IRDA quy định việc thu  ph bảo hiểm l hoạt động cốt li nhưng cc cng ty bảo hiểm muốn loại n ra khỏi danh sch hoạt động cốt li.

IRDA muốn cc cng ty bảo hiểm cắt giảm chi ph, nhưng điều đ l khng thể nếu cc cng ty bảo hiểm khng được thu ngoi những dịch vụ khng cốt li, ng SB Mathur, Tổng thư k của Hội đồng bảo hiểm nhn thọ cho biết.hKng thể thu ngoi một số dịch vụ  đang gy p lực ln khả năng thanh ton của cng ty ng Goraknath Agrawl, Chuyn gia tnh ton trưởng của cng ty bảo hiểm nhn thọ Future Generali India nhận định.

Trong bản dự thảo quy định về dịch vụ thu ngoipht hnh hồi thng 11/2010, IRDA xếp  những hoạt động như khai thc, bồi thường, thiết kế sản phẩm, đầu tư, thu ph, thu hộ  sc, pht hnh sc, chấp nhận hoặc từ chối ton bộ khiếu nại l hoạt động cốt li.

Cc hoạt động khng cốt li  bao gồm cc hoạt động như quản l to nh, bảo vệ, kiểm ton nội bộ, pht triển v quản l website, dịch vụ cung cấp nguồn nhn lực (HR), tư vấn dịch vụ thuế v cc hoạt động hỗ trợ khc.

Hn Quốc: Cc cng ty bảo hiểm tăng cường đầu tư ra nước ngoi

Theo tờ JoongAng Daily, hiện nay một số cng ty bảo hiểm Hn Quốc đang hướng sự ch đến thị trường nước ngoi. Samsung Life, cng ty bảo hiểm nhn thọ lớn nhất Hn Quốc  trở thnh cng ty đầu tin  tuyn bố về kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động quốc tế, trở thnh cỗ my cho sự tăng trưởng của tập đon Samsung.

Như một phần của kế hoạch, mới đy Samsung life đ bổ nhiệm  Gim đốc hoạt động thị trường nước ngoi mới v nng cấp đội quốc tế để thnh một phng ban  hon chỉnh. Cng ty chọn ng Stephan Lajotte, chuyn gia Canada, người c kinh nghiệm lu năm tại thị trường Chu , đảm nhiệm chức vụ ny. Trước đy, ng Lajotte  giữ chức trưởng bộ phận hoạt động tại khu vực Chu của cng ty bảo hiểm nhn thọ Sun.Samsung life sẽ tăng cường sự hiện diện của mnh tại Trung Quốc v Thi Lan. Hiện nay cng ty đang trong qu trnh đm phn để  tăng tỷ lệ vốn nắm giữ  tại lin doanh ở Trung Quốc, v c kế hoạch tăng cồ phần tại cng ty Siam Samsung từ 25% ln đến 37,5%, trở thnh một trong những cổ đng chủ chốt trong lin doanh với cng ty Thi Lan.

Korea Life, cng ty bảo hiểm nhn thọ lớn thứ 3 tại Hn Quốc hiện cũng đang c kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mnh tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.  Đến nay, số lượng đại l của Korea Life ở Việt Nam đ ln 8 lần kể từ khi được cấp php thnh lập v hoạt động từ thng 4/2009. Với 3.600 đại l tại khu vực Đng Nam , Korea Life đang c kế hoạch mở rộng mạng lưới ln 9.000 v mong muốn tăng thị phần ở thị trường Việt Nam. Đồng thời, Korea Life sẽ tham gia vo lin doanh với Tập đon Zhejiang International của Trung Quốc, một cn bộ của Korea Life cho biết.

Trong khi đ, Cng ty ti bảo hiểm Hn Quốc, được xếp hạng l cng ty cung cấp dịch vụ ti bảo hiểm lớn nhất nước, sẽ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc, xtrylia, New Zealand, Ty u v Chu Phi. Cng ty c mục tiu l tăng thu nhập từ cc hoạt động tại nước ngoi ln 50% tổng  doanh thu trong 10 năm tới, so với mức 20% hiện tại l.

Đề cập đến những kh khăn phải đối mặt với những cng ty bảo hiểm nước ngoi, ng Oh Chang Hwan, Viện Nghin cứu pht triển bảo hiểm đnh gi Cc cng ty khi gia nhập  những  thị trường ny cần phải suy xt  kỹ lưỡng liệu họ c đủ tiềm lực để c thể pht triển tại những quốc gia m rất nhiều cng ty nh nước v cng ty ton cầu đ c mặt tại đ từ lu.

xtrylia: Khch hng đổ x đi mua  bảo hiểm lũ lụt

Cc cng ty bảo hiểm ở xtrylia đangbị qu tải với cc cuộc gọi hỏi về bảo hiểm lũ lụt sau trận lụt lớn ở Queensland trong khi đ, cc cng ty bảo hiểm từ chối  đề xuất thnh lập một ban bảo hiểm thảm hoạ quốc gia tương tự  như Uỷ ban động đất quốc gia của New Zealand để gy quỹ b đắp cho những tổn thất do hoả hoạn v lũ lụt.

Theo thng tin địa phương, hiện nay đang c  những quan ngại về khả năng thiệt hại do nước lũ gy ra trn những vng thảo nguyn đng dn cư nơi c khoảng 80% người dn xtrylia sinh sống. Rất nhiều chủ hợp đồng ở vng Queensland thấy rằng trong khi họ được bảo hiểm đối với những  thiệt hại do bo v lũ lụt gy ra th gia đnh của họ lại khng được  bảo hiểm cho những thiệt hại khi nước lũ dng ln. Một số người đ mua cc đơn bảo hiểm mới để bảo hiểm  cho khoản thiếu hụt ny.

Từ chối tưởng thnh lập một quỹ hỗ trợ thảm hoạ, người pht ngn của Hiệp hội  bảo hiểm xtrylia (ICA) pht biểu thị trường bảo hiểm phi nhn thọ của xtrylia hiện đang hoạt động hiệu quả v c tnh cạnh tranh cao, do đ,  khch hng chỉ cần tham khảo sản phẩm của cc cng ty để tm ra sản phẩm cần thiết cho mnh. Việc đnh thuế dưới dạng gin tiếp vo những chủ hợp đồng, giống như đề xuất việc tạo quỹ qua hnh thức hoa hồng khng phải l biện php hữu hiệu để khuyến khch khch hng tham gia bảo hiểm đầy đủ

Lũ lụt, một thảm hoạ thin nhin tồi tệ nhất ở Queensland, đ gy thiệt hại cho ngnh bảo hiểm hơn 1 tỷ đ la xtrylia (khoảng 995 triệu đ la Mỹ). Tuy nhin, người ta cho rằng những cng ty bảo hiểm lớn  được bảo vệ tốt khỏi những thảm hoạ như thế ny thng qua ti bảo hiểm.

 Theo ICA, ngnh bảo hiểm phi nhn thọ đ nhận khoảng 4.300 khiếu nại từ cc chủ hợp đồng ở Queensland với tổng chi ph bảo hiểm khoảng 150 triệu đ la xtrylia.

Nhật Bản: Cc cng ty bảo hiểm phi nhn thọ sử dụng điện thoại di động lm cng cụ bn hng

Theo tờ Daily Yomiuri, hiện nay cc cng ty bảo hiểm phi nhn thọ đang đm phn với cc hng điện thoại di động để tiến tới cung cấp cho khch hng  phương thức  mua bảo hiểm mới, đ l sử dụng điện thoại di động c  chức năng truyền  thng tin.

Thị trường bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng với tốc độ chậm chạp ở mức bo động do ngy cng c t người trẻ tuổi sở hữu t hơn. Chnh v vậy, , cc cng ty bảo hiểm đang phải nỗ lực tập trung khai thc cc  nhu cầu bảo hiểm khc v đưa ra những cch thức mua bảo hiểm  nhanh chng, tiện lợi v dễ dng hơn.

Cc cng ty bảo hiểm cũng đ  thực hiện  bn bảo hiểm thng qua my tnh c nhn, nhưng vẫn thực hiện hoặc c kế hoạch bổ sung thm dịch vụ mua bảo hiểm thng qua my tnh c kết nối internet.

Cc cng ty điện thoại di động cung cấp cho cc cng ty bảo hiểm phi nhn thọ cc thng tin c nhn như tn, địa chỉ, số điện thoại v ph bảo hiểm thu được cng với cước điện thoại . Cc hợp đồng bảo hiểm được mua  qua điện thoại di động sẽ được xử l dễ dng v nhanh chng hơn v  khch hng  sẽ khng phải nhập cc thng tin c nhn v việc thanh ton ph bảo hiểm  cũng dễ dng hơn.

Trn thị trường điện thoại di động, năm ngoi cng ty bảo hiểm Sompo Nhật Bản đ bắt tay với cng ty Softbank Mobile, cng ty Tokio Marine hợp tc với NTT Docomo, v cng ty bảo hiểm Aioi Nissay Dowa đang c kế hoạch hợp tc với KDDI thnh lập lin doanh vo năm nay. Cc đơn bảo hiểm do cng ty Sompo Nhật Bản v Tokio Marine cho bn sẽ bồi thường cc chủ hợp đồng gặp tai nạn khi chơi thể thao hoặc cc khi  đi cng tc trong v ngoi nước, chi ph nằm viện v cc chi ph khc.

Trung Quốc: Ba cng ty bảo hiểm th điểm triển khai  chương trnh bảo hiểm cho ngnh kinh doanh điện ảnh

Mới đy, Cơ quan quản l bảo hiểm (CIRC) v Bộ văn ho Trung Quốc đ ban hnh thng tư hướng dẫn về hỗ trợ của ngnh bảo hiểm cho sự pht triển của ngnh cng nghiệp điện ảnh v văn ho, trong đ c nu ln 3 cng ty thực hiện th điểm chương trnh bảo hiểm ny, theo tờ SinoCast Daily Business Beat. 3 cng ty bảo hiểm được lựa chọn thực hiện chương trnh thử nghiệm ny l cng ty bảo hiểm phi nhn thọ PICC, cng ty bảo hiểm phi nhn thọ Trung Quốc Thi Bnh Dương v cng ty bảo hiểm Tn dụng v xuất khẩu Trung Quốc.

Theo thng tư mới được cng bố tuần trước, cc hợp đồng cụ thể v cch thức xc định sẽ được xy dựng trn cơ sở  hỗ trợ của ngnh bảo hiểm đối với  ngnh cng nghiệp văn ho. 3 cng ty bảo hiểm nu trn  dược php xy dựng cc sản phẩm bảo hiểm ph hợp trong lĩnh vực văn ho Chương trnh th điểm sẽ được thực hiện trong 2 năm.

Nhm 11 loại sản phẩm bảo hiểm thứ nhất bao gồm bảo hiểm ti sản giải tr, bảo hiểm trch nhiệm cng cộng ngnh giải tr, bảo hiểm huỷ chương trnh, bảo hiểm ton diện cc tc phẩm nghệ thuật, bảo hiểm tn dụng cho cc cng ty văn ho, v bảo hiểm thất nghiệp cho cc vị tr chủ chốt của cc cng ty hoạt hnh hoặc cng ty tr chơi. Chương trnh bảo hiểm th điểm sẽ ko di  trong 2 năm.

Thng tư ny cũng khuyến khch cc cng ty bảo hiểm đầu tư vo tri phiếu do cc cng ty văn ho pht hnh v cc cng ty bảo hiểm c uy tn đầu tư vo ngnh cng nghiệp văn ho ny.

Thng 4 năm ngoi, 9 cơ quan Trung ương bao gồm Ngn hng Trung ương, CIRC, Uỷ ban gim st ngn hng v Uỷ ban gim st chứng khon Trung Quốc đ ban hnh cc hướng dẫn lin quan đến việc hỗ trợ từ cc định chế ti chnh cho ngnh văn ho. Ngnh kinh doanh văn ho bao gồm việc  thng tin, truyền thng, pht thanh v truyền hnh, internet v hoạt hnh.

xtrylia : Cc cng ty ti bảo hiểm c chiều hướng trnh tổn thất lớn từ trận lụt lịch sử (11/1/2011)

Trang Ti chnh mi trường xtrylia cho biết, cc cng ty ti bảo hiểm c xu hướng trnh cc tổn thất từ cc trận ngập lụt lớn ở xtrylia  với diện tch tương đương  Php v Đức đang chm trong nước. Người ta hy vọng số tiền bảo hiểm sẽ phải chi trả cho cc tổn thất  l nhỏ v cc vng ny tập trung t dn cư.

ng Dom del Re, Gim đốc tại London của cng ty tư vấn rủi ro RMS cho biết  những trận lũ lụt gần đy  tại Queensland Đng Bắc xtrylia, sẽ t ảnh hưởng đến thị trường ti bảo hiểm ton cầu như trận động đất tại Chile v New Zealand hồi năm ngoi. 2 sự kiện l một trong những tổn thất bảo hiểm lớn nhất, Swiss Re đnh gi về trận động đất thng 2 năm ngoi ở Chi l khoảng 8 tỉ đ la Mỹ.

ng John Caroll, Ph chủ tịch  cng ty mi giới ti bảo hiểm Guy Carpenter tại Sydney cho biết trận lụt tại Queensland c thể sẽ khng ảnh hưởng nặng nề ln thị trường bảo hiểm nhưng sự kiện ny sẽ cảnh bo về sự lan trn trn diện rộng về thảm hoạ thin nhin tại xtrylia như động đất, lốc xoy v lũ lụt.

Do hợp đồng bảo hiểm cho những thiệt hại do lũ lụt gy ra khng phải l loại hợp đồng phổ biến nn n cũng sẽ khng tc động nhiều đến thị trường ti bảo hiểm ng Caroll nhận định. Trong trường hợp ny th ảnh hưởng ln nền kinh tế mới l đng kể, cn tc động ln thị trường ti bảo hiểm th được đnh gi l tương đương hoặc t hơn so với hiện tượng mưa đ tại Melbourne v Perth thng 3 năm 2010. Tổng số bảo hiểm tiền bồi thường cho những tổn thất   do mưa đ ở Melbourne v Perth l 1,5 tỷ đ la Mỹ, theo số liệu của Guy Carpenter.

Tại thời điểm  ny, những thiệt hại m cc cng ty bảo hiểm phải bồi thường từ trận ngập lụt vẫn chưa được xc định một cch chnh xc, dự đon ln tới 1 tỷ đ l c (tương đương 997 triệu đ la Mỹ). ng Shane Oliver, chuyn gia kinh tế trưởng cng ty đầu tư AMP Capital, dự tnh trận lũ lụt  sẽ gy thiệt hại  7 tỷ đ la c đối với  việc xuất khẩu than v cc sản phẩm nng nghiệp.

Đi Loan: Cơ quan quản l muốn sự cam kết di lu của cc cng ty bảo hiểm nước ngoi (11/1/2011)

Theo tờ Taipei Time trch dẫn pht ngn của Uỷ ban gim st cc dịch vụ ti chnh Đi Loan, cc cng ty bảo hiểm nước ngoi phải c cam kết đầu tư di hạn tại Đi Loan,

Cc cng ty bảo hiểm nước ngoi khng được nghĩ rằng họ c thể đến v đi bất cứ lc no họ muốn,  pht biểu của ng Huang Tien mu, Vụ trưởng Vụ bảo hiểm Đi Loan tại một buổi họp bo,Như thế l khng cng bằng cho cc chủ hợp đồng người Đi Loan. ng cũng ni thm rằng Vụ Bảo hiểm lun coi trọng quản l thận trọng để đảm bảo cho quyền lợi của chủ hợp đồng. ng nhấn mạnh những điều nay khi đp lại những chỉ trch cho rằng Vụ Bảo hiểm đ ngăn cản nỗ lực của cc cng ty bảo hiểm nước ngoi muốn rt khỏi Đi Loan.

Trong 3 năm gần đy, một số cng ty bảo hiểm nước ngoi đ rt vốnkhỏi Đi Loan. Đầu tin l tập đon ING của H Lan rt khỏi Đi Loan thng 10/2008, theo đ l cng ty Prudential của Anh thng 2/2009, v 2 thng sau  l Tập đon Aegon H Lan. Tập đon ti chnh MassMutual cũng đ bn ton bộ cổ phần  của mnh trong lin doanh với cng ty Đi Loan hồi thng 10 năm ngoi. AIG bn cổ phần tại cng ty bảo hiểm nhn thọ Nanshan để lấy  tiền mặt trả nợ chnh phủ Mỹ. Một vi cng ty khc cũng đ tuyn bố sẽ rt khỏi thị trường Đi Loan  bao gồm cng ty bảo hiểm nhn thọ Metropolitan v cng ty bảo hiểm nhn thọ New York của Mỹ. Sự ra đi của những cng ty ny l do ảnh hưởng của khủng hoảng ti chnh năm 2008- 2009 v do cc yu cầu cao hơn về vốn bởi sự  thay đổi của cc quy định kế ton quốc tế.

Cng ty bảo hiểm Aviva của Anh cũng đang cn nhắc việc bn đi 49% cổ phần sở hữu trong cng ty bảo hiểm nhn thọ First Aviva sau 2 năm lin doanh với Tập đon ti chnh First. Tuy nhin, ng Huang cho biết Chng ti chưa đưa ra kết luận đối với  trường hợp  của Aviva. ng cũng ni  thm rằng 2 năm l khoảng thời gian qu ngắn cho cng ty bảo hiểm của Anh hon thnh cam kết đầu tư di lu.

Trong khi đ, ng Robert Morse, người sng lập Tập đon ti chnh Primus, tập đon đang bỏ thầu để mua lại cng ty Nan Shan thuộc sở hữu của AIG, cho biết lợi nhận của cng ty bảo hiểm ny sẽ tăng giống như tăng của li suất. Đy l lĩnh vực tốt để đầu tư Morse đ trả lời phỏng vấn của Bloomberg TV như vậy. Chng ti khng hiểu tại sao nhiều cng ty nước ngoi lại rời bỏ Đi Loan đến thế.

Người tiu dng Anh cắt giảm chi ph mua bảo hiểm (Theo Insurance Daily 22/12/2010)

Những người sở hữu nh, khch du lịch, chủ xe cơ giới c thể sẽ đặt họ vo những rủi ro về ti chnh khi cắt giảm chi ph mua hiểm để bảo vệ về người v ti sản trong những trường hợp xảy ra chy, lũ lụt, trộm cắp hoặc tai nạn.

Hiệp hội cc nh mi giới bảo hiểm Anh (BIBA) cũng ln tiếng cảnh bo khi một điều tra cho thấy 57% cc nh mi giới cho biết người tiu dng cắt giảm chi ph mua bảo hiểm, so với tỷ lệ 23% của năm 2009.

Bo co ny cũng cho thấy người tiu dng chủ yếu cắt giảm chi ph mua bảo hiểm bằng cch giảm số tiền bảo hiểm, tăng số di v bỏ đi những hạng mục bảo hiểm khng cần thiết.

ng Eric Galbraith, chủ tịch BIBA cảnh bo: Chng ti hiểu thời gian qua l một thời gian kh khăn cho tất cả mọi người. Tuy nhin người tiu dng nn ch khng nn đặt mnh vo tnh thế kh khăn v đ khng phải l một giải php kinh tế hữu hiệu bởi bạn c thể tốn hng nghn bảng để sửa chữa hoặc thay thế ti sản nếu chẳng may xảy ra rủi ro.

ng Eric Galbraith cũng khuyn người tiu dng nn nghĩ lu di v chắc chắn về việc mua những loại bảo hiểm cần thiết v tm kiếm những lời khuyn hữu ch từ cc nh mi giới bảo hiểm để trnh những hậu quả ti chnh nghim trọng.

ACE bổ nhiệm Gim đốc quản l rủi ro vận tải mới (Theo Insurance Daily 7/1/2010)

Mới đy ACE cng bố việc bổ nhiệm Phil Skelton lm Gim đốc quản l rủi ro vận tải đối với ton bộ hoạt động ở nước ngoi của cng ty.

Trong vai tr mới ny, Skelton sẽ c nhiệm vụ điều phối  cc dịch vụ quản l rủi ro ở mức cao nhất tới khch hng v cc nh mi giới ở chu u, Trung Đng, chu Thi Bnh Dương v Mỹ Latinh.

ng Skelton cũng sẽ hỗ trợ cho đội ngũ vận chuyển đường biển của cng ty trn ton cầu, trừ Bắc Mỹ.

Peter Seymour, Ph chủ tịch điều hnh hng hải nước ngoi của ACE cho biết hiện nay ACE nhn thấy tiềm năng của khu vực Trung Đng v Mỹ Latinh về quản l rủi ro v hng hải đặc biệt l cc dự n về dầu kh tại những khu vực ny.

Munich Re hon thnh việc mua lại Windsor Heath Group

(Theo Insurance Daily, 4/0/2010)

Mới đy, Munich Re đ hon thnh việc mua lại Windsor Health Group, cng ty chuyn cung cấp dịch vụ chăm sc sức khoẻ của Mỹ.

Munich Health Bắc Mỹ đ mua Windsor Health Group với gi 131 triệu đla Mỹ v nhờ đ tăng cường vị tr vững chắc của cng ty trn thị trường chăm sc sức khoẻ tại Bắc Mỹ.

Windsor chủ yếu triển khai hoạt động của cc dự n chăm sc sức khoẻ do Chnh phủ ti trợ v cung cấp cc dịch vụ đặc biệt cho hơn 75.000 người ở 5 bang của Mỹ.

Việc chuyển nhượng Windsor Health Group l bước tiếp theo trong thương vụ mua lại cng ty bảo hiểm nhn thọ Sterling từ năm 2008 của Munich Re. Sau khi chuyển nhượng, hoạt động của Windsor sẽ do Munich Health Bắc Mỹ trực tiếp quản l.

Động đất gy thiệt hại nhiều nhất năm 2010 (Theo Insurance Daily 22/12/2010)

Theo bo co mới đy của Guy Carpenter, những trận động đất xảy ra ở Chi-l v Niu-di-ln đ gy ra những thiệt hại lớn nhất cho  ngnh bảo hiểm v ti bảo hiểm năm 2010, ước tnh thiệt hại ln tới 8 tỷ đ la Mỹ tại Chi-l v 4 tỷ đ la Mỹ tại Niu-di-ln.

Cũng trong năm 2010, 8 thảm hoạ tự nhin cũng đ gy ra thiệt hại hơn 1 tỷ đla Mỹ v 5 trong số đ lin quan tới thời tiết v bo tố tại Mỹ, xtrylia v chu u.

Chỉ c duy nhất một sự kiện do con người gy ra c thiệt hại hơn 1tỉ đla Mỹ l sự cố trn dầu gin khoan Deepwater Horizon của BP tại vịnh Mexico. Với hy vọng BP v những người lin quan sẽ chịu phần lớn cc chi ph, cc cng ty bảo hiểm vẫn chi bồi thường gần 3,5 tỷ đla Mỹ.

Mặc d nằm trong khu vực hoạt động mạnh của bo tại Đại Ty Dương nhưng năm 2010 chưa c cơn bo no gy thiệt hại cho khu vực đất liền của Mỹ. Tuy nhin, số tiền bồi thường thiệt hại bảo hiểm cũng đ  ln tới 11,2 tỷ đla Mỹ trong vng 9 thng đầu năm 2010, theo ước tnh của Guy Carpenter.

Mặt khc, thiệt hại do lũ lụt m cc doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cũng ln tới 955 triệu đla Mỹ tại Php, khu vực Trung v Đng u.

Gim đốc kinh doanh của a một doanh nghiệp ton cầu đnh gi: Những thiệt hại lớn trong nửa đầu năm 2010 cng với tỷ lệ lợi nhuận thấp, doanh thu thấp sẽ tạo nn mi trường đầy thch thức cho cc doanh nghiệp bảo hiểm Thm vo đ, thin tai trong ma mưa bo năm 2010 cng khẳng định thực tế l những rủi ro thảm họa vẫn tiếp tục gy kh khăn cho cc doanh nghiệp ti bảo hiểm trong việc hồi phục trong năm 2011

 

 

 

 

III. NGHIN CỨU TRAO ĐỔI:

 

IV. GIẢI ĐP VỀ BẢO HIỂM:

Cu hỏi

 

Tu X, trọng tải ton phần 550 tấn do ng Nguyễn Văn A lm chủ tu, tham gia bảo hiểm thn tu - điều kiện bảo hiểm Tổn thất ton bộ theo Quy tắc bảo hiểm thn tu, trch nhiệm dn sự của chủ tu đối với tu, thuyền hoạt động trn sng, hồ, vng nội thuỷ v lnh hải Việt Nam.

 

Trong thời hạn bảo hiểm, tu X bị đm mũi vo chướng ngại vật dưới lng sng v chm tu. Ngay sau đ, ng A thng bo yu cầu Cng ty bảo hiểm Y bồi thường.

 

Theo Bin bản vụ tai nạn giao thng do Cng an lập v Bo co cuối cng gim định của Cng ty Gim định Z, nguyn nhn xảy ra tổn thất đắm tu do mực nước sng xuống thấp, dải đ ngầm nằm dưới lng sng (khng c phao tiu cảnh bo) nn Tu X đ đm vo dải đ ngầm lm cho mũi tu bị thủng, nước sng trn vo hầm hng gy ra tổn thất chm tu.

 

- Cũng theo Bo co gim định, số thuyền vin trn Tu X tại thời điểm xảy ra tai nạn gồm 05 người, trong đ:

 

+ Chủ tu kim thuyền trưởng: 01 người

+ My trưởng: 01 người

+ Thuỷ thủ: 02 người

+ Cấp dưỡng: 01 người

 

Tổn thất chm tu ni trn c thuộc trch nhiệm bảo hiểm của Cng ty bảo hiểm Y hay khng?

Trả lời

 

- Theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Luật Giao thng đường thuỷ nội địa, hnh vi bị cấm: Bố tr thuyền vin khng đủ định bin theo quy định khi đưa phương tiện vo hoạt động; thuyền vin, người li phương tiện lm việc trn phương tiện khng c bằng, chứng chỉ chuyn mn hoặc bằng, chứng chỉ chuyn mn khng ph hợp.

 

- Theo quy định tại Tiết c Khoản 1 Điều 24 Luật Giao thng đường thuỷ nội địa, điều kiện hoạt động của phương tiện l C đủ định bin thuyền vin v danh bạ thuyền vin.

 

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy định phạm vi trch nhiệm của thuyền vin, người li phương tiện v định bin an ton tối thiểu đối với phương tiện thuỷ nội địa ban hnh km theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngy 7/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thng vận tải (sau đy gọi l Quy định 28), Tu X trọng tải ton phần 550 tấn của ng Nguyễn Văn A thuộc nhm I phương tiện chở hng, số lượng thuyền vin tối thiểu trong 1 ca lm việc l 04 người, trong đ:

 

+ 01 thuyền trưởng (hoặc 1 trong cc thuyền ph)

+ 01 my trưởng (hoặc 1 trong cc my ph)

+ 01 thuỷ thủ

+ 01 thợ my

 

- Theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm thn tu, trch nhiệm dn sự của chủ tu đối với tu, thuyền hoạt động trn sng, hồ, vng nội thuỷ v lnh hải Việt Nam của Cng ty bảo hiểm Y, Cng ty sẽ khng bồi thường nếu những tổn thất xảy ra do nguyn nhn tu thuyền khng đủ khả năng hoạt động v vi phạm luật lệ giao thng.

 

Căn cứ Bo co gim định th tại thời điểm xảy ra tổn thất, trn Tu X khng c thợ my, như vậy khng đủ điều kiện về định bin để tu hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy định 28, vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện thuỷ địa tại Tiết c Khoản 1 Điều 24 Luật Giao thng đường thuỷ nội địa.

 

Tuy nhin, theo kết quả gim định th nguyn nhn xảy ra tổn thất l do mực nước sng xuống thấp, dải đ ngầm nằm dưới lng sng (khng c phao tiu cảnh bo) nn Tu X đ đm vo dải đ ngầm lm cho mũi tu bị thủng, nước sng trn vo hầm hng gy ra tổn thất chm tu. Như vậy, giữa Quy tắc bảo hiểm của Cng ty Y v kết luận của gim định c sự khng đồng nhất về nguyn nhn xảy ra tổn thất. Đy l vấn đề cần nghin cứu, lm r.

 

Cu hỏi:

 B L Thị Lan tham gia 01 hợp đồng bảo hiểm nhn thọ thời hạn 10 năm với DNBH Z c số tiền bảo hiểm l 100.000.000 đồng, ph bảo hiểm đng hng qu l 960.000 đồng. Hồ sơ yu cầu bảo hiểm v Kỳ ph đầu tin đ được b Lan nộp cho đại l Nguyễn Văn Hng (l đại l bảo hiểm của DNBH Z) ngy 01/01/2010. Đại l Hng đưa cho b Lan giấy bin nhận (do ng Hng lập do tại thời điểm thu ph bảo hiểm ng Hng khng cn Bin lai thu ph do Cng ty cấp) về việc thu ph bảo hiểm 960.000 đồng của b Lan. Ngy 15/01/2010, B Lan nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm do ng Hng  theo đ ngy hiệu lực hợp đồng l ngy 01/01/2010.

 

Ngy 01/04/2010, b Lan đ nộp kỳ ph bảo hiểm thứ hai cho đại l Hng v cũng nhận được giấy bin nhận thu ph bảo hiểm do ng Hng lập.

 

Ngy 7/06/2010, b Lan nhận được thư đề ngy 2/6/2010 của DNBH Z thng bo về việcHợp đồng bảo hiểm của b Lan bị chấm dứt hiệu lực do b Lan khng thực hiện đng đầy đủ ph bảo hiểm trong thời gian gia hạn đng ph 60 ngy kể từ ngy đến kỳ đng ph tiếp theo.

 

Sau khi nhận được thư của DNBH Z, gia đnh b Lan c đơn khiếu nại ln DNBH Z đồng thời gửi ton bộ hồ sơ bao gồm đơn yu cầu bảo hiểm, giấy bin nhận thu ph cho hai kỳ ph bảo hiểm.

 

Giả sử tại thời điểm b Lan gửi đơn khiếu nại th ng Hng vẫn l đại l bảo hiểm của DNBH Z. Sau khi nhận đơn khiếu nại DNBH Z đ tiến hnh lập bin bản lm việc với đại l Hng v ng Hng đ k vo bin bản thừa nhận việc khng nộp số ph bảo hiểm 960.000 đồng thu được từ b Lan về DNBH Z l vi phạm quy định tại hợp đồng đại l v quy định về thu, nộp ph bảo hiểm của DNBH Z.

 

Hỏi: Trong trường hợp nhận được cc ti liệu của b Lan v sau khi lập bin bản lm việc với ng Hng, DNBH Z xử l như thế no?

 

Trả lời:

 

DNBH Z phải khi phục lại hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho b Lan v ghi nhận khoản ph bảo hiểm của kỳ ph bảo hiểm thứ hai do:

-          Bin nhận thu ph bảo hiểm của kỳ ph đầu tin v kỳ ph bảo hiểm thứ hai đều được lập bởi đại l của Cng ty (Cng ty thu được kỳ ph bảo hiểm đầu tin v đ thực hiện cấp hợp đồng bảo hiểm cho b Lan);

-          Theo quy định tại điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm Trong trường hợp đại l bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại l bảo hiểm, gy thiệt hại đến quyền, lợi ch hợp php của người được bảo hiểm th doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trch nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đai l bảo hiểm thu xếp giao kết. Trong trường hợp trn, việc đại l Hng khng thực hiện nộp đầy đủ khoản ph bảo hiểm của kỳ ph tiếp theo về cho DNBH Z đ lm ảnh hưởng đến quyền, lợi ch hợp php của người được bảo hiểm th DNBH Z phải ghi nhận khoản ph bảo hiểm ny cho b Lan v khi phục hiệu lực hợp đồng cho b Lan.

-          DNBH Z c quyền yu cầu đại l bồi hon lại khoản ph bảo hiểm đại l chiếm dụng của khch hng theo quy định tại Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

 
Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2223 2233, Fax: (84-4) 2223 2234, Email: ncdt-bh@mof.gov.vn