BÁO CÁO SƠ KẾT - TỔNG KẾT

  In bài    Gửi bài

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và Chương trình công tác năm 2013

(26/03/2013 10:39:00)

New Page 1

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/ BC-CĐ

Hà Nội, ngày 21  tháng 1 năm 2013

            

   BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

 

        Thực hiện văn bản số 14.607/BTC-VP ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng chương trình công tác Công đoàn năm 2013;

        Căn cứ vào chương trình công tác của Công đoàn Bộ; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng chương trình công tác Công đoàn năm 2013 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2012

I/ MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Công đoàn Bộ Tài chính là một Công đoàn lớn trong khối Công đoàn Viên chức Việt Nam; có nhiều đầu mối trực thuộc, trong đó có các đơn vị khối QLNN, đơn vị Sự nghiệp, các đơn vị Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn; nên việc tổ chức các hoạt động của công đoàn đa dạng và phong phú. Hiện nay Công đoàn Bộ đang theo dõi và quản lý 47 đơn vị, trong đó có 17 Công đoàn cơ sở, 30 Công đoàn bộ phận, trên 9200  đoàn viên (Tổng số nữ là  4550 người chiếm 49 % so với tổng số đoàn viên.

 Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng Bộ Tài chính và của Công đoàn cấp trên; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 Năm 2012 Công đoàn Bộ đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, bộ phận tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ (2013-2018) và kiện toàn tổ chức sau Đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoàn thiện tổ chức, nâng cấp một số Công đoàn bộ phận lên công đoàn cơ sở thành viên cho phù hợp với yêu cầu mô hình tổ chức của Công đoàn các cấp đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

1. Về thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm của các Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Bộ, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn cấp trên. Vì vậy hoạt động Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị đã đi vào nề nếp, bám sát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, xây dựng chương trình công tác cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, tổ chức vận động vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

- Đội ngũ cán bộ, đoàn viên có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, lực lượng cán bộ trẻ mới được tuyển dụng đều là cán bộ có phẩm chất chính trị, có học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn phấn đấu học tập, chau dồi kiến thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia các hoạt động chung của công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

            2. Về khó khăn: năm 2012 do ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh kế toàn cầu và trong nước; tình hình cạnh tranh gay gắt với những biến động khó lường của thị trường, các doanh nghiệp trong nước trong tình trạng khó khăn, thách thức, đang tìm mọi cách chống đỡ với sự suy thoái của nền kinh tế; các cơ quan thuộc khu vực Nhà nước đối diện với nhiều thách thức lớn, toàn ngành tài chính đang tập trung vào nhiệm vụ  thu ngân sách Nhà nước để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ  chính trị của ngành; Với những khó khăn tiền lương thực tế người lao động bị suy giảm. đặc biệt đối với người hưởng lương từ ngân sách Nhà Nước, đã ảnh hưởng tới đời sống của cán bộ, công chức và người lao động.

            Số lượng đoàn viên đông, số cán bộ làm công tác công đoàn hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm vì bận công việc chuyên môn nên tham gia hoạt động của Công đoàn còn hạn chế.

            II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đặc biệt chú trọng; Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, bộ phận bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình giáo dục pháp luật của Bộ, các sự kiện quan trọng và các yêu cầu về tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của tổ chức công đoàn.

          - Bằng nhiều hình thức phổ biến thông qua các cuộc họp, gửi tài liệu, qua trang Web, vận động cán bộ, đoàn viên hiểu rõ trách nhiệm của mình hưởng ứng tích cực các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước và các hoạt động chung của Bộ và của hệ thống công đoàn.

            -Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia học tập nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nghe phổ biến về kết quả hội nghị TW 6 khoá XI do Đảng uỷ Bộ tổ chức; Chỉ thị 15/CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TW (Khoá XI); Kế hoạch 08 ngày 16/3/2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của BCH Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mính”,

         - Thông qua các phương tiện thông tin điện tử và các lớp tập huấn công đoàn đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ trong Ngành Tài chính, Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện nghiêm chính sách tài khoá và kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra đến các cán bộ làm công tác công đoàn để nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị.

            - Công đoàn Bộ đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng các hoạt động của ngành, của Công đoàn Bộ lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945), ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  (28/7/1929).

- Tiếp tục tuyên truyền về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo -Tận tụy- Gương mẫu”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 Luật: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “ Phòng, chống tham nhũng”; thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, văn minh công sở”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả, chất lượng” và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Xây dựng môi trường làm việc không hút thuốc lá”, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội trong cơ quan đơn vị.

            - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật lao động, luật công đoàn sửa đổi năm 2012. Tuyên truyền về biển đảo, xây dựng cơ quan không hút thuốc lá, cải thiện môi trường làm việc; tham gia thực hiện “trật tự, an toàn giao thông”; hưởng ứng tham gia hoạt động “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” và chiến dịch “Những giọt máu hồng”.

            Những kết quả đạt được:

             Theo báo cáo hầu hết các công đoàn cơ sở, bộ phận đã bám sát vào các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và Công đoàn Bộ; xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về Công đoàn Bộ:

        1.1.Công đoàn đã phối hợp với các Đảng Bộ, Chi Bộ cơ quan tổ chức riêng các buổi sinh hoạt Chính trị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khoá XI), về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

            - Phối hợp với Đảng uỷ Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tổ chức tuyên truyền pháp luật và phổ biến Luật Công đoàn sửa đổi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn.

      1.2. Hướng dẫn tuyên truyền mục đích ý nghĩa và vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng cuộc thi “Chung tay thực hiện cải cách thủ tục hành chính”.

và tổ chức cuộc thi “Chương trình tổng thể cải cách hành chính”.

      1.3. Các nội dung thi đua đã được các Công đoàn cơ sở, bộ phận đã đề ra mục tiêu, xây dựng tiêu chí cụ thể sát tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn và duy trì thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan đơn vị.

      1.4. Các tập thể, cá nhân tự giác thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội thông qua việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với tình hình.

      1.5. Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, cập nhật kiến thức mới về hội nhập quốc tế.

      1.6. Nhiều công đoàn cơ sở đã có các hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả như; phối hợp với chính quyền để phát động các cuộc thi “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm  kỷ cương, kỷ luật của ngành, của đơn vị, tích cực tham gia  các cuộc thi để kỷ niệm ngày thành lập ngành, cuộc thi  “Chung tay cải cách hành chính’ và tổ chức tốt các cuộc thi “ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giao đoạn 2010-2020”. tại đơn vị và lựa chọn 10 bài thi suất sắc nhất cấp Công đoàn Bộ Tài chính; sau khi tổ chức cuộc thi phỏng vấn trực tiếp, Công đoàn Bộ đã lựa chọn được 01 bài thi xuất sắc nhất tham gia dự thi cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

            2/ Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ- Gương mẫu”.

2.1 Tổ chức tuyên truyền  và phát động phong trào thi đua: 

             Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã chỉ đạo và có các văn bản hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức đăng ký, phát động thi đua, tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2012. Nội dung bám sát nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đề ra tiêu chí cụ thể, thiết thực với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, động viên khích lệ đoàn viên, bằng việc làm cụ thể quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         - Hướng dẫn phát động thi đua đợt I với chủ đề: Mừng đảng, Mừng xuân, kỷ niệm 82 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012), kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2012)

           Nhìn chung các Công đoàn đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, của Chính phủ giao, đề ra các giải pháp, chủ động triển khai các nội dung công việc  thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

        + Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ký kết giao ước thi đua nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012; Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị;

       + Công đoàn khối Hành chính sự nghiệp đã bám sát chương trình công tác và cụ thể hoá nội dung và phát động  thi đua với những nội dung thiết thực các phong trào: Tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các quy định về “Tiêu chuẩn văn hoá công sở” và “ Tiêu chuẩn, đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức”; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, giữ gìn cơ quan xanh, sạch đẹp ở nơi công sở.

- Vận động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia các hoạt động “ ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” và chiến dịch “ Những giọt máu hồng” Do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động. Có nhiều cá nhân đã hiến máu nhiều lần, được phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan gặp và khen ngợi.

2.2/ Công tác thi đua khen thưởng:

         - Thực hiện nội dung phát động thi đua năm 2012 do Bộ phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức tổ chức ngày 6/1/2012 tại cơ quan Bộ với khẩu hiệu hành động “ Chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2012”; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã có văn bản số 04/TC-CĐ ngày 12/1/2012 phát động phong trào thi đua năm 2012 trong các Công đoàn cơ sở, bộ phận, yêu cầu từng đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng tiêu chí cụ thể, thiết thực với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, vận động CB,CC,VC và người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 - Xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan tới nội dung hoạt động thi đua như (Quy chế, chương trình làm việc vv...) của Khối thi đua I, theo  phân của Công đoàn Viên chức Việt Nam giao cho Công đoàn Bộ Tài chính làm trưởng khối tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa Công đoàn của 10 Bộ trong Khối thi đua I thuộc Công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam.  

      - Đã tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 06 tháng đầu năm và tổ chức trao phần thưởng năm 2011 của công đoàn các cấp về thành tích hoạt động Công đoàn và xây dựng cơ quan công đoàn vững mạnh, cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại đơn vị để động viên cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cụ thể:     

     + Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho 02 tập thể; tặng bằng khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân;

     + Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ cho 01  tập thể, tặng bằng khen cho 18 tập thể và 31cá nhân;

     + Công đoàn Bộ Tài chính tặng giấy khen cho 32 tập thể và 357 cá nhân;

      Các Công đoàn cơ sở  đã bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ của  từng cơ quan đơn vị xây dựng nội dung, kế hoạch công tác và cụ thể hoá  các nội dung  thi đua, ký kết giao ước thi đua nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012;

            2.3/ Hoạt động Văn nghệ - Thể thao:

Công đoàn Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị có kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 67 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2012) để Công đoàn các đơn vị chủ động triển khai và đăng ký tham gia.

       - Thành lập các đội văn nghệ, thể thao của Công đoàn Bộ với sự tham gia của các Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Học Viện Tài chính, Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước, Công ty Mua bán nợ để tham gia hoạt động giao lưu giữa cán bộ, công chức Bộ Tài chính 02 nước Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại thủ đô Viên chăn, nước bạn Lào.  

       - Tổ chức giải thể thao của Công đoàn Bộ chào mừng 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (1975 - 2012); ngày Quốc tế lao động 1/5 và 122 năm ngày sinh nhật Bác

        - Phối hợp với các tổ chức và các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao như:

 + Phối hợp với đoàn Thanh niên cơ quan Bộ và Công đoàn các đơn vị  thuộc Bộ tổ chức các hoạt động giao lưu giao lưu thể thao các môn ( môn cầu lông, bóng bàn) như: Công đoàn Học viện Tài chính, Công đoàn Tổng cục Hải quan, Công đoàn Tổng cục Thuế và một số công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ, nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn Thanh niên CSHCM 26/3, ngày thể thao Việt Nam 27/3, nhằm tằng cường sức khoẻ, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao giữa các công đoàn đơn vị.

        + Tổ chức các chương trình chương trình văn nghệ phục vụ các chương trình hoạt động của Bộ như: kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CSHCM, ngày thành lập Ban liên lạc hưu trí và Đại hội nhiệm kỳ của Hội cực chiến binh cơ quan Bộ.

Công đoàn các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào, các hoạt dộng văn nghệ, thể thao và tổ chức các cuộc giao lưu với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính như:

+ Công đoàn Tổng cục Hải quan đã phối hợp với đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức giải bóng đá Mini mở rộng kỷ niệm ngày 26/3; Phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu tổ chức hội thao nghiệp vụ Hàng Hải thường niên tại tỉnh Quảng Ninh gồm 5 môn: bơi cá nhân, bơi tiếp sức, bóng đá, kéo co vv..

       + Công đoàn Công ty dịch vụ Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC đã phát động phong trào thể thao AASC cúp năm 2012, Văn nghệ AASC idoil 2012 nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ, đoàn viên vv...

       + Công đoàn Bộ đã tổ chức giao lưu thể thao với cán bộ, công chức ngành Tài chính Hưng Yên.

       + Công đoàn Tổng cục Thuế đã phối hợp tổ chức giao lưu thể thao cầu lông, bóng bàn với Cục thuế Nam Định.

            3/ Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan  đến cán bộ, công chức, viên chức, công tác chăm lo đời sống  và các hoạt động xã hội.

            3.1. Thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, lao động:

Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, bộ phận phối hợp với chính quyền, đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; đặc biệt các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cụ thể:

        - Phối hợp với các đơn vị liên quan chăm lo tết Nhâm Thìn 2012 cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ theo kế hoạch Bộ duyệt.

        - Tổ chức cân đối nguồn kinh phí của Công đoàn; Trình Ban Thường vụ giải quyết quà tết cho các cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp tết Nhâm Thìn 2012.

 - Tham gia với Vụ kế hoạch Tài chính trình Bộ phương án tạm chi thu nhập tăng thêm do khoán chi hành chính trong khối cơ quan Bộ.

      - Lập kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ năm 2012 và tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức nhân dịp tết Nhâm thìn và đã giải quyết các chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất, Thường xuyên cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ, cụ thể: đã giải quyết được 1155 xuất nghỉ mát năm 2012 với tổng số tiền là: 693 triệu, trợ cấp khó khăn là 138 xuất, số tiền 27.6 triệu đồng, mua hợp đồng bảo hiểm thân thể 24/24 với 1.193 xuất với số tiền là: 66,8 triệu đồng; bố trí cho 5 đơn vị, 114 người  nghỉ mát tại Khách sạn Bộ Tài chính Sầm Sơn - Thanh Hoá.

     Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với Chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đoàn viên đi nghỉ mát tại các cơ sở du lịch ở các tỉnh như Cửa lò- Nghệ An, Thiên Cầm- Hà Tĩnh, Cửa Việt - Quảng Trị; Móng Cái - Quảng Ninh vv...để đoàn viên công đoàn có thời gian nghi ngơi dưỡng sức; và quan tâm động viên giải quyết kịp thời các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ đối với đoàn viên công đoàn.

  Ban Chấp hành Công đoàn một số doanh nghiệp như: Công ty in Tài chính, Công ty Dịch vụ Kiểm toán AASC, Công ty Mua Bán nợ, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty đầu tư và Kinh đoanh vốn Nhà Nước và một số  Công đoàn cơ sở vv...đã phối hợp với Chính quyền nghiên cứu, sửa đổi thoả ước lao động tập thể, quy định nội dung về một số điều khoản có lợi cho người lao động.

       3.2. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

         - Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2011. Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2011 tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2011 và kế hoạch hoạt động  nhiệm kỳ 2012-2013.

       - Chỉ đạo ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ thực hiện nhiệm vụ  báo cáo kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2012.

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra Nhân dân năm 2012 cho các cán bộ làm công tác này.

       - Theo báo cáo, Công đoàn các đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động hàng năm theo quy định, chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân hoàn thiện thực hiện nhiệm vụ giám sát những vấn đề được công khai ở đơn vị. Tổng hợp hồ sơ trình Ban Chấp hành Công đoàn ban hành Quyết định thành lập Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan đơn vị nhiệm kỳ mới và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên thực hiện nhiệm vụ.

      3.3. Tổ chức triển khai các hoạt động xã hội - từ thiện:

       Công đoàn Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai các công việc trọng tâm như:

       - Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm xây dựng 02 nhà tình nghĩa ( 01 nhà tại tỉnh Hoà Bình, 01 nhà tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

      - Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức phát động vận động cán bộ, đoàn viên và cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc ngành Tài chính hiểu sâu sắc và tích cực tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “ Trường Sa thân yêu”, mỗi người một ngày lương; tổng số tiền thu được là: 4.707.828.000đ; đã tổ chức đoàn cán bộ, công chức Bộ Tài chính do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh được Bộ cử làm trưởng đoàn thăm và tặng quà cho các chiến sĩ ngoài huyện đảo Trường sa; tổ chức chuyển tiền ủng hộ qua Bộ Tư lệnh Hải quân mua 01 xuồng (CQ- 01) với số tiền là 3,5 tỷ đồng; chuyển tiền ủng hộ “ quỹ Trường sa thân yêu” qua Công đoàn Viên chức Việt Nam số tiền: 50.000.000đ, mua quà tặng các chiến sĩ là 255 triệu đồng.

     - Một số Công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội là:

     + Công đoàn Công đoàn Kho bạc Nhà Nước, UBCKNN, Học Viện tài chính, Tổng cục Hải quan, Nhà khách Bộ...vv đã chủ động đề xuất với chính quyền và Công đoàn Bộ xét trợ cấp khó khăn và tổ chức thăm hỏi các cán bộ của đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bị tai nạn rủi ro.

    + Công đoàn Tổng cục Hải quan tổ chức trao tặng tủ sách và dụng cụ thể thao cho Chi cục Hải quan Huổi Puốc thuộc cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Chi cục Hải quan Nà Mèo tỉnh Thanh Hoá số tiền là: 20 triệu đồng, phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và tặng quà cho các cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan, trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Phó Bảng vv..

   + Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã tổ chức thăm, ủng hộ 70 triệu đồng cho Bệnh viện nhi TW, ủng hộ quỹ an sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Tỉnh 1 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau 1 tỷ đồng;

   +  Ngoài 1.5tỷ đồng quyên góp ủng hộ khu hành lễ nghĩa trang đường 9 và 2 tỷ đồng xây dựng trường trung học cơ sởe Biển bạch đông, huyện Thới Binh, tỉnh Cà Mau; Công đoàn Công ty Mua bán nợ còn tổ chức các hoạt động xã hội trên 200 triệu đồng, trong đó  ủng hộ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, số tiền trên 100 triệu đồng và các hoạt động xã hội khác vì cộng đồng trên 100 triệu đồng, giải quyết trợ cấp khó khăn cho 147 lượt người với số tiền là 44.1 triệu đồng.

    + Công đoàn Tổng cục Thuế vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ Đ.c Đỗ Hoàng Nam bị bệnh hiểm nghèo 10 triệu đồng; Công đoàn Vụ chế độ kế toán đã phối hợp với Công đoàn Bộ giải quyết chế độ Bảo hiểm, thăm và trao quà cho gia đình chị Đinh Thị Thu Hà, chuyên viên Vụ Chế độ kế toán với số tiền là 25 triệu đồng vv...theo báo cáo nhiều công đoàn đơn vị đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Qũy đền ơn đáp nghĩa và các quỹ khác do UBND phường, Hội chữ thập đỏ nơi đơn vị đóng trên địa bàn phát động.

           

         4/ Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

4.1. Thực hiện chương trình phát triển một triệu đoàn viên, năm 2012 Công đoàn Bộ Tài chính đã phát triển được 400 đoàn viên mới.

4.2. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ 2013-2018.

    4.3. Phối hợp với Ban VSTBPN và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn hoạt động Công đoàn, Nữ công, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác tài chính và công tác kiểm tra Công đoàn năm 2012, với số lượng 200 học viên tham gia.

        4.4. Tổ chức đoàn cán bộ công đoàn đi thăm, khảo sát và học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số đơn vị tài chính địa phương như các tỉnh Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tầu theo kế hoạch.

        4.5.Xây dựng kế hoạch kiểm tra: năm 2012 đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, công tác quản lý tài chính công đoàn của 4 đơn vị như: Công đoàn Kho bạc Nhà nước, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước, Trung tâm Thẩm định giá, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

5. Về hoạt động nữ công:

       Căn cứ vào chương trình công tác của Công đoàn Bộ, Ban Nữ công Bộ đã tham mưu, trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ ban hành quyết định kiện toàn Ban Nữ công Bộ Tài chính nhiệm kỳ (2008-2013) gồm 10 đồng chí; và tổ chức xây dựng chương trình công tác cho phù hợp với từng giai đoạn, hướng dẫn các Ban (Tổ) nữ công thực hiện chương trình công tác: tổ chức đăng ký và phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình “nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc’ và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 để các tổ chức nữ công tổ chức triển khai thực hiện: 

      - Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình Nữ CBCCVCLĐ  tiêu biểu xuất sắc ( 2007-2012).

          Năm 2012 Ban Nữ công bộ đã tổ chức xét thi đua đua, khen thưởng về thành tích hoạt động nữ công trình các cấp Công đoàn ra quyết định khen thưởng, kết quả:

       + Thành tích về phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể và 5 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 25 cá nhân; Công đoàn Bộ Tài chính tặng giấy khen cho 29 tập thể và 178 cá nhân.

       + Khen thưởng gia đình Nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu xuất sắc: Công đoàn Viên chức Việt Nam Nam tặng bằng khen cho 5 gia đình; Công đoàn Bộ Tài chính tặng giấy khen cho 131 gia đình, cấp giấy công nhận cho 136 gia đình nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu cấp Công đoàn Bộ.

  - Tham dự và chỉ đạo các Ban (Tổ) Nữ công các đơn vị, tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tổ chức thăm hỏi một số gia đình cán bộ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/2010) tại Trụ sở Bộ Tài chính, nhân kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10.Ban Nữ công Bộ phối hợp với các đơn vị tổ chức cho nữ cán bộ, công chức Bộ Tài chính báo công với Bác tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì và tổ chức giao lưu giữa nữ cán bộ, công chức Bộ Tài chính với Nữ CB,CC các đơn vị thuộc Ngành Tài chính huyện BaVì - Hà Nội.   

     - Cử 05 cán bộ nữ Tiêu biểu xuất sắc tham dự và báo cáo tham luận tại hội nghị biểu dương gia đình Nữ CBCCVCLĐ  tiêu biểu xuất sắc do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

     Ban (Tổ) nữ công các đơn vị cũng đã đề xuất, phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, đổi mới phương thức sinh hoạt trong các hoạt động cho chị em nhân kỷ niệm ngày 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 như: Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, các cuộc hội thảo theo chuyên đề và các hoạt động khác như; tổ chức hội thi thời trang công sở, các cuộc tham quan du ngoại như Ban Nữ công (Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước), tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và nghe giới thiệu  chăm sóc sắc đẹp cho chị em ( Tổng cục Hải quan), tổ chức giao lưu và thi cắm hoa cho chị em như Kho bạc Nhà Nước, Học Viện Tài chính, giao lưu văn nghệ “ hát cho chị em nghe”, tổ chức toạ đàm, thi cắm hoa như Ban Nữ công (Tổng cục thuế), tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể như thi nấu ăn (Tập đoàn Bảo Việt) và nhiều hình thức tổ chức khác của Ban (Tổ) nữ công các công đoàn đơn vị. Những hoạt động này tạo điều kiện để chị em có điều kiện quan tâm học hỏi thêm những kiến thức mới, hiểu biết và tăng cường tình đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

  - Phối hợp với ban VSTBPN Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Nữ công  và công tác giới cho 85 cán bộ tham gia.

  6/ Các hoạt động khác:

        6.1 Công tác xây dựng Đảng:

            Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được các cấp công đoàn quan tâm. Năm 2012 các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ đã  giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xét, kết nạp được 283 đảng viên mới vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

       6.2  Công tác  đối ngoại:

         - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công “ Chương trình giao lưu cán bộ, công chức tài chính Việt- Lào lần thứ 5” tại Thủ đô Viêng Chăn-Nước CHCDND Lào.

         - Năm 2012, Công đoàn Bộ đã trình Bộ, tổ chức cho 02 đoàn cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn đi học tập, khảo sát kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại ngân hàng WOORI BANK - Hàn Quốc và Trường Đại học Thương mại  Bangkok – Thái Lan;

         - Một số công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên tham quan, học tập kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài như Công đoàn Kho bạc Nhà Nước, Công đoàn Học Viện Tài chính, Công đoàn Công ty Mua bán Nợ, Tập đoàn Bảo Việt vv...

       6.3 Công tác  quán lý tài chính công đoàn và công tác khác:

          - Năm 2012 Công đoàn Bộ tổ chức họp và thống nhất với các Công đoàn cơ sở về việc thực hiện quy chế và phân cấp quản lý tài chính của Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị; Đã hoàn thiện và Ban hành 02 Quyết định: Số 06b/QĐ-CĐ ngày 30/1/2012 về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý tài chính đối với các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ và Quyết định số 06c/QĐ-CĐ ngày 31/1/2012 về việc quy định một số mức chi của tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính và tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2011, xây dựng và bảo vệ dự toán ngân sách Công đoàn năm 2012.

        - Tổ chức giao dự toán ngân sách công đoàn năm 2012 cho các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ.

        - Thường xuyên theo dõi và đôn đốc việc thu nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn.

        - Chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị sơ kết, tổng kết, lễ mít tinh và các chương trình phối hợp của Bộ, các  lớp tập huấn vv.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

a/ Về ưu điểm:

- Năm 2012 hoạt động của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị: Công đoàn các đơn vị đã tiến hành đăng ký và tổ chức phát động thi đua, duy trì và tìm những biện pháp hữu hiệu để vận động đoàn viên hăng hái tham gia. Các phong trào thi đua được gắn với tình hình cụ thể của từng đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

- Các Công đoàn cơ sở, bộ phận đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sức khỏe và tích cực tham gia vào chương trình giao lưu giữa cán bộ, công chức Bộ Tài chính 02 Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại nước bạn Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào.

- Nhiều Công đoàn cơ sở, bộ phận đã kiện toàn công tác tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị và đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đăng ký thi đua gửi về Công đoàn Bộ.

b/Những hạn chế, tồn tại:

            - Một số công đoàn còn thiếu biện pháp thiết thực, chưa thường xuyên phối hợp với chính quyền để duy trì, phong trào thi đua tại đơn vị, việc gắn kết hoạt động công đoàn với chính quyền còn hạn chế, chưa có sáng kiến đề xuất các nội dung hoạt động, thiết thực, hiệu quả.                    

- Việc thông tin báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn của một số Công đoàn đơn vị làm ảnh hưởng đến  việc tổng hợp báo cáo Bộ và Công đoàn cấp trên.

- Một số Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ do quá bận công tác chuyên môn, chưa chủ động bố trí được thời gian tham gia các hoạt động của Công đoàn theo phân công và tham gia các cuộc họp do Công đoàn Bộ tổ chức.

        - Theo báo cáo tình hình hoạt động của một số công đoàn cơ sở:

+ Hoạt động của Ban Chấp hành của một số công đoàn bộ phận có lúc chưa đều, chưa có chiều sâu, nội dung chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, đơn điệu, thiếu nhạy bén, sáng tạo, việc phối kết hợp chưa thường xuyên, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

c/ Kiến nghị:

- Kiến nghị với Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tỷ lệ phân phối nguồn thu ngân sách Công đoàn theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2011 và Quyết định số 123/QĐ-CĐVC ngày 6/4/2012 của Công đoàn viên chức Việt Nam. 

- Tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ mát giao lưu hàng năm cho đoàn viên công đoàn giữa các đơn vị  trong ngành Tài chính.

- Tổ chức nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình (nhà ở, đời sống) đối với cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn để báo cáo Bộ có phương hướng giải quyết phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện chế độ khoán chi hành chính và thực hiện triệt để tiết kiệm để cải thiện nâng cao đời sống cán bộ trong cơ quan.

- Chú trọng cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ (chỗ làm việc, thiết bị) nhất là vị trí để xe của cán bộ, công chức cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan sạch, đẹp.

   PHẦN THỨ II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Công đoàn và kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ, Công đoàn Bộ và hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác năm 2013 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn:

1.1. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức đăng ký thi, phát động thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, của Bộ giao và của cơ quan đơn vị năm 2013

1.2.Căn cứ vào chương trình công tác của đơn vị; các Công đoàn cơ sở, bộ phận đề ra mục tiêu, xây dựng tiêu chí cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

2.1.Tổ chức tốt nhiệm vụ tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên đúng định hướng của Đảng, Công đoàn cấp trên và của Công đoàn Bộ, tổ chức tốt việc tuyền truyền kết quả Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ ( 2013-2018); Đại hội lần thứ IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

2.2.Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập chương trình giáo dục pháp luật của Bộ; Học tập nghị quyết của Đảng uỷ Bộ và của Công đoàn Bộ tài chính tổ chức.

3. Hoạt độngVăn nghệ - Thể thao và công tác xã hội:

3.1.Tổ chức các phong trào văn nghệ - Thể thao tạo nên khí thế thi đua sổi nổi và tằng cường tình đoàn kết, nâng cao sức khoẻ và thể lực cho đoàn viên công đoàn và để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng những sự kiện quan trọng của ngành và của tổ chức Công đoàn.

3.2.Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động  Văn nghệ- Thể thao để tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

3.3.Tổ chức tốt các hoạt động xã hội: đền ơn, đáp nghĩa, xây nhà “ Đại đoàn kết” và tổ chức thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội khác vv...

3.4.Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách thuộc Bộ nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 và tham gia hoạt động xây dựng khu  nghĩa trang đường 9- Quảng Trị giai đoạn II.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

4.1.Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thực cho các cán bộ làm công tác công đoàn, công tác Nữ, công tác Thanh tra Nhân dân Bộ Tài chính.

 4.2.Tăng cường công tác giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số đơn vị cơ sở hoạt động công đoàn ở một số Bộ, ngành và các hoạt động khảo sát học tập kinh nghiệm hoạt dộng công đoàn trong và ngoài nước.

5/ Công tác kiểm tra:

5.1. Xây dựng chương trình công tác và triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2013 của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Bộ.

5.2.Phối hợp với các đơn vị liên quan và các Công đoàn cơ sở, tổ chức tốt việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn việt Nam.

6. Công tác nữ công:

         6.1.Tổ chức tổng kết công tác nữ công năm 2012 và xây dựng chương trình công tác nữ công năm 2013; tổng hợp xét khen thưởng phong trào thi đua “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2012.

         6.2. Hướng dẫn hoạt động nữ công 2012; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nữ công nhân kỷ niệm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổ chức tốt Hội thi thời trang công sở năm 2013.

          6.3. Tham gia các hoạt động của với Ban VSTBPN Bộ Tài chính về công tác kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng, sơ kết và tổng kết vv...

          6.4. Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học với chủ đề: “Nữ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính với công tác chuyên môn” và tham gia các cuộc hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức.

7. Các công tác khác:

7.1. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ tổ chức giám sát một số hoạt động công khai của cơ quan Bộ.

7.2. Hướng dẫn tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 của Công đoàn Bộ về các mặt công tác: Hoạt động công đoàn, tài chính; Kiểm tra, Nữ công, Thanh tra nhân dân

7.3.Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ về việc chuẩn bị Hội nghị dân chủ ở cơ quan Bộ Tài chính năm 2013.

7.4.Tổ chức xét thi đua khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2013 trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và Công đoàn cấp trên quyết định.

7.5.Tham gia với các đơn vị liên quan về việc xây dựng tiêu chí nhà xã hội;

7.6.Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thu nộp tài chính công đoàn năm 2013

7.7. Hoàn chỉnh, bảo vệ thành công đề tài khoa học “ nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân”.

7.Tham gia với Vụ Kế hoạch Tài chính trình Bộ phương án phân phối kinh phí tiết kiệm chi hành chính cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ năm 2013 và xây dựng dự toán sử dụng quỹ khen thưởng tập trung của Bộ năm 2014.

8/ Các công việc sau Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ (2018-2013).

-          Xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ và từng giai đoạn.

-          Hoàn thiện về tổ chức, nhân sự các Ban chuyên môn của Công đoàn.

-          Xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn của BCH nhiệm kỳ mới.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Công đoàn năm 2012 và chương trình công tác  năm 2013 của Công đoàn Bộ Tài chính. Căn cứ các nội dung trên, đề nghị công đoàn các đơn vị chủ động nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện ở đơn vị mình cho phù hợp với kế hoạch chung của Công đoàn Bộ.

 

Nơi nhận:

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-Đảng uỷ Bộ   );

 

  CHỦ TỊCH

-CĐVCVN      ) để b/c;

 

 

-Văn phòng Bộ);

 

( đã ký)

-Ban Thường vụ CĐ Bộ;

 

 

-CĐ các đơn vị;

 

 

-Lưu VT, VPCĐ

 

 Dương Đức Minh

 

 

 

[Trở về]

  • Các tin khác
 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn