BÁO CÁO SƠ KẾT - TỔNG KẾT

  In bài    Gửi bài

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và CTCT 6 tháng cuối năm 2012 của Công Đoàn Bộ Tài chính

(27/07/2012 09:45:00)

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010
 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04 / BC-CĐ

Hà Nội, ngày  18   tháng 07 năm 2012

            

 

   BÁO CÁO

SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

06 THÁNG CUỐI NĂM 2012 CỦA CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH

_______________

 

            Thực hiện văn bản số 6927/BTC-VP ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại công văn số 137/CV- CĐVC ngày 9/5/2012 về việc hướng dẫn sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2012;

            Căn cứ vào chương trình công tác của Công đoàn Bộ; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2012 như sau:

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

I/ MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

- Công đoàn Bộ Tài chính là một Công đoàn lớn trong khối Công đoàn Viên chức Việt Nam; có nhiều đầu mối trực thuộc, trong đó có các đơn vị khối QLNN, đơn vị Sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn; Vì vậy hoạt động rất đa dạng, phong phú. Hiện nay Công đoàn Bộ Tài chính đang theo dõi và quản lý 47 đầu mối trong đó có 17 Công đoàn cơ sở và 30 Công đoàn bộ phận, với số lượng trên 9270 đoàn viên (trong đó tổng số nữ 4617/ 9270 người chiếm 49.8 % so với tổng số đoàn viên).

 Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ Tài chính và của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 Công đoàn Bộ đã hướng dẫn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, bộ phận tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, kiện toàn tổ chức theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiện toàn và nâng cấp một số công đoàn bộ phận lên công đoàn cơ sở thành viên cho phù hợp với yêu cầu đòi hỏi về mô hình tổ chức của Công đoàn trong mối tương quan với nhiệm vụ của tổ chức chuyên môn.

1. Về thuận lợi: Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Bộ  và chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Hoạt động công đoàn đã chuyển biến tích cực từng bước, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, lực lượng cán bộ trẻ mới được tuyển dụng vào các công đoàn cơ sở, bộ phận đều là cán bộ có phẩm chất chính trị, có học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

            2. Về khó khăn: Sáu tháng đầu năm 2012 tình  hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Chính phủ đã có những biện pháp thiết thực nhằm kiềm chế lạm phát và những biến động xấu của thị trường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu được điều chỉnh đáng kể; mức lương tối thiếu tuy đã được điều chỉnh theo lộ trình từ 1/5/2012, song vẫn chưa tương ứng với mặt bằng chung của xã hội, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống của cán bộ, công chức và người lao động có thu nhập thấp, nhất là đối với số cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số cán bộ mới được tuyển dụng rất khó khăn trong việc đảm bảo duy trì cuộc sống, nhà ở. Vì vậy một số cán bộ, đoàn viên chưa thực sự yên tâm công tác.

            Tổ chức của Công đoàn Bộ có nhiều cấp công đoàn, nhiều đầu mối (Công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận…), số lượng đoàn viên đông, số cán bộ làm công tác công đoàn hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm vì bận công việc chuyên môn nên tham gia hoạt động của công đoàn còn hạn chế.

 

            II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đặc biệt chú trọng; Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, bộ phận bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình giáo dục pháp luật của Bộ, các sự kiện quan trọng và các yêu cầu về tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn của đất nước.

          - Bằng nhiều hình thức như họp phổ biến, gửi tài liệu, qua trang Web, vận động cán bộ, đoàn viên hiểu rõ trách nhiệm của mình hưởng ứng tích cực  các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước.

            - Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia sinh hoạt chính trị; học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) do Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 15/CT/TW của Bộ Chính trị  về thực hiện Nghị quyết TW ( Khoá XI); Kế hoạch 08  ngày 16/3/2012  của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của BCH Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

            - Từ đầu năm, Công đoàn Bộ đã có công văn hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức phát động thi đua, lập thành tích chào mừng những sự  kiện Chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước như:  Kỷ niệm 82 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2012), Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2012), 67 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  (28/7/1929 - 28/7/2012), đã có tác động rất lớn tới hoạt động của tổ chức Công đoàn.

         - Thông qua các phương tiện thông tin điện tử và các lớp tập huấn nghiệp vụ đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ trong Ngành Tài chính, Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện nghiêm chính sách tài khoá và kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra đến các cán bộ làm công tác Công đoàn của các Công đoàn cơ sở, bộ phận để nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị.

- Vận động cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”; Phong trào thi đua “ Giỏi việc nước- đảm việc nhà”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 Luật: “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “ Phòng, chống tham nhũng”; thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, văn minh công sở”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả, chất lượng” và thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Xây dựng môi trường làm việc không hút thuốc lá”, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội trong cơ quan đơn vị.

            - Hướng dẫn các công đoàn và tổ chức cho các đoàn viên tham gia  hoạt động “ Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” và chiến dịch “ Những giọt máu hồng”.

            Những kết quả đạt được:

             Theo báo cáo hầu hết các công đoàn cơ sở, bộ phận đã bám sát vào các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và Công đoàn Bộ; xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về công đoàn Bộ:

        1.1.Công đoàn đã phối hợp với các Đảng Bộ, Chi Bộ cơ quan tổ chức riêng các buổi sinh hoạt Chính trị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khoá XI),  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

      1.2. Các nội dung thi đua đã được các Công đoàn cơ sở, bộ phận xây dựng tiêu chí cụ thể sát tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn và duy trì thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan đơn vị.

      1.3. Các tập thể, cá nhân tự giác thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội thông qua việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với tình hình.

1.4. Có văn bản số 23 /CV-CĐ ngày 6/3/2012 tuyên truyền mục đích ý nghĩa và vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng cuộc thi “Chung tay thực hiện cải cách thủ tục hành chính”.

1.5. Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, cập nhật kiến thức mới về hội nhập quốc tế.

1.6. Nhiều công đoàn cơ sở đã có các hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả:

- Công đoàn Học Viện Tài chính đã tổ chức các cuộc thi “ tìm hiểu và viết về Học viện Tài chính “ Hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Học viện ( 1963-2012).

-Công đoàn Thời báo Tài chính chủ động đề xuất với Lãnh đạo Bộ tổ chức cuộc thi viết về Ngành Tài chính.

            2/ Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ- Gương mẫu”.

2.1 Tổ chức tuyên truyền  và phát động phong trào thi đua: 

             Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, bộ phận tổ chức đăng ký, phát động thi đua. Nội dung bám sát nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đề ra tiêu chí cụ thể, thiết thực với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, động viên khích lệ đoàn viên, bằng việc làm cụ thể quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có các văn bản hướng dẫn;

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở, bộ  phận phát động thi đua và đăng ký thi đua công đoàn năm 2012, tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2012 với các đơn vị thuộc Bộ.

         - Hướng dẫn phát động thi đua đợt I với chủ đề: Mừng đảng, Mừng xuân, kỷ niệm 82 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2012), kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2012)

           Nhìn chung các Công đoàn đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, của Chính phủ giao, đề ra các giải pháp, chủ động  triển khai các nội dung công việc  thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

         Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ký kết giao ước thi đua nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012; Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị;

Công đoàn khối Hành chính sự nghiệp đã bám sát chương trình công tác và cụ thể hoá nội dung và phát động  thi đua với những nội dung thiết thực  các phong trào: Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các quy định về “Tiêu chuẩn văn hoá công sở” và “ Tiêu chuẩn, đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức”; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, giữ gìn cơ quan xanh, sạch đẹp ở nơi công sở.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia các hoạt động “ ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” và chiến dịch “ Những giọt máu hồng” Do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động.

2.2/ Công tác thi đua khen thưởng:

         - Thực hiện mục tiêu thi đua năm 2012 do Bộ phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức tổ chức ngày 6/1/2012 tại cơ quan Bộ với khẩu hiệu hành động “ Chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2012”; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đã có văn bản số 04/TC-CĐ ngày 12/1/2012 phát động phong trào thi đua năm 2012 trong các Công đoàn cơ sở, bộ phận, yêu cầu từng đơn vị cần đề ra tiêu chí cụ thể, thiết thực với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, vận động đoàn viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 - Ban hành các văn bản về hoạt động (Quy chế, chương trình...)của Khối thi đua I (Công đoàn Bộ Tài chính được giao trưởng khối) thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam;

 - Phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa Công đoàn của 10 Bộ trong Khối thi đua I thuộc Công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam.  

      - Tổng hợp kết quả thi đua năm 2011, trình Ban Thường vụ và Công đoàn các cấp khen thưởng thi đua về thành tích hoạt động Công đoàn và xây dựng cơ quan công đoàn vững mạnh:  Kết quả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho 02 tập thể và tặng bằng khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân; CĐVCVN tặng cờ cho 01  tập thể, tặng bằng khen cho 18 tập thể và 31cá nhân; Công đoàn Bộ Tài chính tặng giấy khen cho 32 tập thể và 357 cá nhân; theo báo cáo các  Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ đã tổ chức xét thi đua, trình BCH Công đoàn đơn vị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại đơn vị để động viên cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

            Các Công đoàn cơ sở  đã bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ của  từng cơ quan đơn vị xây dựng nội dung, kế hoạch công tác và cụ thể hoá  các nội dung  thi đua, ký kết giao ước thi đua nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012;

            2.3/ Tổ chức tổng kết công tác năm 2011, xây dựng chương trình công tác năm 2012:

       - Đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2012 của Công đoàn Bộ và các Ban Tài chính và Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Bộ.

       - Các Công đoàn cơ sở, bộ phận đã cụ thể hoá nội dung, mục tiêu và tình hình cụ thể của đoàn vị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quí năm để tổ chức triển khai thực hiện.

  2.3/ Hoạt động Văn nghệ - Thể thao:

Thực hiện chương trình công tác năm; 06 tháng đầu năm Ban Văn hóa thể thao Công đoàn Bộ  đã có văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị có kế hoạch tổ chức  Hội diễn văn nghệ chào mừng 67 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính ( 28/8/1945-28/8/2012) để các Công đoàn chủ động triển khai cấp đơn vị và đăng ký tham gia. 

       - Tổ chức giải thể thao của Công đoàn Bộ chào mừng 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (1975 – 2012); ngày Quốc tế lao động 1/5 và 122 năm ngày sinh nhật Bác

       - Các Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Học Viện Tài chính, Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước, Công ty Mua bán nợ và một số các đơn vị thuộc ngành Tài chính địa phương như Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh, Sở Tài chính Quảng Trị, Cục Thuế Hà Nội được huy động tham gia chương trình giao lưu cán bộ, công chức Tài chính Việt-Lào lần thứ 5 tại Viêng Chăn- Nước CHDCND Lào đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tập luyện và tham gia chương trình giao lưu thể thao, Văn nghệ  đạt kết quả tốt.

          

- Nhìn chung Công đoàn các đơn vị đã tích cực  đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; Ngoài việc tham gia vào các hoạt động chung của Công đoàn Bộ, một số các công đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập của đơn vị như:

+ Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thể thao Việt Nam 27/3/2012; Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Công đoàn Học Viện Tài chính và một số công đoàn cơ sở, tổ chức giao hữu thể thao ( môn cầu lông, bóng bàn) tại cơ sở I - xã Đông Ngạc - Từ Liêm- Hà Nội, nhằm tằng cường sức khoẻ cho đoàn viên công đoàn và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao giữa các công đoàn đơn vị.

         + Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị đã tổ chức các chương trình chương trình ca nhạc phục vụ lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/201; chương trình văn nghệ phục vụ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban liên lạc hưu trí.

+ Công đoàn Tổng cục Hải quan đã phối hợp với đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức giải bóng đá Mini mở rộng kỷ niệm ngày 26/3; Phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu tổ chức hội thao nghiệp vụ Hàng hải thường niên cho  cán bộ, đoàn viên các Hải Đội tại tỉnh Quảng Ninh gồm 5 môn: bơi cá nhân, bơi tiếp sức, bóng đá, nhảy bao bố, kéo co;

+ Công đoàn Công ty dịch vụ Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC đã phát động phòng trào thể thao AASC cúp năm 2012, Văn nghệ AASC idoil 2012 nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ, đoàn viên vv...

+ Công đoàn học Viện Tài chính tổ chức thi đấu cầu lông, bóng bàn với các đơn vị trong và ngoài Học viện.

+ Công đoàn Tổng cục Thuế đã phối hợp tổ chức giao lưu thể thao cầu long, bong bàn với Cục Thuế Nam định

            3/ Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn.

            3.1. Thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, lao động:

Đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, bộ phận phối hợp với chính quyền, đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đặc biệt, các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cụ thể:

        - Phối hợp với các đơn vị liên quan chăm lo tết Tân Mão 2012 cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ theo kế hoạch Bộ duyệt.

        - Tổ chức cân đối nguồn kinh phí của Công đoàn; Trình Ban Thường vụ giải quyết quà tết cho các cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp tết Tân Mão năm 2012.

 - Tham gia với Vụ kế hoạch Tài chính trình Bộ phương án tạm chi thu nhập tăng thêm do khoán chi hành chính trong khối cơ quan Bộ.

        - Lập kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ năm 2012 và tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức nhân dịp tết Nhâm thìn 2012 và đã giải quyết các chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất, Thường xuyên cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ cụ thể:  đã giải quyết         được 1155 xuất nghỉ mát năm 2012 với tổng số tiền là: 693.000.000            triệu, trợ cấp khó khăn là 70 xuất, số tiền 14  triệu đồng, mua hợp đồng bảo hiểm thân thể 24/24 với 1.193 xuất với số tiền là: 66.808.000đ; bố trí cho 5 đơn vị, 114 người đi  nghỉ mát tại Sầm Sơn - Thanh Hoá.

     

   Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với Chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đoàn viên đi nghỉ mát tại các cơ sở du lịch ở các tỉnh như Cửa lò- Nghệ An, Thiên Cầm- Hà Tĩnh, Cửa Việt - Quảng Trị; Móng Cái - Quảng Ninh vv...để đoàn viên công đoàn có thời gian nghi ngơi dưỡng sức; và quan tâm động viên giải quyết kịp thời các chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu, hỷ đối với đoàn viên công đoàn.

  Ban Chấp hành Công đoàn một số doanh nghiệp như: Công ty in Tài chính, Công ty Dịch vụ Kiểm toán AASC, Công ty Mua Bán nợ, Tập đoàn Bảo Việt vv...đã phối hợp với Chính quyền nghiên cứu, sửa đổi thoả ước lao động tập thể, quy định nội dung về một số điều khoản có lợi cho người lao động.

       3.2. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

-  Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2011. Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2011 tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2011 và kế hoạch hoạt động  nhiệm kỳ 2012-2013.

         - Đã chỉ đạo ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định và báo cáo Công đoàn VCVN về kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2011.

  - Tổ chức họp bầu các chức danh của Ban Thanh tra nhân dân và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên Ban TTND cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2012-2013.

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ về công tác Thanh tra Nhân dân năm 2012.

        -Theo báo cáo các Công đoàn đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm và chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoàn thiện thực hiện nhiệm vụ giám sát những vấn đề được công khai ở đơn vị. Tổng hợp hồ sơ trình Ban Chấp hành Công đoàn ban hành Quyết định thành lập Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan đơn vị nhiệm kỳ mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Uỷ viên trong Ban.

        3.3. Tổ chức triển khai các hoạt động xã hội - từ thiện:

       Thực hiện kế hoạch hoạt động xã hội, ngay từ đầu năm; Công đoàn Bộ tài chính đã tổ chức triển khai các công việc trọng tâm như:

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát địa điểm xây dựng nhà tình nghĩa tại 01 địa phương.

- Công đoàn Bộ Tài chính đã phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức phát động vận động cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Bộ Tài chính và cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc ngành Tài chính hiểu sâu sắc và tích cực tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “ Trường Sa thân yêu”, mỗi người một ngày lương; tổng số tiền thu được là : 3.939.072.000đ; đã tổ chức 01 đoàn cán bộ, công chức Bộ Tài chính do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh làm trưởng đoàn thăm và tặng quà cho các chiến sĩ ngoài huyện đảo Trường sa và tổ chức chuyển ủng hộ qua Bộ Tư lệnh Hải quân mua 01 xuồng (CQ- 01), số tiền là 3 tỷ 500 triệu đồng; chuyển tiền ủng hộ “ quỹ Trường sa thân yêu” qua Công đoàn Viên chức Việt Nam số tiền: 50.000.000đ

- Một số Công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội là:

            + Công đoàn Công đoàn kho bạc Nhà Nước, UBCKNN, Học Viện tài chính, Tổng cục Hải quan...vv đã chủ động đề xuất với chính quyền và Công đoàn Bộ xét trợ cấp khó khăn và tổ chức thăm hỏi các cán bộ của đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bị tai nạn rủi ro.

+ Công đoàn Tổng cục Hải quan tổ chức trao tặng tủ sách và dụng cụ thể thao cho Chi cục Hải quan Huổi Puốc thuộc cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Chi cục Hải quan Nà Mèo tỉnh Thanh Hoá số tiền là: 20.000.000đ; Phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và tặng quà cho các cán bộ, công chức tại các Chi cục Hải quan, trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Phó Bảng vv..

          + Ngoài số tiền quyên  góp  ủng hộ quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”, một số công đoàn cơ sở như: Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã tổ chức thăm và ủng hộ 70 triệu cho Bệnh viện nhi Trung ương, ủng hộ quỹ an sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Tỉnh 1 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau 1 tỷ đồng; Công đoàn Công ty mua bán nợ ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng 25 triệu đồng. Công đoàn Tổng cục Thuế vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ Đ.c Đỗ Hoàng Nam bị bệnh hiểm nghèo 10 triệu đồng; Công đoàn nhiều đơn vị cũng tích cực tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Qũy đền ơn đáp nghĩa và các quỹ khác do UBND phường, Hội chữ thập đỏ nơi đơn vị đóng trên địa bàn phát động.

           

         4/ Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

4.1. Thực hiện chương trình phát triển một triệu đoàn viên, 06 tháng đầu năm 2012 Công đoàn Bộ Tài chính đã phát triển được 14 đoàn viên mới.

4.2. Tổ chức hoàn thiện văn bản Hướng dẫn Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 24 ( nhiệm kỳ 2013-2018) và Đại Hội Công đoàn Việt Nam.

    4.3. Phối hợp với Ban VSTBPN, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, tổ chức các lớp tập huấn hoạt động Công đoàn, Công tác nữ công, Vì sự TBPN, Công tác Tài chính và công tác Kiểm tra Công đoàn năm 2012.

        4.4. Tổ chức đoàn cán bộ công đoàn đi thăm, khảo sát và học tập kinh nghiệm hoạt động tại các tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu  theo kế hoạch.

        4.5.Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2012 và tổ chức 02 đoàn kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính của Công đoàn Kho Bạc Nhà Nước và Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước.

 

            5. Về hoạt động nữ công:

       Căn cứ vào chương trình công tác của Công đoàn Bộ, Ban Nữ công Bộ đã tham mưu với Ban Thường vụ Công đoàn Bộ ra Quyết định kiện toàn Ban Nữ công Bộ Tài chính nhiệm kỳ (2008-2013) gồm 10 đồng chí, Ban Nữ công Bộ đã tổ chức họp và đề ra chương trình công tác quí, năm cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, có các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện như sau: 

       - Văn bản số 13/CV-NCCĐ ngày 17/2/2012, hướng dẫn hoạt động nữ công 2012 và hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 20/10/2012.

      - Văn bản số 14/CV-NCCĐ ngày 20/2/2012, hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  hàng năm.

      - Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình Nữ CBCCVCLĐ  tiêu biểu xuất sắc ( 2007-2012).

        - Tổng hợp kết quả thi đua, xét thi đua khen thưởng năm 2011:

         + Về thành tích trong phong trào thi đua “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” đề nghị công đoàn các cấp khen thưởng: Kết quả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tặng bằng khen cho 01 tập thể và 5 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và 25 cá nhân; Công đoàn Bộ tài chính tặng giy khen cho 29 tập thể và 178 cá nhân.

       + Kết quả khen thưởng gia đình Nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu xuất sắc: Công đoàn Viên chức Việt Nam Nam tặng bằng khen cho 5 gia đình; Công đoàn Bộ Tài chính tặng giấy khen cho 131 gia đình và cấp giấy công nhận cho 136 gia đình nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu cấp Công đoàn Bộ.

  - Tham dự và chỉ đạo các Ban ( Tổ) Nữ công các đơn vị và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tổ chức thăm hỏi một số gia đình cán bộ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm 102 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/2010-8/3/2012) tại tầng 10 - Trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

       - Cử 05 cán bộ nữ Tiêu biểu xuất sắc tham dự và báo cáo tham luận tại hội nghị biểu dương gia đình Nữ CBCCVCLĐ  tiêu biểu xuất sắc do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

     Ban (Tổ) nữ công các đơn vị cũng đã đề xuất, phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, đổi mới phương thức sinh hoạt trong các hoạt động cho chị em như: Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày 8/3 và giới thiệu  chăm sóc sắc đẹp cho chị em như Ban Nữ công Tổng cục Hải quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể như thi nấu ăn như Ban Nữ công Tập đoàn Bảo Việt, tổ chức Hội thảo, thăm quan cho chị em như Ban Nữ công Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà Nước, Học Viện Tài chính; tổ chức thi thời trang cho toàn thể chị em với sự tham gia tích cực của Nam giới đơn vị như Ban Nữ công Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước và nhiều hình thức tổ chức khác của Ban (Tổ) nữ công các đơn vị. Những hoạt động này tạo điều kiện để chị em có điều kiện quan tâm học hỏi thêm những kiến thức mới, hiểu biết và tăng cường tình đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

  - Phối hợp với ban VSTBPN Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Nữ công  và công tác giới cho 85 cán bộ tham gia.

  Ban Nữ công các đơn vị đã chủ động đề xuất với chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tổ chức khám sức khoẻ và sức khoẻ thai sản cho nữ cán bộ, công chức của đơn vị.

 

       6/ Các hoạt động khác:

        6.1 Công tác xây dựng Đảng:

            Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được các cấp công đoàn quan tâm. Kết quả  06 tháng đầu năm 2012 các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ đã  giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xét, kết nạp được 129 đảng viên mới vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

       6.2  Công tác  đối ngoại:

         - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công “Chương trình giao lưu cán bộ, công chức tài chính Việt- Lào lần thứ 5” tại Thủ đô Viêng Chăn-Nước CHCDND Lào.

         - Trình Bộ kế hoạch tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm công đoàn trong và ngoài nước năm 2012.

         - Một số công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên tham quan, học tập kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài như Công đoàn Kho bạc Nhà Nước, Công đoàn Học Viện Tài chính, Công đoàn Công ty Mua bán Nợ vv...

       6.3 Công tác  quán lý tài chính công đoàn và công tác khác:

          - 06 tháng đầu năm Ban Tài chính đã tổ chức họp và thống nhất với các Công đoàn cơ sở về việc thực hiện quy chế và phân cấp quản lý tài chính của Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị ; Đã hoàn thiện và Ban hành 02 Quyết định: Số 06b/QĐ-CĐ ngày 30/1/2012 về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý tài chính đối với các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ và Quyết định số 06c/ QĐ-CĐ ngày 31/1/2012 về việc quy định một số mức chi của tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

        - Tổng hợp và báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam quyết toán tài chính năm 2011 và xây dựng dự toán tài chính năm 2012 của Công đoàn Bộ Tài chính.

        - Tổ chức giao dự toán ngân sách công đoàn năm 2012 cho các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ.

        - Theo dõi và có công văn đốc việc thu nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn.

        - Chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ các cuộc Họp BTV, BCH, các cuộc sơ kết, tổng kết, lễ mít tinh và các lớp tập huấn của Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị.

 

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

* Về ưu điểm:

-06 tháng đầu năm 2012 hoạt động của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị: Công đoàn các đơn vị đã tiến hành đăng ký và tổ chức phát động thi đua, duy trì và tìm những biện pháp hữu hiệu để vận động đoàn viên hăng hái tham gia. Các phong trào thi đua được gắn với tình hình cụ thể của từng đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

-Các Công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sức khỏe và tích cực tham gia vào chương trình giao lưu giữa cán bộ, công chức Bộ Tài chính 02 Việt Nam - Lào lần thứ 5 tại nước bạn Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào.

-Nhiều Công đoàn cơ sở, bộ phận đã chủ động xây dựng chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã có nhiều đơn vị đăng ký thi đua gửi về Công đoàn Bộ.

* Những hạn chế, tồn tại:

            - Một số công đoàn còn thiếu biện pháp thiết thực, chưa thường xuyên phối hợp với chính quyền để duy trì, phong trào thi đua tại đơn vị, việc gắn kết hoạt động công đoàn với chính quyền còn hạn chế, chưa có sáng kiến đề xuất các nội dung hoạt động, thiết thực, hiệu quả.         

- Việc thông tin báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn của một số Công đoàn đơn vị làm ảnh hưởng đến  việc tổng hợp báo cáo Bộ và Công đoàn cấp trên (có danh sách kèm theo)

            - Một số Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ do quá bận công tác chuyên môn, chưa chủ động bố trí được thời gian tham gia các hoạt động của Công đoàn theo phân công và tham gia các cuộc họp do Công đoàn Bộ tổ chức.

 

   PHẦN THỨ II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  06 THÁNG CUỐI NĂM 2012

 

Căn cứ chương trình công tác năm 2012 của Bộ, Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính xây dựng chương trình công tác 06 tháng cuối năm cuối năm 2012 như sau:

I/ Vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn:

1/ Duy trì thường xuyên phong trào thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ, ngành năm 2012.

 

II/ Công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp:

2. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 24 Công đoàn Bộ Tài chính; Đại hội IV Công đoàn Vỉên chức Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

3. Báo cáo Ban cán sự, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ định hướng nhân sự và các vấn đề liên quan chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ (2013-2018)

 

III/ Công tác tuyên truyền, giáo dục:

4/ Tổ chức tốt nhiệm vụ tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên đúng định hướng của Đảng, Công đoàn cấp trên về các nội dung trong các dịp kỷ niệm; nhất là về Đại hội công đoàn các cấp;

5/ Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập chương trình giao dục pháp luật của Bộ; Học tập nghị quyết của Đảng uỷ Bộ tổ chức...

6/ Hoàn thành  tư liệu tuyên truyền phục vụ Đại hội công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018

 

IV Công tác phong trào và hoạt động xã hội:

7/ Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam 28/8/1945-28/8/2012

8/ Phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Việt nam về các hoạt động giao góp phần thực hiện hiệu quả “Quy chế phối hợp công tác giữa hai ngành Ngân hàng và Tài chính” đã được Lãnh đạo hai Bộ ký kết.

9/ Tổ chức các hoạt động xã hội: đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng một số nhà “ đại đoàn kết” ủng hộ đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

10/ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách thuộc Bộ nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Tổ chức đoàn tham gia khánh thành giai đoạn 1 nhà hành lễ nghĩa trang đường 9-Quảng Trị

 

V/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

11/  Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân cho các cán bộ làm công tác Thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ.   

12/ Tổ chức  giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại một số đơn vị cơ sở hoạt động công đoàn ở một số Bộ, ngành.

 

VI/ Công tác kiểm tra:

13/ Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra công đoàn Bộ kiểm tra việc chấp hành chế độ chi tiêu tài chính công đoàn các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

 

VII/ Hoạt động nữ công:

14/ Hướng dẫn hoạt động nữ công nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức hội thi thời trang trong nữ cán bộ, công chức;

 

VIII/ Các công việc khác:

15/ Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ tổ chức giám sát một số hoạt động công khai của cơ quan Bộ.

16/ Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thu nộp tài chính công đoàn năm 2012.

17/ Hướng dẫn tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 của Công đoàn Bộ về các mặt công tác: Hoạt động công đoàn, tài chính,; Kiểm tra, Nữ công, Thanh tra nhân dân

18. Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ về việc chuẩn bị Hội nghị dân chủ ở cơ quan Bộ Tài chính năm 2012.

19. Tổ chức xét thi đua khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm 2012 trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và Công đoàn cấp trên quyết định.

20/ Tham gia với các đơn vị liên quan về việc xây dựng tiêu chí phân phối mua nhà thu nhập thấp;

21/ Tham gia với Vụ Kế hoạch Tài chính trình Bộ phương án phân phối kinh phí tiết kiệm chi hành chính cho cán bộ, công chức khối cơ quan Bộ; Tham gia trình Bộ kế hoạch chăm lo đời sống cán bộ, công chức năm 2013.

 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 06 tháng đầu năm 2012 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2012 của Công đoàn Bộ Tài chính.  Căn cứ các nội dung trên, đề nghị công đoàn các đơn vị chủ động nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện ở đơn vị mình cho phù hợp với kế hoạch chung của Công đoàn Bộ.

 

Nơi nhận:

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-Đảng uỷ Bộ  ) để b/c

 

  CHỦ TỊCH

-CĐVCVN     )

 

 

-Văn phòng Bộ

 

 

-Ban Thường vụ CĐ Bộ

 

 

-CĐ các đơn vị

 

 

-Lưu VT, VPCĐ

 

 Dương Đức Minh

 

.

[Trở về]

  • Các tin khác
 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội; Tel: (84-4) 2220 4028, Fax: (84-4)2220 8091, Email: support@mof.gov.vn